fredag 28. juni 2013

Eit kupp

I dag har vore ein kjekk dag på jobben. Eg har presentert departementets tilbod til ein avtale om belønningsmidlar til kollektivtrafikk og redusert bilbruk i Stavanger. 

Reaksjonane var stort sett nokså føreseielege. Høgreordførarane var ikkje nøgde. Men ein ting som overraska meg meir var at fylkesordføraren skulda meg for å ha kuppa opninga av ny kollektivbru over motorvegen.  

Her er oppsummeringa av innslaget på NRK slik det er omtala på Retriever: 

"Politikerne fikk mindre i belønning enn ventet for satsing på nullvekst i biltrafikken. Fylkesordfører Janne Johnsen (H) raser over at statssekretær Geir Pollestad (Sp) brukte dagens uoffisielle åpning av kollektivbrua på E39, som kulisse for dagens utdeling av belønningsmidlene. - Staten har ikke bidratt med ett øre til denne kollektivsatsingen, derfor skal de heller ikke ha æren av prosjektet vårt, sier Johnsen. 

- Jeg syns ingenting om at Geir Pollestad skal forsøke å ta luven av et prosjekt, som vi har sagt vi skal ha en åpning av den 12. august, når bedriftene er tilbake igjen på Forus med full bemanning, og vi skal få en god markering der. Det hadde jeg håpt statssekretæren ville respektere. Men jeg forstår at han ønsker å bruke fine nye samferdselsprosjekt i Rogaland, som staten ikke har bidratt til.
"

Mi verd er ikkje så spekulativ. Eg tenkte i går på kor eg kunne ha eit kort pressetreff for å kunngjera vårt framlegg til avtale. Partikontoret var uaktuelt. Det passa seg heller ikkje å besøke Statens Vegvesen i denne saka. Men eg tenkte denne brua kunne være eit godt døme på ein framtidsretta kollektivtiltak. Så høyrde eg og på radioen at brua kunne nyttast av gåande og syklande frå fredag, men skulle opnast på høgtideleg vis i august. Så da kan eg ikkje skuldast for å blande meg inn i formelle opninga tenkte eg. 

I dag vart det difor pressetreff vel hundre meter frå brua. Me var ikkje oppe på brua og den blei heller ikkje omtala på pressetreffet så vidt eg kan minnast. Så me snakkar ikkje om noko stort kupp. 

Og det er jo ikkje så uvanleg at ikkje staten finansierer prosjekt på det fylkeskommunale vegnettet. Som billist har eg bidrege med bompengar på same måte som fylkesordføraren. Og sjølv om det er eit blått fleirtal i fylkeskommunen så vonar eg at gangbrua og vil kunne nyttas av oss med grøne haldningar. 

Og når eg ser på reaksjonane på dette kuppet er eg glad for at fylkesordføraren ikkje veit kva me gjorde då me for nokre veker sidan prøvekøyrde T- forbindelsen som opnar til hausten. 


torsdag 27. juni 2013

Partirekneskap: Ryfast. Djupt og langt til Ryfylke.

Kva har det skjedd med lovnadane Rogaland Senterparti ga i 2009? (Med utgangspunkt i vår valbrosjyre)

"Senterpartiet vil ha på plass fastlandssamband for Ryfylke"

Status: Prosjektet er vedteke og ein er i gang med bygginga. 

Og det er ikkje tvil: Hadde ikkje Magnhild kome på Stortinget i 2009 hadde ikkje det vore tilfelle. 

tirsdag 25. juni 2013

Partiregnskap: 11 måneders studiestøtte. Hvor ble den av?


Hvordan har det gått med løftene Rogaland Senterparti hadde i 2009? (Med utgangspunkt i vår valgbrosjyre)

"Senterpartiet vil ha 11 måneders studiestøtte i høyere utdanning"

Status: Det har vi ikke fått til/prioritert så langt. Poenget er jo ikke å øke antallet utbetalinger, men også øke beløpet tilsvarende verdien av en måned. Ingen av delene har skjedd. Nå skal det legges frem et budsjett for 2014 til høsten. Jeg verken kan eller vil si noe om hva jeg tror kommer der. Men forslaget er ikke lagt inn i regjeringserklæringen som ble fremforhandlet etter valget i 2009. 

