fredag 23. desember 2011

Farlige sitater

Sitater kan være farlige. De blir samlet på og kan dukke opp og bli brukt mot deg når du minst venter det. Løsrevet fra sin sammenheng og situasjon. Det er også vanskelig å gjøre om på de eller forklare de i ettertid. -ja, men hør nå her. Det var jo dette jeg sa, men det jeg mente var....

Sist fredag var jeg i Dalane på gardsbesøk. Etter dette skrev Dalane Tidende en sak med en del sitat. Jeg er sitert på følgende: - Det er ikkje bønder i sentrale strok som skal setja premissane i landbruksdebatten.

Eit livsfarlig sitat for en Senterpartipolitiker fra Jæren. Og jeg skal ikke skylde på journalisten eller avisen. Meningsinnholdet i sitatet er nok rett og det er hellet ikke angitt som et presist sitat med "...." men et -....

Jeg mener likevel å huske at jeg sa -Det er ikkje en håndfull bønder i sentrale strok....

Uansett: Besøket hos bonde Bjørn Ege var flott. En ung mann med hjerte for gården og dyra. Og debatten om norsk landbrukspolitikk er spennende og inneholder noen konfliktlinjer som næringen selv og de politiske partiene ikke er villige til å gå inn i. Jeg har tenkt å utfordre næringen på dette i debatten om den nylig fremlagte landbruksmeldingen.

torsdag 22. desember 2011

Hemmelig om Ryfast.

Stor oppstandelse i dag på grunn av at samferdselsdepartementet i tråd med vanlig praksis ikke har offentliggjort kvalitetssikringsrapporten (KS2) om Ryfast.

Hallgeir Langeland fra SV og ordføreren i Forsand har i dag kritisert dette "hemmeligholdet".

Det er viktig å gjøre det helt klart at alt i denne rapporten vil være offentlig kjent lenge før Stortinget skal fatte beslutning om bygging av Ryfast. Så verken Langeland eller Forsandordføreren trenger å frykte for at de ikke skal få informasjonen.

mandag 19. desember 2011

Regjeringens julespel

Jeg ønsker alle mine politiske venner en god jul og et godt nyttår med en liten julehistorie.

Julefreden er i ferd med å senke seg over Noreg. Men i den raudgrøne regjeringa er det full aktivitet til beste for folk og land.

Næringsministeren er opprørt: - Eg vil ikkje vere gjetar. Eg vil være ein av dei tre vise menn.

Det er mandag og regjeringa er samla til regjeringskonferanse. Dei handsamer eit framlegg frå "statsekretærutvalet for begeistring". Det var under ein brainstorming weekend på Soria Moria hotell at statssekretærutvalet kom opp med ideen om at regjeringa burde ha framsyning av juleevangeliet for å skape meir merksemd kring det raudgrøne prosjektet.

Kulturministeren har avtalt med NRK om  at dei skal sende regjeringa si dramatisering av juleevangeliet på lille julaften i staden for "grevinna og hovmeisteren". Då dette vart presentert under regjeringspartia sin oppsummerande pressekonferanse for haustsesjonen skapte det stor begeistring i det norske folk. Berre Framstegspartiet var kritiske til å bytte ut ein så sentral del av den norske kulturarven som "grevinna og hovmeisteren."

Arbeidet med å setje opp juleevangeliet skapte fyrst mykje begeistring og samhold i regjeringa. Dette fekk ein brå slutt då regjeringsnotatet om saka vart sendt på departementsforleggelse. Finansministeren la inn ein tung merknad: "Eg stør oppsetjinga av juleevengeliet. Med tanke på den urolege situasjonen i verdsøkonomien kan eg ikkje godta at det skal nyttast så kostbare gåver som gull, røkelse og myrra. Dette må i så fall spelast inn som satsingsframlegg til neste års budsjett og handsamast som ein del av den ordinære budsjettprosessen."

Denne merknaden vart raskt rydda av vegen gjennom bilateral kontakt mellom berørte departement og eit par møter i underutvalet. Det vart protokollert at jesusbarnet skulle få smør, oljesand og litt frukt og grønt. Partiet "lille rød"  fekk vedståelsesfrist til etter gruppemøtet på punktet om oljesand.  Partiet "lille grønn" tok atterhald om at det var mogleg å få tak i norsk smør.

Sjølv om ein statsministeren hadde løyste gåvefloka på ein statsmannsaktig måte, hadde dette opna for ei mengd krav frå dei ulike statsrådane.

Særleg helseministeren var kritisk: - å føde eit barn i ein stall er jo på linje med å føde på eit lokalsjukehus eller ei forsterka fødestove. Det er uakseptabelt, me må tilby eit skikkeleg fødetilbod på eit stort sjukehus.

- Finnes det eit slikt sjukehus i Jerusalem lurte statsministeren?
- Betlehem, Jesus ble født i Betlehem, rettet kirkeministeren.

Partileiaren for "lille grøne partiet" ville halde fast på at fødselen skulle skje i stallen. Ho etterlyste risikovurderingar knytt til transportfødslar på esel. Helseministeren sa at det forelå ein del statistikk på dette, men at det statiske grunnlaget ikkje skilte mellom jomfrufødsler og vanlege fødsler.

Landbruksministeren var og kritisk til å la barnet bli født i ein stall. Han hadde fått innspel frå Mattilsynet om at det utgjorde ein stor smittefare for dyra å ha ein nyfødt baby i forkrybben, og at dette truleg var i strid med dyrevernlova med tilhøyrande forskrifter.

Fornyingsministeren tok ordet og lurte på om det ikkje var litt gamalmodig å nytte ordet jomfrufødsel, og gjorde framlegg om å i staden nytte omgrepet assistert befruktning. Det skapte stor diskusjon, og ein vart einige om å sjekke dette ut med det "bittelille gule partiet" på stortinget med sikte på å få til eit breitt forlik.

Arbeidsministeren var uroleg for at det skulle kome fram at gjetarane var utsatt for sosial dumping. Ho ville difor at statsministeren i starten av framsyninga skulle seie litt om regjeringas innsats mot sosial dumping og framlegget om å innføre pålegg om ID-kort i den komande stortingsmeldinga om arbeidstilhøva i gjetarbransjen.

Rollefordelinga gav også visse utfordingar. Alle var einige om at Statsministeren skulle vere Josef. Som eit kompromiss vart ein einige om å ha to jomfru maria slik at partileiarene i dei to minste regjeringspartia skulle få likeverdige roller.

Det var og stor begeistring for at statsråden ved statsministerens kontor skulle spele dei tre vise menn. Olje- og energiministeren og miljøvernministeren skulle samam vere esel. Dei vart einige om å ha ein stor debatt i Dagbladet om kven som skulle vere bakparten på eselet. Det var og naturleg at barneministeren skulle få lov å spele jesusbarnet. Resten av statsrådane skulle vere gjetere og så skulle stortingsgruppa til det "bittelille gule opposisjonspartiet" få lov å vere englar.

Etter ein lang dag med tingingar i regjeringa vart ein omsider einige. Og sidan det no var jul så bestemte dei seg for å gjera ein fin gest mot Framstegpartiet. Det såg riktignok litt rart ut med den fulle kelneren og den utstoppa tigeren i stallen. Men det er vel prisen ein må betale for å få alle med.

Med ønske om ein raudgrøn god jul.

lørdag 17. desember 2011

En spade for en spade

Det sies at det er fra barn og fulle folk man får høre sannheten. Jeg vil legge til stortingets spørretime også på denne listen. På onsdag var i alle fall Høyres Siri Meling befriende ærlig om Høyres syn på norsk landbruk og norsk matproduksjon. Dette sa hun i sitt spørsmål til fiskeriministeren:

Siri A. Meling (H) [11:03:48]: Jeg tror vi må kalle en spade for en spade. Landbrukssektoren har på mange måter kuppet begrepet «mat» og kuppet begrepet i forhold til selvforsyningsgrad. Landbrukssektoren har opplagt en egeninteresse av å fremstille det som om vi har en lav selvforsyningsgrad, i forhold til ønsket om å få mer landbruksproduksjon. For statsråden må det utgjøre en utfordring, for landbruket kjører sine interesser også i forhold til bl.a. dette med toll, altså tollvern i forhold til import av landbruksprodukter, mens sjømatnæringen er interessert i mest mulig fri markedstilgang osv. Da synes jeg det må være på sin plass at fiskeri- og kystministeren statuerer et eksempel når det gjelder sjømat som mat. Når Norge hver eneste dag eksporterer 38 millioner middagsporsjoner ut av landet, hvordan kan vi da snakke om en selvforsyningsgrad på noen og førti prosent i dette landet? Vi er så selvforsynt at vi kan spise fisk til det tyter ut av ørene våre. Hvordan vil statsråden markere sjømat som mat og som en viktig del av kostholdet?

Jeg skal i denne omgang ikke kommentere det mer enn å si følgende: Slik er altså Høyres holdning til norsk landbruk når budskapet ikke er kjørt gjennom partiets "grei mot alle-maskin"

fredag 16. desember 2011

La velgerne få bestemme

I dag blir det slått opp i media at Oslo Ap vil endre valgloven. De mener at velgerne har gitt bystyregruppen deres en sammensetning som ikke er representativ. Bakgrunnen er at svært mange innvandrere er krysset oppover på listene.

Det konkrete forslaget fra Ap er ikke til å bli opprørt over. De vil, i følge oppslaget i VG, øke muligheten for partiene til å gi kandidater stemmetillegg. I dag kan man gi stemmetillegg (forhåndskummulere) ti kandidater (når det skal velges over 55 kandidater). Jeg mener at dagens ordning gir partiene mer enn nok innflytelse.

Når noen velger å bruke sin rett til å endre på listene og andre velger å ikke gjøre det, så er ikke løsningen å redusere de aktive velgernes innflytelse. Oslo Ap bør heller sette innsatsen for å få flere av sine velgere til å bruke sin mulighet til å påvirke listen. Og det er jo sånn at alle som er satt på listen er funnet egnet av partiet til å representere partiet.

Men for all del. Jeg har også dager da jeg tenker at livet og demokratiet hadde vært enklere uten disse velgerne :)

Ikke nok med paroler og slagord

Debatten om EUs vikarbyrådirektiv er veldig spennende å delta i. Regjeringen har ikke tatt stilling til om direktivet skal innføres i Norge eller ikke. Regjeringen har lagt frem en rekke forslag som skal styrke vikarenes rettigheter og muligheten til å ha kontroll med vikarbruken.

Vikarer har en sentral plass i norsk arbeidsliv i dag. Vil direktivet føre til at vi får en situasjon der vikarbruken tar helt overhånd? Senterpartiet mener at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

LO har på visse vilkår uttalt seg positivt til direktivet. Det er likevel stor skepsis og motstand mot direktivet. Det er varslet politisk streik og demonstrasjoner mot direktivet. Det hjelper nok lite om LOs høringsuttale ikke endres.

Senterpartiets stortingsgruppe har sagt at LOs syn vil veie tungt når vi skal ta stilling til ja eller nei til direktivet. Da må vi forholde oss til vedtatte standpunkter i LO. Ikke til paroler og slagord.

fredag 9. desember 2011

Glade dager på stortingstur?

Jeg starter alltid dagene i Oslo med en tur i badekaret. Så ligger jeg der og ser på de flisefrie veggene, malingsflasset og det slitte linoleumbelegget. Underholdningen er det NRK P2 som står for.

På radioen i dag kunne vi høre at flere stortingsrepresentanter hadde vært på safari under klimamøtet i Durban i Sør-Afrika. De skulket klimamøtet ble det rapportert om. Jeg var ikke der, og vet ikke om denne prioriteringen var rett eller ikke. Jeg har likevel forstått at det ikke var noe program for de før på kvelden og at safariopplegget kunne ha en viss faglig interesse. Men mot dette ble de brukt at de betalte safariopplegget selv. Jeg skulle likt å hørt lyden om stortinget hadde betalt for utflukten til nasjonalparken.

Når vi er på reise med stortingskomiteen er det alltid tettpakket program. Jeg tror dette i stor grad skyldes frykt for kritikk i pressen. Pauser over tretti minutter i en storby kan føre til shopping, og slikt kan vi ikke ha når man er på tur for skattebetalernes penger.

Vi var i mai på reise med komiteen til Danmark og Nederland. Under hele turen var det knapt mulig å sette seg ned å slappe av i 5 minutter. Det var program fra morgen til sen kveld. Resultatet var at når det passerte lunsjtid så roper hjernen min "stopp". Og når man etter en lang dag uten pauser, får et foredrag under hele middagen om Nederlands historie og konstitusjonelle oppbygging - så kan ingen beskylde oss for å hygge oss på skattebetalernes regning. Ulempen er jo at læringsutbyttet blir marginalt regnet i tilegnet kunnskap, men presentabelt i antall timer.

Neste gang vi skal planlegge reise med stortingskomiteen så vil mitt ønske være et program som gir rom for å være skjerpet nok til å ta inn den kunnskapen man blir servert. Så får man heller leve med at det kan føre både til shopping, barbesøk, safari og hygge.

Jeg kommer aldri til å godta at noen kritiserer min halvtime i badekaret hver morgen. Selv om det er skattebetalerne som betaler lønnen min og jeg heller kunne burde brukt tiden på å lese proposisjoner.

Blogglisten

lørdag 26. november 2011

Kva vil ordføraren gjera med det?

Æg he for fysste gong stilt eit spørsmål te ordføraren i Time. Spørsmålet handla om ny vidaregåande skule på Bryne. Ordføraren må gje meg et svar på neste kommunestyremøte.

Her æ spørsmålet:

I valgkampen var ordføreren og Time Høyre svært høgt på banen med løfter om å få på plass en ny videregående skole på Bryne i 2014. Høyres fylkesparti kjørte en valgkamp der ny videregående skule på Bryne var den viktigste jærsaken. Time Senterparti ønsket, i likhet med resten av partiene i kommunestyret, å få på plass skolen i 2014 i tråd med de planer som forelå.
 

Nå får urovekkende signaler både gjennom media og i vedtak i Rogaland fylkeskommune. Prosjektet er sendt tilbake til administrasjonen i fylkeskommunen og det hersker tvil om skolen vil stå ferdig i 2014. I tillegg har KrFs gruppeleder på fylkestinget omtalt skoleplanene man drev valgkamp på som en "Rolls Royce løsning", og sier nå at Bryne skal få en skole i "Skoda-klassen."
 

Dette er ny informasjon og langt unna løftene som ble gitt på det såkalte folkemøtet som Time kommunes daværende ordfører arrangerte på Høghuset. Da ble det ikke nevnt verken "Skoda" eller utsettelse av skolen.
 

Mitt spørsmål til ordføreren er: Kan ordføreren garantere at den nye videregående skolen står ferdig i 2014 i tråd med de planene som er presentert, og hva vil ordføreren foreta seg for at så skal skje.

tirsdag 22. november 2011

Innlegg om EU i Stortinget.

Innlegg i EU/EØS debatt i Stortinget:

Som utenriksministeren gjorde rede for, og som flere har fulgt opp i dagens debatt, så står Europa nå midt i en meget krevende situasjon både økonomisk og politisk.

Det er det ingen grunn til å glede seg over. Det bør likevel gi grunnlag for noen refleksjoner. Blant annet over det valget vi gjorde da vi i 1994 valgte å stå utenfor unionen. Det er min klare oppfatning at det objektivt sett var en riktig beslutning å si nei til EU i 1994.

Krisen i EU-landene ville ikke vært noe mindre om Norge hadde vært medlem. Situasjonen i Norge ville ikke vært bedre om vi sa ja. Meningsmålinger viser at folk i Norge i større grad har forstått dette enn folkets representanter.

Jeg meldte meg inn i Senterpartiet i 1994 på grunn av nettopp EU-saken. I Senterungdommen sammenlignet vi EU med det å sykle. Så lenge det er fart går det bra. Mister man farten så velter man. Det er det som skjer i EU nå. Det er ikke noe å glede seg over og det er all grunn til å føle sympati med folk i Europa som nå får føle på kroppen konsekvensene av et politisk eliteeksperiment i EU kombinert med nasjonal mangel på nøysomhet i flere land.

I Senterungdommen beskrev vi også om EU-prosjektet med klesbransjen sine ord om ”One size fits all”. Det fungerer verken i styring av Europa eller når man kjøper klær. Felles valuta og felles pengepolitikk fungerer kun hvis næringsstrukturen i valutaområdet er den samme. Viss næringsstrukturen er forskjellig så trengs det felles finanspolitikk eller en betydelig større mobilitet i arbeidsmarkedet enn det vi ser i EU.

Vi ser tegn til en felles finanspolitikk ved at medlemslandenes budsjettarbeid skjer i nært samråd med Kommisjonen og Rådet før de nasjonale parlamentene gjør sine budsjettvedtak.

Jeg finner grunn til å stille spørsmål ved hva dette gjør med demokratiaspektet i det nasjonale budsjettarbeidet. Krisen bidrar til mer sentralisering og mindre demokrati – det kan være en farlig utvikling på lang sikt.

Den andre løsningen med økt mobilitet kan høres forlokkende ut. Men bakom dette tilsynelatende ufarlige ordet ligger det press på både velferdsordninger, lønninger og andre sosiale goder som vi i Norge er svært opptatt av å bevare.

Senterpartiets svenske søsterparti sier følgende om EU ”Centerpartiet anser att det behövs ett smalare men vassare EU.” Jeg mener at det også fra norsk side bør jobbes for en slik utvikling i Europa. Manglende suksess i sentrale spørsmål kan ikke kompenseres gjennom mer detaljstyring og mer byråkrati og kontroll.


Blogglisten

søndag 20. november 2011

VIP med buss

- Flytt deg Helge! Her kjem ein som har tatt flybussen. 

Eg har teke eit initiativ for at dei som vel å reise med buss til Stavanger lufthavn skal ha ein eigen prioritert kø i sikkerhetskontrollen. Du kan sjå innslag om dette på NRK Rogaland

I utgangspunktet ein liten sak, men det er og uttrykk for ei breiare tilnærming til kva som er naudsynt for å få fleire til å nytte bussen til og frå Stavanger lufthavn. Eg har tru på positive verkemiddel: Mange avganger. Kort reisetid. God informasjon. Holde rutetider. Gode busser. Trivelige sjåfører.

Men for å få fleire over på bussen må bussopplevelsen krydres litt ekstra: Prioritet i sikkerhetskontrollen. Eigen lounge for bussreisande. Bonusprogram. Og eit gullfarget plastkort til å henge på kofferten. (Det siste virker nok litt barnsleg, men det funker for flyselskapene)

tirsdag 15. november 2011

pels i luften

Dette er min første bloggoppdatering fra et flysete. Ganske genialt. Er på vei hjem en tur. Fint å få vært litt med familien i løpet av uken. Når jeg lander skal jeg først til NRK for å delta i debatt om pelsdyr på Her og nå på P1.

Gleder meg til det. Er en sak jeg kan godt og som jeg føler meg 100% trygg på mitt standpunkt i. Da blåser motstanden raskt forbi og de sinte e-postene og telefonene etterpå er til å leve med.

Hvorfor er det så viktig at vi ikke gir tapt mot dyrevernerne i denne saken? For det første tror jeg ikke de vil stoppe sin kamp mot landbruket med dette. For det andre så gir pelsdyroppdrett inntekter og arbeidsplasser i landbruket. For det tredje vil bare produksjonen flyttes til utlandet. Her er det ikke bedre dyrevelferd enn i Norge. For det fjerde er det snakk om en lovlig vare. For det femte er det ingen dyrevelferdsmessige grunner til å legge ned næringen. For det sjette så er regelverket for og tilsynet med næringen skjerpet. For det sjuende så er det mange grunner til.

Jeg er bekymret over at stadig færre har kontakt med landbruksnæringen. Folk har mindre innsikt i hva moderne dyrehold går ut på. Pressen i samarbeid med dyrevernsgrupper vet at fordømmelse av dyr i bur selger. I en slik virkelighet blir fort Disney referanseramme for vurderingene som gjøres. Det kan gi beslutninger basert på føleri fremfor fakta. Det kan ikke jeg og Senterpartiet være med på.

mandag 14. november 2011

Regjeringen fjerner valgfriheten for småbarnsfamiliene.

Opposisjonen representert ved FrP, H og KrF er ivrige etter å fortelle om at regjeringen fjerner valgfriheten for småbarnsforeldrene. Jeg registrerer at de til en viss grad har fått lov til å gjøre dette til en "sannhet".

Så tenker jeg: har jeg som småbarnsfar fått større eller mindre valgfrihet siden 14. juni 2006? (da jeg ble tatt opp i den såkalte småbarnsfamiliekategorien). Jeg greier ikke helt å få det til å stemme. Vi har fått full barnehagedekning, foreldrepermisjonen er utvidet og kontantstøtten er endret. De to første er åpenbart ikke egnet til å fjerne valgfriheten. Når vi styrker kontantstøtten for ettåringene og fjerner den for toåringene så er ikke det automatisk å svekke valgfriheten. For når kontantstøtten økes for ettåringene så vil den for mange foreldre gå fra en teoretisk valgmulighet til en faktisk valgmulighet.

Privat så omgås jeg stort sett folk som oppfyller vilkårene for å være småbarnsforeldre. (Vi som overkjøres av regjeringen og som har mistet valgfriheten. ) Jeg har aldri møtt småbarnsforeldre som har klaget over manglende valgfrihet. (Selvsagt vil det være populært med mer penger til alle - kontantstøtte for de som velger å bruke barnehageplass ville vært en hit.)