Helt siden jeg var leder i Norsk Studentunion Bergen i 2004 har jeg personlig ment at bruk av nye offentlige penger til studentene i hovedsak bør innrettes slik at det reduserer deres kostnader. Bygging av studentboliger, billig trening og god helsehjelp er eksempler på dette. Jeg mener heller ikke at noen tar skade av å jobbe litt ved siden av studiene. 

Men for all del: valgløfte om 11 måneders studiestøtte er ikke oppfylt. Men Senterpartiet gir ikke opp. Her er teksten fra vårt nye partiprogram: "Senterpartiet ønsker å styrke studenters økonomiske situasjon. Det kan være utfordrende å skaffe seg bosted og tilstrekkelig studiefinansiering. Senterpartiet vil først og fremst bygge flere studentboliger, men også på sikt innføre elleve måneders studiestøtte."   

søndag 23. juni 2013

Partiregnskap: Garborgsenter på Bryne og senter for barnekultur i Ryfylke

Hvordan har det gått med løftene Rogaland Senterparti hadde i 2009? (Med utgangspunkt i vår valgbrosjyre)

"Senterpartiet vil sikre etablering av et nasjonalt Garborgsenter på Bryne og et nasjonalt senter for barnekultur i Ryfylke"

Status: Garborgsenteret på Bryne er åpnet. Ryfylkemuseet er kommet et godt stykke på veg med sitt senter for barnekultur. Kulturdepartementet har bevilget penger og det er etablert egen utstilling. 

lørdag 22. juni 2013

Partiregnskap: Rogfast og fire felt på E39.

Hvordan har det gått med løftene Rogaland Senterparti hadde i 2009? (Med utgangspunkt i vår valgbrosjyre)

"Senterpartiet vil ha på plass firefeltsveg mellom Ålgård og Bokn"

Status: i nasjonal transportplan står det: "Dette (de foreslåtte prosjektene) vil gi sammenhengende firefeltsveg fra Ålgård til Bokn" Dette må være blink. Og jammen er formuleringen akkurat lik også. 

Partiregnskap: kommunesammenslåing

Hvordan har det gått med løftene Rogaland Senterparti hadde i 2009? (Med utgangspunkt i vår valgbrosjyre)

"Senterpartiet vil vera garantisten mot tvangssamanslåing av kommunar"

Status: Ingen kommuner er slått sammen. Det er heller ikke sett i gang statlige prosesser for å slå sammen kommuner. Vi har også deltatt aktivt i debatten om dette, med klart standpunkt. Punktet er innfridd. 

torsdag 20. juni 2013

Alt var bedre før?

Eg har i dag fått tale til ungdomane som no er ferdige med Nærbø ungdomskule. 

Her er litt av bodskapen min: 

"de har sikkert høyrt foreldre og besteforeldre snakke om alt som var så mykje betre før. Eg trur dei tek feil. Det aller meste var ikkje betre før. Skulen var ikkje betre før. Ungdomane var ikkje betre før. Det er lenge sidan det har vore så godt." 

"de skal gjere mange viktige val dei komande åra. Lytt til dei råda de får, men stol på hva dere selv meiner er rett. Og er det så farleg å gjere feil val?" 

"ikke bruk tiden på å bekymre dykk. Ingen ungdommer nokon gong i historien, nokon plass i verda har hatt så store moglegheiter som de har. Bruk dei." 

"det er ikkje den som får færrast protester som har mest rett. Då kravet om røysterett for kvinner kom var det ikkje mangel på protestar. Ingen er i dag i tvil om at endringa i 1913 var rett. Vi elsker å evaluera i Noreg. I denne saka har eg ikkje høyrt at det er blitt sett fram eit slikt krav" 

fredag 14. juni 2013

Veg og spekulasjon.

"Store, folketomme fylker kan tape på SPs veipengeplan" melder Nationen.no. De har ikke laget saken selv, men klippet og limt litt fra et oppslag i avisa Firda. 

Det er et komplisert landskap Nationen her klipper og limer seg inn i. Det ender med en sak der man forsøker å skape et bilde av at Senterpartiet svikter distriktene. Det er ikke riktig, og saken er dessuten feil, og det hele ender galt. 

Fra 1. januar 2010 overtok fylkeskommunene en stor del av vegnettet som frem til da hadde tilhørt staten. Dette vegnettet hadde et stort vedlikeholdsetterslep. For å ivareta oppgaven med å eie disse veiene fikk fylkeskommunene overført det beløpet som staten selv hadde brukt på dette vegnettet pluss en milliard kroner ekstra årlig. 