Jeg mener følgende er viktig for å sikre gode rammer rundt småbarnsfamiliene:
- barnehageplass av høy kvalitet i nærheten av der man jobber eller bor.
- en god fødselspermisjonsordning der far kan ta ut sin del eller mer uten å føle fordømmelse fra arbeidsgiver.
- et godt og gratis helsetilbud til barna.
- gode bomiljø og felles samlingsplasser/turområder i nærmiljøet.
- en økonomisk politikk som gir sikkerhet for lav rente og trygge jobber.

Så får vi heller leve med at noen er mest opptatt av å lage historier om en regjeringen som tar valgfriheten fra småbarnsfamiliene.Skulle jeg ønsket mer valgfrihet så var det å kunne velge at minstegutt ikke står opp klokken fem om morgenen. Jeg ber FrP, H og KrF ta dette opp med regjeringen snarest.

Ukeplan 14.-21.november

mandag 14.nov.: Besøke ordføreren på Rennesøy. Gruppemøte Time SP på kvelden. Og så til Oslo med siste fly.

tirsdag 15.nov.: Oslo: stortingsmøte, gruppestyremøte og annen moro i Oslo. Til Bryne på kvelden.

onsdag 16. nov.: Oslo: stortingsmøte, storfraksjonsmøte og gruppemøte.

torsdag 17.nov: Oslo: stortingsmøte og komitemøte. Til Bryne på kvelden.

fredag 18. og lørdag 19.nov: Samling i Rogaland Senterparti på Sola strand hotell.  

lørdag 12. november 2011

Mot til å meina

foto: scanpix - regjeringen.no
Eg er oppteken av demokratiet vårt. Eit fungerande demokrati føreset at folk har ytringsfridom, men det er og naudsynt for folkestyret at denne fridomen vert nytta. Ei av dei tydelegaste røystene i samfunnsdebatten denne hausten har vore olje- og energiminister Ola Borten Moe. Han er ein storbrukar av ytringsfridom.

Ein ting som undrar meg er korleis utspela til Ola vert omtala i pressen. Til dømes så bruke Trude Beer i ein kommentar i avisa Nationen i dag orda "frittgående skandale" om han. Beer skriv ikkje at ho meiner Borten Moe er ein frittgåande skandale, men skjuler seg sjølvsagt bak ordene "mange mener". Ho våger ikkje sjølv nytte desse orda.

Eg meiner politikken hadde tjent på fleire tydelege røyster. For eg trur at i alle saker så vil til slutt dei gode argumenta vinne over føleriet. Sakene om monstermaster og Marie Amelie er gode døme på det. Det er lite truleg at oljesand nokon gong vil verte populært, men når eit selskap der staten er hovudeigar driv med utvinning av oljesand så er det jo ikkje ein skandale om eigarstatsråden ikkje slakter den same aktiviteten. Særleg ikkje når regjeringa ein er ein del av har bestemt at ein ikkje skal gripe inn mot denne aktiviteten.  

Politikk må ikkje verte ein øvelse der ein kappast om å seie dei rette tinga. Politikken er tjent med folk som har mot til å meina. Det må ikkje verte slik at den viktigaste eigenskapen for ein statsråd er å ikkje gjere feil.

mandag 7. november 2011

ukeplan 7.-13. november

Mandag: Hjemmekontor og en tur til Eigersund kommune på et presseopplegg. Foreldremøte for Georg i barnehagen. Til Oslo med nattoget.

Tirsdag: Møter i Oslo. Gruppestyremøte, komitemøte, møte med KS, møter om budsjettet og andre interne møter. Jordvernmøte på Klepp Stasjon på kvelden.

Onsdag: Til Oslo på morgenen. Spørretime i Stortinget, Storfraksjonsmøte og gruppemøte i Senterpartiet.

Torsdag: Stortingsmøte.

Fredag: Bykonferanse på Bryne. Fårikålmiddag med anleggskomiteen i Bryne FK på kvelden.

fredag 4. november 2011

Sandnes på Bryne?

I kveld var eg ein tur på kjøpesenteret M44. Det holdt på å gå galt. I Arne Garborgsveg er det eit slikt reklamefinansiert buss-skur. Det var reklamen her som eg ikkje fekk heilt med meg. Men eg trudde det var ein reklame der SR-Bank gratulerte Sandnes-Ulf med opprykket. Ikkje det at eg har noko mot Sandnes Ulf og eg ynskjer dei alt godt i Eliteserien. Men lagbilde og gratulasjon på buss-skuret i Arne Garborgsveg på Bryne......

Det må gå ei grensa. Og den grensa går på Skjævelandsbrunå.

Uansett så er det løye med desse reklamefinansierte buss-skurene. Noko av det vanskeligaste ein kan gjere i Norge er å få lov å sette opp eit skilt langs ein veg. Statens vegvesen er så katolske at sjølv Vatikanet drar på studieturer til Vegdirektoratet for å lære meir. Eg husker ein ferie i Hardanger der me besøkte ein ciderprodusent. Han hadde fått til alt med bedriften med unntak av å få løyve til å sette opp eit skilt ved vegen. Trafikkfarlig! sa Statens vegvesen. Statssekretæren som besøkte ciderprodusenten sa uff og huff.

Dei er nokså prinsipielle i Statens vegvesen. Men alle prinsipp har ein pris. Dei seier sjølv at reklamen på buss-skurene er retta mot dei bussreisande. Eg trur særleg dette gjeld her på Bryne kor me har nokre slike buss-skur på ein veg der det ikkje går ein einaste buss.

Attende til Sandnes Ulf reklamen. For eg måtte snu for å sjekke at dette var sant. Og det var det ikkje. SR-Bank ville berre takke Rosseland FK (bydelslag på Bryne) med god innsats. Pjuh. Rosseland rykka forøvrig ned ein divisjon, men no veit me i det minste at innsatsen var god.

torsdag 3. november 2011

Vindafjord


135 kilometer og 20 minutter med ferge ligger rådhuset i Vindafjord. Her sitter ordfører Ole Johan Vierdal fra Senterpartiet og passer på ordførerklubba. Dagens Vindafjord kommune er et resultat av en sammenslåing av Ølen kommune i Hordaland og Vindafjord kommune i Rogaland.

Kommunen har et rikt næringsliv med Westcon, Fatland, Omega og Tveit regnskap er noen av bedriftene som holder til i kommunen. Jeg var innom Westcon og Tveit regnskap i dag. Westcon fikk nasjonalt søkelys på seg da Brennpunkt på NRK laget en kritisk innslag om arbeidsmiljøet i bedriften. Jeg skal ikke gjøre meg til dommer over hva som er rett og galt, men rett er sjelden slik Brennpunkt fremstiller det. Program på TV der de brukes hårete mikrofoner er som oftest tendensiøse.  Besøket ga i alle fall meg et positivt inntrykk av virksomheten.

Uansett er Westcon et tydelig symbol på hvor viktig olje- og gassvirksomheten er for distriktsnorge. Og understreker hvor viktig det er at vi også i fremtiden verdsetter både teoretisk og praktisk kunnskap.

Neste kommunebesøk på min turne i Rogaland er Rennesøy kommune på mandag.

søndag 23. oktober 2011

Innsamling TV-aksjonen

I dag skal jeg og datteren ut å gå med bøsse og samle inn penger til TV-aksjonen. Det er svært viktig å få ryddet bort miner og rester av klasebomber som gjør at tidligere kriger dreper og skader barn og voksne lenge etter at krigen er over. Norsk Folkehjelp gjør en svært viktig jobb.

Jeg er ingen erfaren bøssebærer, men deltok da Røde Kors samlet inn penger etter jordskjelvet i Haiti. Min egen "søskenbarnforskning" tilsier at du møter litt forskjellige typer folk når du ringer på dørene:

- de eldre som har pengene liggende brettet og klar.
- de yngre som svært gjerne vil gi, men som ikke har penger hjemme. Og som kommer løpende med pengene når du er kommet to hus videre. (tror generelt barna bør passe på sparepengene sine på slike dager)
- de som sier nei fordi de allerede gir til så mye til andre formål....

Jeg gleder meg til dagens runde - og generelt er givergleden på topp. Og giverevnen bør det heller ikke stå på.

lørdag 22. oktober 2011

Gatelangs med keisame gatenamn.

Bildet er ikkje frå Bryne
Bryne er byen på Jæren. Og det er mykje å være stolt av på Bryne: Høghus, Fritz Røed park, Garborgspor, ølutsal, Kaizers Orchestra, cupmester 1987, sølv i serien 1980 og 1982.

 I dag var eg ute og rusla ein tur saman med sonen min. Då kom eg til å legge merke til kor trauste og keisame gatenamn som pregar bustadområda i byen. For den som ikkje vil høyre mine tankar om dette, men i staden ha ei meir fagleg tilnærming til saka så kan ein stogge her, og i staden lese denne
masteroppgåva.

Namn handlar om identitet. Men kor er identiteten i desse gatene: Nyevegen, Turvegen, Vestre Ring, Austre Ring, Steinaldervegen, Kong Haakons veg (her bur eg). Bryne er full av slike meininslause gatenamn. Eg forstår at ein er blitt noko meir opptekne av lokal identitet i dei seinare åra. Eg budde sjølv  i Fritjof Nansensveg før. Kva denne nakne mannen hadde med Bryne å gjere er ikkje lett å sjå. No har dei endra namn til Elisberget. Dette er det gamle namnet på staden der vegen går. Det har ikkje noko med bileta av han å gjere. Og Roald Amundsen veg ligg der framleis. Heller ikkje han har sterke røter til Bryne.

Det er nokre gode døme på at ein har sett lokale namn på gatene: Kirsten Brynes veg, Gudrun Lalands veg (syster til oldefar), Biskop Hognestad gate. Og så har me ei fin samling vegar knytt til Garborg: Arne Garborgs veg, Veslemøyvegen, Haugtussavegen, Hulda Garborgs veg (hu hadde fortjent ein litt større veg)

Men alt i alt er det keisamt. Kva med å gjere Bryne til ein stad som kan verte kjend for gatenamna? Kva med å til dømes lage eit eige kaizers univers: Sjakalengata, Killmaster Kaizer veg,  Violetavegen, Dr. Mowinckels veg, og sjølvsagt Hjerteknuservegen, Ompavegen (Ompatildudørvegen blir vel i overkant for kommunale skiltbudsjett) og Evig Pint vegen. Her føler jeg vi snakker moderne identitet.

Og som rosinen i pølsa, prikken over i-en, toppen av kransekaka så burde ein skifte namn på Kong Haakons veg. Eg høyrer korleis folk meste sovner når eg seier adressa. Kong Haakons veg 75. Keisamt. Kaizerstrasse! Genialt! 

lørdag 15. oktober 2011

Vege 42 varte ei travel vega.

Dæ æ rolige lordagskvell på Bryne. He sitt en film. Morderen vart togen - ja han vart faktisk skåden å dreben på slutten. Si eg he våre så flinke å rydda garasjen i dag så vart det ei Hansa au. Men neste vega varte travel. Hær æ en korte øvesikt øve dæ så skjer:

På MÅNDAG reise æg te Oslo mæ sjuflye. Me ska ha høyring i komiteen på forslaget te ny uførepensjon som me he te behandling i Stortinget. Tippe det varte rundt seks tima mæ møje informasjon og goe innspæl. Itte dette reise æg haim igjen og ska på gruppemøde i kommunestyregruppå på kvelden.

TYSDAG varte dæ en rolige start på dagen. Levera ongane i barnehagen. Litt utpå tæge æg fly te Oslo for å være på møde i stortingets europautvalg. Æg æ vara for vår parlamentariske ledar i europaudvalget. Dæ æ Jonas så kjæme for å orientera stortinget om aktuelle sage mydlå Norge og EU.

ONSDAG æ den store mødedagen. Klokkå halv ni he æg invitert dei andre stortingsrepresentantane te Senterpartiet for å få innspæl på gjønnåføringå av valgkampen. Æg sede i partiet sitt evalueringsudvalg, og dæ kan væra nyttigt å ha en runde for å få innspæl. Stortingsmøde mæ spørretime starte klokkå ti. Så går det viare mæ møde mæ Arbeidsdepartemange. Så æ dæ gruppemøde og så æ dæ møde mæ presidenten i europarådet. (dæ i Strasbourg - og må ikkje forvekslas mæ verken EU elle europautvalget.) Tæge en tur haim på kvellen.

TORSDAG ska me ha høyring i komiteen om statsbudsjettet. Åsså æ  dæ stortingsmøde. Og så ska det vera møde i evalueringsudvalget te partiet. Hær seg æg at tiå ikkje strekke te. Får finna ei løysing. På kvellen æ dæ middag mæ presidenten i europarådet. (Han æ frå Tyrkia, men æ på besøg i Norge denne vegå).

På FREDAG æ dæ stortingsmøde klokkå ni. Då he æg udbytting. Dæ vil sei at æg ikkje ska væra der å stemma. Men dæ æ ikkje fri fordæ om, for Senterpartiet he landsstyremøde på Gardermoen klokkå ti å udøve dagen. Så får æg lura mæg heim når dæ passe sæg.

onsdag 12. oktober 2011

Dyrevelferd - hva er nå det?

Menneskene råder over dyrene. Det utgangspunktet ligger til grunn for både bibelen og senterpartiets program. Men vi skal behandle dyrene med respekt - og vi må erkjenne at moderne husdyrhold vil ikke kunne bli 100% naturlig. Det er ikke forbrukerne villige til å betale prisen for.

NRK har i dag et oppslag der de stiller spørsmålet om frittgående høner har det bedre enn burhøns. Det er et godt spørsmål. I denne saken sier innkjøpssjef i Rema 1000, Tor-Erik Aag: -Vår erfaring er at dyr som trives også leverer den beste kvaliteten. Det har vi fått bred støtte av mange for. Jeg vil utfordre Aag til å foreta en test for å se om han kjenner forskjell på egg fra frittgående høner og burhøns.

Etter min mening er Aags uttalelse et utslag av at hakkebakkeskogen, Disney og urbane dyrevernere i for stor grad får definere hva som er god dyrevelferd eller ikke. Jeg skal ikke påstå at jeg vet hva som er best for dyrene av bur eller moderne frittgående løsninger. Jeg bare påpeker at debatten må baseres på fakta og ikke følelser. Og alle er jo enige om at hver mann sin høne hadde vært det beste.

Jeg husker en debatt jeg hørte på radio i sommer. Det var mellom en dyreverner og direktøren for akvariet i Bergen. Tema for debatten var om selene i akvariet hadde det bra eller ikke. Da tok akvariedirektøren opp hvor kjip tilværelsen for en sel i naturlig omgivelser kan være. Kaldt og lite mat. Ja rett og slett utrivelig å være sel langs norskekysten en vinterdag. Han poengterte også at pingvinene ikke går hundrevis av kilometer over isen fordi de syns det er så kjekt å gå. Det gjør det fordi de må.

Jeg mener vi ikke må glemme at også dyr i naturen lider ofte. Det er helt naturlig. Så om vi for eksempel skal vurdere hvor ille det er med to mink med skader i en besetning med 20 000 dyr, så må det sammenlignes med hvor mange skadde mink det er blant 20 000 ville mink.

Jeg mener selvsagt at vi hele tiden skal jobbe for å bedre dyrevelferden og ikke minst slå ned på brudd på regelverket som gjelder dyrevelferd. Men vi må passe oss for å ikke dyr gis menneskelige egenskaper. Hva ville vi ønsket om vi var dyr? Det er feil spørsmål for å finne svaret på hva som er god dyrevelferd.

Blogglisten

søndag 9. oktober 2011

Petoro trengs på norsk sokkel


I statsbudsjettet for 2012 legger regjeringen opp til å styrke Petoro AS med 17,2 millioner kroner. Petoro AS er et statlig aksjeselskap som forvalter den norske stats egen olje og gass. Det er politisk ønskelig at Petoro gjennom sin deltakelse i ulike lisenser skal bidra til å forlenge levetiden og utvinningsgraden i feltene. Dette  er svært viktig for å sikre god ressursutnyttelse og viktige bidrag til statskassen. 

Petoro har gjennom de ti årene de har eksistert levert svært gode resultater. Et endret aktørbilde på norsk sokkel har gjort Petoro til en svært viktig aktør for å sikre kreativitet og nytenkning i norsk olje- og gassvirksomhet. Det var bakgrunnen for at det i petroleumsmeldingen ble varslet en ytterligere styrking av Petoros kompetanse. Dette blir fulgt opp  i statsbudsjettet for 2012. Jeg og Senterpartiet har jobbet lenge for å få dette til, og er derfor svært glad for at Petoro nå styrkes. 

Ikke alle er fornøyd med dette. Siri Meling i Høyre mener, i følge NRK, at satsingen er for liten og puslete. Hun viser til at Høyres løsning er å la Petoro forsyne seg av kontantstrømmen som suser gjennom selskapet. 

Opposisjonens grenseløse misnøye med statsbudsjettet er ikke noe nytt, men jeg finner likevel grunn til å stille Meling og Høyre noen spørsmål:

Mener Høyre at et 100% statlig selskap, som i utgangspunktet er satt til å forvalte statens eierskap i lisensene, fritt skal kunne bestemme hvor mye penger som skal tas til drift? Det vil i så fall være noe nytt at Høyre mener at et statlig selskap skal ha ubegrenset tilgang til fellesskapets penger. 

Eller mener Høyre at Stortinget skal sette grenser for hvor mye penger Petoro skal kunne ta  av kontantstrømmen? I så fall lever Høyre i den villfarelsen om at det finnes to typer offentlige penger. De pengene som er på statsbudsjettet og de pengene som brukes rett før de kommer inn på statsbudsjettet. Sannheten er at det bare finnes en type penger. Og den kalles for nettopp penger. Kreativitet i opposisjonspartiene endrer ikke på det.  

Jeg ønsker Petoro lykke til videre med sin viktige oppgave for å sikre norske olje- og gassinntekter. Og gleder meg over at de nå kan gjøre det med enda større kraft enn tidligere. Det burde Siri Meling og Høyre også glede seg over.

Blogglisten

torsdag 6. oktober 2011

Statsbudsjettet 2012

Rundt 1000 milliarder kroner til fordeling i årets statsbudsjett. Et stramt budsjett heter det, men i et europeisk perspektiv er det et jubelbudsjett. Det er mye stort og smått. Her er de sakene som jeg er mest fornøyd med:

- Bevilgningene til samferdsel økes.
- Bevilgningene til kommunene økes.
- Ryfylkemuseum får en økning som muliggjør etablering av et nynorsk barnelitteratursenter.
- Petoro får økte ressurser til å være en "alternativ aktør" på norsk sokkel, og ikke bare en pengemaskin.
- Ryfast og Eiganestunnelen er et steg nærmere realisering. (Senterpartiet ønsket primært en annen løsning enn Ryfast, men når de lokale vedtak er gjort så støtter vi den løsningen for å gi Ryfylke en fastlandsforbindelse. Får man ikke den man elsker, så får man elske den man får)

Selvsagt er det ting som jeg skulle ønsket annerledes. Men det er nå en gang opposisjonens jobb å klage over alt som er vondt og vanskelig på den grønne grenen vår.
Blogglisten

søndag 25. september 2011

Terje er ein bra mann

Første spadestikk på Høg-Jæren vindpark sammen med Hå og Time ordførarane.
Noko av det kjekkaste med å drive med politikk er kontakten ein får med ulike ordførarar. Det er ein mangfaldig gjeng. Det er stor skilnad på korleis dei løyser oppgåvene sine. Eg kjenner best til korleis dei jobber opp mot storting og regjering. Nokre tek kun kontakt med sine partivener på tinget. Det resulterer stort sett i harmdirrande skriftlege spørsmål til ein eller anna statsråd og eit oppslag i lokalavisa. Desse oppslaga seier stort sett at regjeringa er dum.

Andre ordførare er meir opptekne av resultat. Ordførar Terje Mjåtveit i Hå er ein slik. I departementa veit dei godt kven Terje er. Det er han som styrer på med sykkelvegar, folkefjos, biogassanlegg, togstopp og mykje anna der kommunen treng staten med på laget. Terje har vore ordførar i Hå i 8 år. Eg har ofte hatt han på telefonen og det er alltid noko me må få til. Og det har gitt resultat. Eg meiner dei nye ordførarane i Rogaland bør lære av Terje sin måte å arbeide saman med rikspolitikarane på.

No er ordførargjerninga til Terje over. Dei politiske partia ville ikkje ha ein ordførar frå ei bygdeliste. Dei var ryddige på dette og gjorde det klart før valet at dei ikkje ville ha ein bygdelisteordførar. Derfor er det "snipp-snapp-snute" for ordførar Terje. Eg er ikkje usamd i Senterpartiet sin handlemåte i denne saken.

Så dette var ikkje ein sørgepost over det som har skjedd i Hå-politikken etter valet. Det er ei takk for godt samarbeid til Terje og hans varaordførar frå Senterpartiet. No ser eg fram til å samarbeide med Mons Skrettingland frå Høgre og varaordførar Sveinung Lode frå Senterpartiet. Og sjølvsagt andre ordførarar som vil oppnå meir enn harmdirrande "regjeringa-er-dum" oppslag i lokalavisa.

På an igjen.

Så var "sommerferien" slutt. Hverdagen og pendlerflyet til Oslo er tilbake. Det har vært en god "sommerferie" med en hektisk valgkamp, litt besøksvirksomhet, innflytting i nytt hus, ferieturer til Sjernarøyene, Kristiansand og Italia. Men først og fremst har det hele vært preget av det som skjedde 22. juli. Det har gitt rom for både refleksjon om både politikkens vesen og politiske saker.

Jeg har store ambisjoner både på egne og partiets vegne for det neste stortingsåret. Arbeidsmetoder skal endres og ny politikk skal meisles ut. Jeg skal også gjøre et forsøk på å bruke bloggen mer aktivt på å melde både politiske standpunktet, hva som skal skje og hva som har skjedd.

I neste uke blir det en tur til Oslo på tirsdag 27. september. Da er det møte i storfraksjonen i arbeids- og sosialkomiteen. Innholdet i neste års statsbudsjett som presenteres 6. oktober vil være et opplagt tema.

På fredag og lørdag er det møter i Stortinget. På fredag for å avslutte vårsesjonen og konstituerende møte på lørdag. På søndag er det nok en gang på tide å ta turen til Strasbourg og møte i Europarådet. Skal være der til og med torsdag, og disse dagene er Arne Bergsvåg inne som vararepresentant for meg på Stortinget. Han får da med seg både den høytidelige åpningen av stortinget på mandag 3. oktober og fremleggelse av statsbudsjettet 6. oktober. Ønsker Arne lykke til.

onsdag 14. september 2011

Velgerne er sjefen

Bjarne og Reinert driv Holmgang utenfor Undheim handelslag.
Velgerne har felt sin dom. Det har medført store endringer i sammensetningen av landets kommune- og fylkesting. Nå forhandles det mellom partiene om hvem som skal få ordførervervet og andre sentrale posisjoner. Det bygges allianser og utformes politiske plattformer. Jeg finner grunn til å minne om at demokrati innebærer at flertallet bestemmer. Demokkrati er ikke at det største partiet skal få ordføreren.

I en tenkt kommune med tre lister (Frp, Ap og Sp) får partiene følgende oppslutning: Frp 45%, Ap 35% og Sp 20%. Ingen kan mene at FrP her bør få ordføreren. (med unntak av de 45% som stemte FrP). Flertallet består jo av andre partier. Her ville selvsagt Sp fått ordføreren, fordi vi hadde sagt til Ap at enten får vi ordføreren eller så går vi til FrP og forhandler. Det er demokrati.

Velgerne bestemmer ikke bare hvilke partier som skal inn i kommunestyrene, men også hvilke personer som skal representere partiene. Her har velgerne stor makt. Jeg har sett på mandatkåringen for Time. Den viser at det er valgt inn 4 personer som ikke ville kommet inn om partienes egne prioriteringer hadde blitt stående. Partiene har mulighet til å forhåndskummulere kandidater. I Time har det bidratt til at partiene "overkjører" velgernes ønsker i to tilfeller. (Ap og Frp).


For eksempel ville Aksel Solvik-Olsen ha blitt valgt inn foran Hilde Fosså om hun ikke hadde vært forhåndskummulert. Så kan man spørre seg hvor demokratisk en Solvik-Olsen effekt er i et lokalvalg :)

søndag 11. september 2011

En valgkamp

Kappestrid utenfor M44 på Bryne.
Valg er det mest grunnleggende ved demokratiet. Valgkamp er definitivt det mest masete ved demokratiet. Men det har vært noen fine dager. Jeg oppsummerer valget med en liten kåring.

Valgkampens popstjerne: Ola Borten Moe på valgturne i Rogaland.

Valgkampens mest parkerte: Fredrik Hauge i Bellona.

Valgkampens mest tendensiøse opplevelse: Folkemøtet om ny videregående skole på Bryne.

Valgkampens dårligste dømmekraft: Da jeg sa ja til å være i Sauda en mandag morgen kl 08.00.

Valgkampens peneste: Miss Jæren som fikk diplom av meg og tre doser sæd i premie.(ikke fra meg)

Valgkampens mest facinerte: Tom Tvedt som så på kåringen av miss Jæren.

Valgkampens høyeste pære: Reinert Kverneland (H) i Time. "De stemme på meg adle sammen"

Valgkampens innbrudd: besøket på Halsnøy skule i Finnøy kommune.

Valgkampens beste miljøtiltak: Vårt forslag om tusen vindmøller i Rogaland i løpet av ti år.

Valgkampens tynneste kaffi: Frp-kaffien på Klepp.

Valgkampens beste mat: Kveite servert av Høyres Magnus Skretting.

Valgkampens største arbeidsglede: Folkene på Solsteinen i Karmøy kommune.

Valgkampens største nære-på-opplevelse: Arsvågen ferjekai.

Valgkampens beste forside: Suldalsposten da vi hadde spredd nyheter om Lølandsenter.

Valgkampens snorklipp: Åpningen av Høg-jæren vindpark.

Valgkampens plankryss: jernbanen på Sleveland i Eigersund.

Og mye mer...

lørdag 27. august 2011

skolevalgdebatter er bra

Årets skolevalgdebatter er avlyst på grunn av angrepet på AUF 22. juli. I stedet skal det holdes valgtorg på de videregående skolene der de politiske partiene står på stand. Dette er en måte å møte ungdom på som har sine fordeler: Ungdom som er nye/uerfarne i de politiske ungdomsorganisasjonene kan delta. Partiene kan videre ha med sine toppkandidater lokalt, slik at ungdommen også får møte disse. Kontakten blir mer direkte. Min erfaring fra jeg var med Senterpartiet på valgtorg på Øksnevad viderehående skole er at dette fungerte bra.

Men denne kontaktformen har en ulempe: debatten fortsvinner. For eksempel kan Frp påstå at de har en svært god landbrukspolitikk. Dette er en sannhet som i beste fall er usann. Jeg har tro på at ungdommen evner å reflektere og diskutere den politikken som partiene presenterer. 

Skolevalgsdebatter kan være svært bra. Det kommer egentlig an på to ting: At partiene har seriøse deltakere i panelet og at skolene har gjort en god jobb i forkant med å planlegge debatten og la elevene forberede seg.

Seriøse politikere er ikke det samme som kjedelige politikere. Jeg har vært med i rundt 100 skolevalgsdebatter. Jeg har opplevd grenseløst mye useriøst. (inkludert fra meg selv) Jeg glemmer aldri den 16 år gamle FpU jenta som stod med spritflaska i hånden og snakket om at Frp ville innføre drikkekultur i Norge. Det var hennes første debatt og hun gjorde bare som sjefene hennes i Frp hadde bestemt. Og synd for henne: Elevene ble ikke begeistret. Til slutt ble hun møtt av pipekonsert fra elevene hver gang hun snakket. Jeg så henne aldri  mer i en politisk debatt. 

Jeg har vel noen griser i stien selv. Det var debatt på en av de videregående skolene i Åsane i Bergen. SV sin kandidat gjorde en glittrende debatt og hadde full kontroll på elevene. Mulighetene for 70% til SV var nok ikke utenkelig. Jeg hadde det siste avslutningsinnlegget og det var den siste skoledebatten i den valgkampen. På radioen før debatten hadde jeg hørt at en SV-politiker ville ha 20års grense for å  ta lappen. Mitt avslutningsinnlegg var sånn cirka slik: - Dere skal nå stemme. Tro ikke på at alle i panelet har fortalt dere alt om sitt parti. For eksempel går det nå en sak på radio om at SV vil ha 20 års grense for å ta lappen. Det sa du ingenting om. (pause med pipekonsert mot SV) Jeg vet ikke hva de andre partiene mener om dette, men jeg kan garantere at om dere stemmer på Senterpartiet så vil dere fortsatt kunne ta lappen når dere blir 18år. Stem klokt - stem Senterpartiet" Mener å huske at vi fikk rundt 30% på den skolen. Sp ble større enn SV. Jeg fikk en fiende for livet og litt dårlig samvittighet.

Men jeg har også vært på mange debatter som har vært kjempegode. Der klassene har drøftet på forhånd hva det skal spørres om - og der møtelederne har såpass innsikt at de kan stille oppfølgingsspørsmål. Det verste er skolene der samfunnsfagslæreren med fortid i AKP (nå fått råd til å kjøpe en pent brukt Mercedes) er møteleder. Elevene gjør ofte jobben som debattleder vel så bra som lærerne.

Så til de som mener skolevalgsdebattene er ute for alltid. Jeg håper dere tar feil. Men elevene fortjener at både lærere og politikere tar de på alvor og gjennomfører skikkelige debatter.

torsdag 25. august 2011

Kjekt å ha - men er det lurt?

En av de viktigste sakene i valgkampen i Rogaland er spørsmålet om det skal bygges bybane i Stavanger. Kort fortalt er det en bane som i første omgang skal gå mellom Stavanger og Sandnes - og med en avstikker til Stavanger lufthavn. Jo mer jeg følger debatten om bybanen jo sikrere blir jeg på at det er et stort feilgrep.

Og jeg er ingen prinsipiell motstander av baneløsninger. Da jeg bodde i Bergen jobbet jeg mye for å få realisert bybanen der. Og fint er det blitt.

Stavanger er ikke Bergen. For eksempel går ikke landets fineste dobbelspor parallelt med bybanen i Bergen, slik det vil gjøre mellom Stavanger og Sandnes. Jeg mener det heller må satses på å bygge ut egne busstraseer i Stavanger. Det vil være billigere, det vil kunne bygges raskere, det vil sannsynligvis være billigere å drifte og det vil samlet sett gi et bedre kollektivtilbud til folk i og rundt Stavanger.

En stor del av pengene til bybanen skal finansieres ved hjelp av bompenger. Jeg tror de som passerer bomstasjonen på Kåsen eller Skjæveland har lite lyst til at en stor del av pengene skal gå for å realisere Stavangerpolitikernes drøm om egen bybane. Jeg tror de er mer opptatt av å sikre gode veier og et godt kollektivtilbud til beste for hele Jæren.

Politikerne i Stavanger og flertallet på fylkestinget drømmer også om en ekstra sjekk fra staten til å bygge bybane for. Sjekken skal være på 1,5 milliard kroner. Det er ikke vanlige penger de vil ha, men noe som kalles for "ekstraordinære midler". Sist jeg var i finansdepartementet så jeg ikke noen penger som var ekstraordinære. Og det er ikke så rart for det finnes ikke noe som heter ekstraordinære penger - det finnes bare penger. Og jeg håper selvsagt at staten vil bidra med 1,5 milliarder kroner til Rogaland. Men pengene bør ikke være øremerket bybane. De bør brukes på den måten som gir et best mulig transportsystem for minst mulig penger. Staten kan ikke skille mellom de som velger kollektivløsninger med gummihjul og de som velger kollektivløsninger på skinner.

Flertallspartiene H, KrF, V, SV og muligens Arbeiderpartiet er mer opptatt av å få seg bybane enn å sikre innbyggerne et best mulig kollektivtilbud. Da Senterpartiet pekte på at en bygging av bybanen kunne true andre viktige samferdselsprosjekt i den såkalte Jærenpakke 2 sa Venstres Helge Solum Larsen følgende til NRK:   – Hvis ikke vi klarer å løse den trafikkutfordringen og de køproblemene som er på Nord-Jæren gjennom et nytt transportsystem, så vil ingen av de andre prosjektene ha noen effekt, rett og slett fordi de bare vil bringe mer trafikk inn på veiene.

Jeg tror nok en bedre vei mellom FV 44 og E39 (bueveien) vil fungere veldig bra uten en bybane. Det samme er nok tilfelle for ny vei Klepp/Bryne til E39 og firefelts E39 mellom Sandnes og Ålgård. Og det er ikke slik at vi i Senterpartiet ikke vil satse på kollektiv i Stavanger og Sandnes. Vi vil faktisk ha et bussnett med egne traseer som gir et langt bedre kollektivtilbud til langt flere. Og så kan vi legge skinner her senere om vi skulle finne på det en gang i fremtiden.

Så spørsmålet om det er lurt å bygge bynbane i Stavanger kan besvares med et klart nei. Spørsmålet må ikke være hvordan vi kan få bybane. Spørsmålet må være hvordan vi kan løse transportutfordringene på Nord-Jæren. Det er også de eksterne kvalitetssikrerne som har sett på prosjektet enige i - derfor har de bedt om at man gjør en bedre jobb enn den utredningen som Rogaland Fylkeskommune har gjort.

fredag 19. august 2011

Anerkjennende tanker

Energijournalist Ellen Kongsnes i Stavanger Aftenblad skrev på onsdag følgende i en kommentar om det nye store oljefunnet i Nordsjøen:

"Så kan vi heller sende noen anerkjennende tanker til myndigheter og politikere som har hatt is i magen til å holde igjen en åpning av Lofoten. I stedet har de krevd at oljeselskapene skal "tømme" Nordsjøen og Norskehavet først. Elefantfunnet fra i går er vel beviset på at dette var rett" 

Godt skrevet!


torsdag 18. august 2011

Plan for valgkampen

 Bilde fra semesteråpning på UiS. Artisten Moi.

Valgkampen ruller videre. I dag skal det være valgkampåpning/pressekonferanse med Rogaland Senterparti. I kveld er det grillkveld med Sandnes Senterparti. I morgen er det stand og meierirock med Klepp Sp (og de andre partiene i  Klepp)

På søndag blir det igjen et valgkampavbrekk med minnesermoni i Oslo Spektrum.

Oljeindustrien vet ikke sitt eget beste

Det er nå gjort et stort oljefunn i Nordsjøen. "Krisen" i oljenæringen er nok en gang avblåst, slik det så ofte har skjedd de 40årene vi har hatt produksjon på norsk sokkel. Jeg tror Olje- og energiministeren gjør rett når han siterer Churchill: "Ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Men det er kanskje sluttenbegynnelsen"

For oljenæringen har hatt hakk i platen på Lofoten og Vesterålen som den eneste løsningen for å sikre landet inntekter fra olje- og gassnæringen fremover. Jeg har vært kritisk til en slik holdning. Jeg har ment at større fokus på eksisterende felt og modne områder må være førsteprioritet. Noe av årsaken til det norske oljeeventyret er at politikere har hatt evne til å stå mot panikken som så ofte tar næringen. Høyre og FrP har raskt sluttet seg til hylekoret om næringens undergang om den ikke slippes fri. 


Nå skal ikke jeg si at funnet på Aldous/Avaldsnes ikke ville blitt gjort om vi hadde åpnet Lofoten og Vesterålen så tidlig som for eksempel Ketil Solvik-Olsen i FrP ønsket. Det er likevel klart at fokuset ville ha vært mindre på leting i modne områder og en åpning av Lofoten ville presset prisene på leting ytterligere opp. Og det kan jo være at sjansen for å gjøre funnet Aldous/Avaldsnes hadde vært mindre om riggen hadde vært oppe i Lofoten. Det kan jo være...


Jeg ble på et møte med oljeindustrien introdusert av møtelederparet Lerøen/Knutsen presentert som den eneste som ikke tilhørte meningheten. Jeg svarte at selv om man er med i menigheten så må man tenke selv og ikke bare gjøre som presten befaler. Oljenæringen bør takke politikere som greier å holde seg til langsiktighet i næringen og ikke bare løpe etter de enkleste fatene med olje. 


Mitt håp er at "pappegøyene" som deltar i debatten om olje- og gasspolitikken viser større respekt for oss som holder oss til langsiktighet og de grunnleggende prinsipper som vi for flere tiår bestemte oss for skulle gjelde for norsk oljepolitikk. Det er ikke graden av panikk i OLF som skal bestemme tempoet på norsk sokkel. Det er det politikere på storting og regjering som skal gjøre. Og da tror jeg vi er best tjent med politikere som evner å holde hodet kaldt og ikke lar seg fange av verken panikk eller populisme.

tirsdag 16. august 2011

Valgkampen er i gang.

Valgkampen er nå i gang. Min rolle er først og fremst å være rundt i Rogaland for å støtte opp om våre lokale kandidater.
I dag, tirsdag 16. august, har jeg vært på semesteråpning på Universitetet i Stavanger. Flott arrangement. Nå har jeg tatt turen til Oslo. I morgen er det valgkamp i Oslo. I tillegg skal vi ha storfraksjonsmøte. Politikken skal utformes og landet styres selv om det er valgkamp. 

Blogglisten

onsdag 20. juli 2011

Staten kan ikke alltid passe på deg

I sommer har det vært mange båtulykker. Kombinasjonen med sommervarme og "agurktid" i media gir kjappe og enkle løsninger på å forebygge dette. Hallgeir Langeland fra SV har foreslått obligatorisk test for å få båtlappen. Andre har foreslått krav om redningsvest. Andre har foreslått fartsgrenser på sjøen.

Stopp roper jeg. Båtliv gir frihet og med frihet følger ansvar. Her er min enkle logikk:

Alle vet at det er klokt å ha redningsvest på sjøen. Velger du å la være så er det ditt valg. Og ditt ansvar.

Alle vet at kjøring i stor fart gir økt risiko for ulykker. Velger du å ikke kjøre forsiktig så er det ditt valg. Og ditt ansvar.

Alle vet at det er klokest å være edru når man kjører båt. Velger du å være full så er det ditt valg. Og ditt ansvar.

Alle vet at det er lurt å tilpasse kjøringen etter evne. Velger du å kjøre på en måte du ikke behersker så er det ditt valg. Og ditt ansvar.

Hvor mange båtulykker ville vi hatt i sommer om alle brukte redningsvest, kjørte forsiktig og var edru? Ikke særlig mange. At det ikke er slik er ikke verken stortinget eller regjeringens feil. Det er den enkelte båtfører sitt ansvar.

Mener jeg at alt skal være fritt frem på sjøen? Nei. Der din uansvarlighet går ut over andre så er det på sin plass med reguleringer. Derfor mener jeg at å sammenligne biltrafikk med ferdsel på sjø er feil. I trafikken påviker dine valg dine medbilister i langt større grad enn dine valg på sjøen virker inn på andre som ferdes på sjøen.

Du har fått utlevert en hjerne. Den kan trygt brukes i nærheten av vann.

Gjerrige IKEA

 Nytt hus betyr at det trengs en del nye ting som kommoder og skap. IKEA er en plass det er naturlig å ende opp da. Jevnt over lave priser og godt utvalg særlig på alt som handler om oppbevaring. 

Og nå tilbyr også god samvittighet på en enkel måte. "Sjekk inn" på IKEA på facebook og du har bidratt til 1 krone til verdens fattige barn. Da er det bare å stappe innpå med kjøttbullar og billige bokhyller med verdens beste samvittighet. Eller er det så enkelt? 

Jeg mener IKEA driver moralsk dumping av verste sort. De får mye markedsføring når kundene sjekker inn og beløpet de betaler er skammelig lavt. De knytter også sitt eget firmanavn til en organisasjon som har positiv klang i ørene til de fleste. IKEA bruker altså en symbolsk donasjon til verdens fattige for å skaffe seg selv tilnærmet gratis reklame. Moralsk dumping. 

For når du forteller dine par hundre venner på facebook at du er på IKEA så må det ha en verdi som langt overstiger en krone. Kanskje noen spør deg hva du kjøpte og du forteller at det er "oppbevaringsuker" på IKEA. Dette er en ny form for markedsføring og bør ikke betales med smuler til verdens fattige. 

Jeg mener at IKEA sitt bidrag til UNICEF ikke burde vært mindre enn det de ville funnet på å gi om de skulle belønne kunden for å "sjekke inn" på selskapet på facebook. Og de ville aldri funnet på å si: "sjekk inn på IKEA på facebook og du får en krone i avslag i kassen." Men når pengene skal gis til fattige barn i Afrika så er det helt greitt med smuler. Moralsk dumping. 

Jeg har ikke noe imot at bedrifter har denne typen ordninger, men prisen må gjenspeile den nytten selskapet har. Det må være balanse. Benetton har en tilsvarende ordning i UK og gir der 2 £. Elkjøp, McDonalds og G-sport har tilsvarende kommersielle avtaler som gir mye mer. Jeg mener IKEA bør skjerpe seg og straks øke beløpet til 20 kroner.tirsdag 21. juni 2011

Sommerferie

Ferietid på Stortinget. Noen har alltid glede av å påpeke eller kritisere at vi har møtefri fra midten av juni til 1. oktober. Det er noen som lever i den oppfatning at det beste for vårt demokrati er at vi som stortingsrepresentanter befinner oss mest mulig på kontorene våre i Oslo. Vi bør være kontorister som hver dag skal sitte på stortinget og lese proposisjoner og meldinger. Jeg er uenig i det. Jeg mener stortinget denne sesjonen har hatt for mange møtedager. Det blir stadig vanskeligere å finne tid til å være i sin egen valgkrets.

I sommer så kommer tiden for min del til å gå med til å flytte inn i nytt hus på Bryne. Så har jeg en uke i Oslo i starten av august da jeg skal være medievakt for Senterpartiet. Etter dette er det bånn gass med valgkamp frem til midten av september.

fredag 17. juni 2011

Talepunkter for en fest

På onsdag hadde Senterpartiet sommeravslutning på doktorgården på Lillestrøm. Det ble en god fest - som alltid må en si. For når den grønne pol i den rødgrønne alliansen møtes til festlig samvær så blir det alltid moro. Jeg var toastmaster - og som vanlig så valgte jeg å ha det litt moro på bekostning av vårt flotte korps med statssekretærer. Så jeg hadde utarbeidet talepunkter for å gjøre det litt enklere for statssekretærene å delta på festen. Her avsløres det interne notatet:

Til Senterpartiets statssekretærer:

Talepunkter i forbindelse med Senterpartiets sommeravslutning:

Hva saken gjelder:

Det er tradisjon for at det i slutten av hver stortingssesjon holdes en fest i partiet der partifolk samles for å markere at nok en stortingssesjon er over og at det snart er sommerferie. Det er derfor du nå i kveld befinner deg på ”doktorgården” i Lillestrøm.

Det er tanken at stemningen skal være litt løs og ledig. Avdelingen for koordinering i regjeringsapparatet har satt opp noen talepunkter slik at øvrige festdeltakere utenfor regjeringsapparatet får et mest mulig ensartet og samlet inntrykk av statssekretærkorpset.

Talepunkter:

Ved ankomst:

· Gi uttrykk for glede ved å bli invitert. For eksempel ved å si: - Jeg er så glad for å ha blitt invitert.

· Gi uttrykk for forventning til festen. For eksempel ved å si: - Jeg tror dette kommer til å bli en bra fest.

Under maten:

· Sørg for å snakke med festens øvrige deltakere. Gi positive inputs. For eksempel ved å si: - Vi vant valget i 2005. Vi ble gjenvalgt i 2009. Det er historisk. Og vi går til valg for å vinne i 2013.

· Sørg for å dyrke samholdet. Skryt av stortinget. Skryt av hovedorganisasjon. For eksempel ved å si: - Jeg vil gi skryt til den jobben dere gjør i Stortinget. Når dere skal skryte av hovedorganisasjonen kan dere si: - Jeg vil gi skryt til den jobben dere gjør i hovedorganisasjonen. (De vil nok selv bruke kortformen hovedorg.)

· Dersom dere kommer inn på politiske saker vil Avdelingen for koordinering i regjeringsapparatet anbefale dere å bruke tidligere tilsendte talepunkter. Egne vurderinger bør ikke forekomme.

Etter maten:

· Det er praksis at vi mingler litt med festens øvrige deltakere før vi tar drosje til ”sosialen” der statssekretærene fra de tre regjeringspartiene samles. Husk maksimalt en statssekretær per drosje. Alt annet kan gi inntrykk av folkelighet og svekke deres posisjon som nasjonens utvalgte folk.

· Husk å takke de øvrige festdeltakerne for kvelden. For eksempel ved å si: - Takk for i kveld.

Bakgrunnsinformasjon – må ikke refereres:

Partileder og parlamentarisk leder kommer til å holde en tale hver i løpet av kvelden. Sørg for at klappingen er myndig og rettferdig. Latteren må være dannet og virke engasjert. Slik vi øvde på under samlingen for politiske rådgivere og statssekretærer på Hamar tidligere i vår.

Lytt engasjert – og lov å ta med innspill i det videre politiske arbeidet. Ingen løfter eller realitetsdrøftelser av saker må forekomme.

Blogglisten

fredag 10. juni 2011

Hurra for hubro og god vei.

I dag gjorde stortinget vedtak om den mye omtalte hubroveien. Veien der man i følge VG skulle bruke 240 millioner kroner ekstra for å redde et hubropar. Jeg har basert min viten om denne saken på oppslaget i VG. Det er det ingen grunn til å gjøre.

Den løsningen man nå velger er den man først ønsket å bygge. Veien blir 6 km kortere er jeg blitt fortalt. I det hele tatt har hubroene sørget for at man velger den raskeste og mest trafikksikre løsningen. Nå skal veien bygges langs den stiplete linjen. En kjapp kikk på bildet under viser at dette ikke er en molbohistorie. Men en historie om god og fremtidsrettet samferdselspolitikk.Blogglisten

tirsdag 7. juni 2011

En hyggelig sak

Jeg sitter og jobber med å finne litt informasjon om trafikksikkerhet. Da kom jeg over denne litt morsomme saken som stod på trykk i Stavanger Aftenblad 4. mai 2010.

Arnt Olav Klippenberg:
KROSSMOEN: Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) poserer stolt foran flaggstengene på Krossmoen. Dette er nemlig de berømte flaggstenger som møtte byråkrativeggen i fjor høst.

Etter at Aftenbladet skrev om saken, gikk den landet rundt i ulike medier. Eigersund kommune ville sette opp tre stenger ved E39 for å markere inngangsporten til Egersund by.

Kommunen ville i tillegg pynte på Krossmoen. Det ville ikke veivesenet. De tre stengene var trafikkfarlige, fikk kommunen vite. Geir Pollestad leste saken i Aftenbladet.

Han var statssekretær i Samferdselsdepartementet. I løpet av to dager var den løst. Byutvikler Johan Aakre fikk sette opp stengene i samarbeid med kommunen og snart er flaggene på plass. Det kan legges til at det ikke har vært ulykker her etter at stengene kom opp.

Visst er saken om flaggstengene en fillesak, men grunnen til at politikere som Terje Jørgensen (H) og Geir Pollestad (Sp), bildet, engasjerte seg, var at dette handlet om noe annet, nemlig fornuften kontra byråkratimakt.

Blogglisten

fredag 3. juni 2011

Hvem eier vinden?

Vindmølle på Høg-Jæren. Bilde tatt under SPs besøk i vindparken. 
I forbindelse med oppføringen av vindmølleparken på Høg-Jæren har vi også fått en avklaring på eierforholdet til vinden. Saken ble endelig avgjort i Høyesteretts dom 27.05.11  Høyesterett slo fast det prinsippet som barn i alle år har brukt: "lufta er fri for alle"

Spørsmålet var om oppføringen av vindmølleparken kunne stanses fordi det reduserte naboens mulighet til å utnytte vindressursene på egen eiendom. Her er oppsummeringen av dommen fra Høyesteretts nettsider:

"Selv om man la til grunn at plasseringen av de 6 vindmøllene nær grensen mot Hellands eiendom hadde negativ virkning på hans mulighet til å utnytte vindkraften over sin eiendom, mente Høyesterett at dette ikke krenket Hellands eiendomsrett. Det avgjørende var at utnyttelsen av vinden i sin helhet skjedde på eiendom Jæren Energi rådet over. Helland hadde for øvrig selv aldri utnyttet vindkraften på sin eiendom, og det forelå heller ikke aktuelle eller realistiske planer om slik utnyttelse. Det var ikke grunnlag for å trekke analogislutninger fra vassdragslovgivningen."

Jærbladet har på lederplass onsdag 1. juni tatt til orde for at det er behov for en lovregulering av eiendomsretten til luften. Det ser jeg liten grunn til. For det første er det vanlig at grensene for eiendomsretten i stor grad utformes av Høyesterett. For det andre er Høyesteretts avgjørelse i tråd med det som lovgiver ønsker skal være rettstilstanden på området. For det tredje ville en sterkere eiendomsrett til vinden som passerer over en eiendom vært svært vanskelig å praktisere.

Jeg er glad for at grunneieren har bidratt til å avklare rettstilstanden på området gjennom å ta saken til topps i rettspyramiden. Men grunneierens trussel om å ta saken inn for en internasjonal domstol er useriøs. Dette er en sak for de nasjonale domstoler - og har ingenting i den europeiske menneskerettighetsdomstolen å gjøre.

Blogglisten

torsdag 2. juni 2011

Hurra for norske vegar.

Vegarbeid på riksveg 13. 
Denne veka har eg køyrd mykje bil. Eg har køyrd frå Bryne til Suldal til Grimstad til Oslo og attende til Bryne.

Seint i går kveld måtte eg ta meg ein pause på høgfjellet mellom Brokke og Suleskard. Det var rett og slett ikkje mogleg å køyre på grunn av skodde. Skodda var så tett at eg ikkje såg vindusviskarane. Nokre vil nok seie at det er ei skam at det skal vere slik i verdas rikaste land. Dei om det.

Eg nytta hellar tida til å studere nokre lemmen som hadde "planka" på vegen og til å fundere litt over kva eg hadde opplevd på dei 1100 kilometerane eg hadde køyrd dei siste dagane. Kva er det med norske vegar? Desse 54 000 kilometerane med riks- og fylkesvegar som kryssar landet vårt frå aust til vest og frå nord til sør.

Eg er samd i at me ikkje har dei beste vegane. Men me må jo ha verdas artigaste vegar. (Eg tek atterhald om at det gjeld når ein køyrer personbil i sumarhalvåret - ikkje vogntog på vinterføre) Kva kan vel ein firefelts motorveg stille opp med mot fylkesveg 41 i Telemark når det gjeld køyreglede?

Noreg er eit vanskeleg land å bygge veg i. Dei fleste land har nokre fjellparti der det er vanskeleg å bygge veg. I Noreg har me stort sett berre fjell og fjordar. I dette landet har me rundt 168 000 kilometer offentlege og private vegar. Det er i overkant av 35 meter veg per innbyggar.

Det positive med vegnettet i Noreg er at det har like mange høgresvingar som venstresvingar og like mange oppoverbakker som nedoverbakker. Så i sum så er vegane våre nokså beine. Mange syt over dårleg vedlikehald av vegane og dårleg dekke. Eg ikkje i tvil om at det finnes mykje veg med dårleg vedlikehald - men mi erfaring er at vegdekket har vorte betre dei seinare åra.

Så gled deg over dei norske vegane. Som tek deg under havet og gjennom fjell. Så skal eg love å arbeide for å auke løyvingane til norske vegar ytterlegare. For me treng betre vegar som gjer transportane både tryggare, raskare og meir føreseielege. Men me treng vel ikkje vere så sure - for det er mykje å gle seg over med det norske vegnettet.

Og kjem du til ein veg med nylagt asfalt så rull ned glaset og nyt den herlege lukta.

Blogglisten

Ukeplan 6. juni - 12. juni

mandag 6. juni: Til Oslo. Stortingsmøte. Skal delta i debatt om blant annet endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven som oppfølging av avtalen om inkluderende arbeidsliv. Etter dette drar jeg til Haugesund for å være med på møter i Rogaland Senterparti.

tirsdag 7. juni: Tar morgenflyet fra Haugesund til Oslo. Gruppestyremøte om morgenen. Vanlig stortingsmøte.

onsdag 8. juni: Arbeiderpartiets medlemmer i storfraksjonen er på reise så det blir en uvanlig lite møtepreget onsdag. Kun møte i velferdsgruppa, gruppemøte og vanlig stortingsmøte.

torsdag 9. juni: Stortingsmøte. Drar til Tønsberg på kvelden for å holde en innledning for Vestfold SP.

fredag 10. juni: Stortingsmøte.


Blogglisten

søndag 29. mai 2011

Ukeplan 30. mai - 3. juni

mandag 30. mai: Skal på rundreise i Ryfylkemuseets verden sammen med Lubna Jaffery som er statssekretær i kulturdepartementet. På ettermiddagen/kveld er det komitereise i Agder.

tirsdag 31. mai: Komitereise i Agder.

onsdag 1. juni: Stortingsmøte og gruppemøte.

torsdag 2. juni: Kristi himmelfartsdag.

fredag: 3. juni: Mest sannsynlig fri.

Blogglisten

fredag 27. mai 2011

Svar til den artige nynorskhateren.

Det er mange som har lurt på om jeg har svart "nynorskhateren" som sendte e-post til meg. Og som jeg la ut her på bloggen. Det har jeg nå gjort. Jeg valgte å svare på jærsk dialekt:

Æg tytte dæ atta du he skreve en grævla løyen mail te mæg. Æg he ledd godt av den. Dæ va litt møje rompehenvisninga, men dæ tåle æg.  Æg takke dæg for atta du tog dæg ti te å skriva te mæg. Dæ tytte æg æ jillt. 
 
Ønske dæg alt godt. 
 
Geir Pollestad
Stortingsrepresentant Senterpartiet

Blogglisten

En god uførepensjon.

Jeg er glad for den nye ordningen for uføre som ble presentert i dag. Etter måneder med hyl og leven knyttet til lekkasjer og spekulasjoner har vi nå fått fasiten på hvordan det blir. Og har du sett - det ble jo ikke så ille. Faktisk blir det veldig bra. 


Her er den nye ordningen i stikkord: beste tre av siste fem år, 0,25 levealdersjustering, 6G - men pensjonsopptjening til 7,1 G. Opptjener alderspensjon til 62år. Går over til alderspensjon på 67år. 66% kompensasjonsgrad. Beløpsgrense på 0,4G. Overgangsordning på 60tusen til 1. januar 2019. Avkortingen settes til reell kompensasjonsgrad, uføretrygd. 


Litt vanskelig å skjønne sånn stikkordsmessig - men da kan det være på sin plass å forklare ett element i uføreordningen i en hel setning:


"Ung ufør" tillegget videreføres, og mulig å være ung ufør uten å være "ung ufør".  


I går uttalte jeg meg om Brochmannutvalgets innstilling til TV2. Det ble til sak om "uføre-strid i regjeringen" . Jeg sa blant annet følgende om barnetillegget til TV2:


-Den uførepensjonen som skal vedtas i Stortinget nå er det ingen som tror skal stå seg inn i evigheten. Det vil bli gjort justeringer på den, og jeg mener vi må ta en debatt om vi på en god nok måte sikrer at det lønner seg å jobbe, sier Pollestad.


I dag sier departementet følgende i sin pressemelding:


Dagens behovsprøvde barnetillegg videreføres, men innretningen av tillegget vil vurderes på nytt i tilknytning til behandlingen av Brochmann-utvalgets innstilling og i lys av Fordelingsutvalget innstilling.


Omkampen er avlyst - alle er enige om at vi skal ha vurdere barnetillegget på ny. Akkurat som jeg mente på intervjuet med TV2. 

Blogglisten

onsdag 25. mai 2011

Senterpartiet og landbruket.

Leserbrev fra meg og Arne Bergsvåg. Sendt til media i Rogaland 24.mai:

Ja til norsk matproduksjon.


Det har vært stort engasjement og mye debatt i forbindelse med årets jordbruksoppgjør. Det er bra, for dette er bokstavlig talt en debatt om hva vi skal leve av i fremtiden. Senterpartiet har store ambisjoner på vegne av norsk landbruk og matproduksjon. Våre meninger om landbrnukspolitikken går frem av vårt partiprogram og vedtak gjort på vårt landsmøte.

Vi er et parti som søker makt og jobber alltid for å samle flertall for mest mulig av vår politikk. Det er ingen tvil om at det ville vært langt mer behagelig for partiet å være protestparti i opposisjon. Vi er likevel sikre på at det på mange områder, inkludert landbrukspolitikken, er et gode at Senterpartiet tar ansvar i regjeringsposisjon. Nå har vi heller ikke registrert noe krav fra verken landbruket eller partiets medlemmer om en annen strategi. Vi er overbevist om at det ikke finnes noe annet politisk flertall som er i nærheten av å være like opptatt av nasjonal matproduksjon som dagens rødgrønne regjering.

Høyres ordfører i Bjerkreim har vist et engasjement i landbrukspolitikken blant annet gjennom et ordførerbrev til regjeringen. Det er positivt, men ordføreren burde heller ha sendt brevet til sin egen partileder eller partiets nestleder Bent Høie.

Vi finner grunn til å minne om hva som ble presentert som Høyres landbrukspolitikk i deres alternative budsjett: Partiet kutter kraftig i støtten til landbruket. For 2011 ville kuttet utgjort 36 000 per årsverk. For det andre har partiet foreslått å fjerne tollen på matvarer fra store landbrukseksportører som Argentina, Brasil og Sør-Afrika. For det tredje har partiet foreslått å øke momsen på mat.

Siden 2006 har faktisk Høyre i sine alternative budsjetter foreslått kutt i de fremforhandlede avtalene på over 10milliarder kroner. Dette omtaler partiet som en gradvis nedtrapping. Men før dette blir gjeldende politikk skal Høyre forhandle med et Fremskrittsparti som i 2011 foreslo et kutt i overføringene til landbruket på 70%.

Politikk handler om valg mellom ulike alternativer. Det vi har beskrevet her er alternativet til dagens politikk. Brevskriving fra en ordfører er fint, men det kan ikke kompensere for den raseringen av norsk landbruk som partiet hans, Høyre, vil komme til å stå for dersom de oppnår regjeringsmakt.

Vi forstår at forventningene er store i landbruket når Senterpartiet er i regjering. Vi har også bidratt til disse forventningene. Det har vært nødvendig for å komme så langt som vi har kommet. Og vi vil fortsette å jobbe videre med å øke inntektene og sikre nyrekruttering i landbruket. Det er viktig for bøndene, for næringsmiddelindustrien og alle som ønsker trygg norsk mat. Vi er ikke i tvil om at den jobben gjør vi best i et rødgrønt samarbeid.


Blogglisten

søndag 22. mai 2011

Klar melding inn!

Jeg skulle ønske at jeg fikk mer ris og ros i form av klare tilbakemeldinger på mine politiske utspill. I går kveld fikk jeg imidlertid en e-post om mitt angrep på Høyres forslag om å svekke nynorskundervisningen. Jeg har ikke for vane å legge ut e-poster på bloggen, men denne var såpass ekstraordinær at jeg gjør et unntak. (Navnet på avsender er tatt bort)

Hei Geir Pollestad!

"Ein kan ikkje norsk om ein berre kan bokmål", sier du.

Her har du noen analogier til denne uttalelsen. De vil kanskje være
til hjelp for deg siden de hjernefunksjonene som burde fått deg til å
skjønne hva du egentlig sa, var på ferie. Dette er fullgode
sammenligninger og jeg oppfordrer deg til å sende dem til en professor
i retorikk for å sjekke om det er tilfellet.

"En kan ikke norsk om en ikke også kan samisk".

"En er ikke ordentlig norsk om man ikke har arisk blod og hvit hud".

"En er ikke ordentlig norsk om man ikke bor i Bergen".

"En er ikke ordentlig norsk om man ikke bor i en bestemt del av
Bergen, ei bestemt gate faktisk".

"En forstår ikke norsk kultur ordentlig norsk om man ikke kan all
æddadiktningen utenat".

"En er ikke ordentlig norsk om man prioriterte utenlandske språk i
stedet for å lære seg å melke geiter. I Bergen."

"En kan ikke gangetabellen før man kan gange de samme tallene med
femten desimaler uten kalkulator".

"En har ikke spist et skikkelig måltid før man har spist det som kom
ut av endetarmsåpningen tolv timer senere også".

"Ein kan ikkje norsk om ein berre kan bokmål".

Din idè om kultur og identitet, som nynorsken skal forsvares på grunn
av, er for 80% av landets befolkning en balje med stinkende, råtnende
diarè, som du og dine likesinnede svømmer rundt i mens dere synger
nynorske viser. 80% er selvfølgelig ikke nok for en tilbakestående
bavianskalle som deg, ikke 99% heller. Så lenge du selv er overbevist
om noe, er det nok for deg til å støtte den systematiske voldtekten av
demokratiske prinsipper som lovpålagt sidemålsundervisning er.

Bavianskaller har aldri likt demokrati noe særlig, de forstår ikke
hvorfor de skal måtte respektere hva et flertall mener når de tror de
har rett i noe. Derfor forstår ikke du hva demokrati er og derfor
driter du i at nesten hele Norges befolkning hater nynorsk og folk som
deg så lidenskapelig at de ønsker Ivar anus-Aasen vekket til live for
å brenne ham på et bål av nynorsk "litteratur". Jeg skriver litteratur
med gåseøyer rundt, for det er aldri skrevet et intelligent ord på
nynorsk. Skriver en person på nynorsk, er det nok til å vite at det
dreier seg om en kverulantidiot med geiteskjegg og rutete skjorte om
liker synet av sine egne ord på et papir, og han har ingenting
interessant å si bortsett fra å plage folk med de nitidige
observasjonene sine som han tror er så intellektuelle at han holder på
å gjøre seg ut i dongeribuksa si når han skriver dem ned.

Du kan ta nynorsken og kjøre den opp den evneveike nynorskræva di og
sitre og brenne i helvete. Nynorsk er ikke bare et bortkastet fag som
raner og slår ihjel skolemotivasjonen hos unge hver helvetes dag som
går, det er i tillegg så ubrukelig, så demonstrativt og spekulativt
avskyelig og stygt at satan selv avviser enhver nynorsktalende ved
helvetes porter. Ja, snakk nynorsk og vær sikret en plass i himmelen.
Det er ikke tid nok i løpet av et skoleår til å dekke alt elevene
trenger i fremtiden, så skal de faen meg måtte tvangsfores med denne
satans faenskapen på bekostning av virkelig verdifull kunnskap. En
gang i fremtiden kommer alle til å le av den bakstreverske fortiden
med obligatorisk nynorsundervisning i skolen. "Ja, mine barnebarn, vi
måtte faktisk pugge en Bergens-dialekt i årevis for å få Artium. Vi
holdt alle på å kaste opp før vi kom oss gjennom det, og det var ikke
alle av oss som hadde det som krevdes, mange ramlet ut og led for det
resten av livet fordi de ikke fikk det snittet de trengte for å
studere det de ville".

Nynorsk er demoraliserende, det får elevene til å hate skolen, til å
hate kunnskap. Kanskje du personlig kan reise omkring på alle skolene
og slippe flere intellektuelle bomber ut av ræva di over hodene deres,
slik at de forstår hvorfor spynorsk er avgjørende for et lykkelig liv?
Eller kanskje det hadde vært like greit å bare gasse dem ihjel? Om det
bare hadde vært bergensere igjen her i landet, ville det jo bli
demokratisk forsvarlig å ha nynorskundervisning her i landet. Ingen
ville protestere, det ville bli 100% oppslutning om deg og
anus-norsken din.

Jeg lurer på om Senterpartiet, som er en millimeter fra sperregrensen,
setter så stor pris på denne denne makabre nynorsk-kampanjen din?
Kanskje det er den lille dråpen som skal til for at dere blir kastet
ut av Stortinget? Om så skjer, kan du jo dra tilbake til Bergen igjen,
mjølke geita di og padle i kano i diarèbaljen din hver eneste dag og
gurgle med halsen full av nynorsk til du omkommer av lykke. Hadde ikke
det vært noe?


Med vennlig hilsen,
X X  og 80% av landet 

Blogglisten