Disse pengene skulle fordeles mellom fylkene på en rettferdig måte. En utfordring var at noen fylker hadde store igangsatte prosjekter. Det gir bindinger. Det ble løst ved at disse fylkene fikk en større del av kaken. Vi konkluderte med at dette var måten å gjøre det på: Dette er altså modellen fra 2010-2013:

200 millioner kroner er fordelt skjønnsmessig. De resterende midlene er fordelt som et vektet gjennomsnitt (50/50) av to fordelingsmodeller. "Bindingsmodellen” og ”NTP-modellen”.
Bindingsmodellen – Bindingene i perioden 2010-2013 er 4 960 mill. kr. I denne

fordelingsmodellen er midlene fylkesfordelt først etter bindinger og deretter etter

kriteriene befolkning og veglengde med 50 pst vekt hver.

NTP-modellen - I denne fordelingsmodellen er midlene fylkesfordelt først etter

standard(forfall) på vegnettet. Deretter er resten av midlene fordelt etter befolkning og

veglengde vektet med 50 pst på hver av indikatorene. I tillegg ble ytterligere en del av midlene fordelt etter en modell som heter MOTIV. Den er komplisert og rettferdiig. 


Det ble lagt til grunn at bindinger knyttet til igangsatte prosjekter i all hovedsak skulle håndteres

innenfor perioden 2010-2013. Den omtalte endringen fra 2014 kommer siden det ikke lengre er grunnlag for å særbehandle noen fylker. Nå vil pengene fordeles etter følgende kriterier: forfall, veglengde, befolkning og MOTIV. Altså i all hovedsak samme kriterier som tidligere. 


Endelige tabeller med fylkesoversikter er ikke klare, men det er grunnlag for å fastslå følgende: Det er ingen klar tendens at distriktsfylker i 2014 kommer verken bedre eller dårligere ut enn med den tidligere modellen. Det ser ut som det "største og tommeste" fylket lengst mot nord kommer bedre ut med den nye modellen enn den gamle. Det burde ikke skje om Nationens sak var riktig. 


Og hva har skjedd når distriktsavisen Nationen bruker betegnelsen "folketomme fylker". 
søndag 9. juni 2013

Den gode søndagskvelden

I en travel hverdag med en hektisk jobb der det strengt tatt er utenkelig å få gjort alt man egentlig burde ha gjort så er søndagskvelden en kjærkommen frihavn. Søndagskvelden gir rom for tanken om alt man skal få gjort den neste uken. 

Til å legge planen om hvor ekstrem effektiv man skal være. Den neste uken kommer man ikke plutselig til å engasjere seg i en debatt på twitter. Den neste uken kommer ingen fly til å være forsinket. Den neste uken skal det ikke brukes tid på samtaler med partifolk i kantinen. 

Den neste uken skal man kun beslutte, håndtere og kommentere i et tempo som ingen utenfor det hvite hus har opplevd. 

Så er det bare det en hake ved det hele. I morgen er neste uke dyttet en uke frem. Så da får man kjempe seg gjennom den uken slik man jobbet seg gjennom den forrige. 

Skal man bli fornøyd med egen innsats så er det egentlig best å se et par uker tilbake i tid. Da tror jeg de fleste av oss vil oppdage at det er ikke så lite som er gjort. 

onsdag 5. juni 2013

Når retorikk kostet en milliard.

Fremskrittspartiet har fått Stavanger Aftenblad og NRK Rogaland med på en historie om at staten ikke bidrar til Rogfast. 

Prosjektet har en beregnet kostnad på 12 200 millioner kroner. Bompengene utgjør 9500 millioner. Dette er en høy bompengeandel. Jeg mener dette kan forsvares siden Rogfast vil avløse ferjen over Boknafjorden og de vil erstatte evigvarende betaling på ferjen. 

FrP har laget en historie om at staten kun bidrar med 300 millioner. Og journalistene jubler og lager sak. En usannhet blir ikke riktigere om den kommer fra Fremskrittspartiet. 

Staten har lovet 1 milliard til Rogfast. Så har vi lagt om momsen på veiprosjekter. Det gjør at Rogfast blir 1,7 milliarder dyrere. Den statlige andelen er derfor økt til 2,7 milliarder kroner. På min kalkulator er 2,7 milliarder minus 1,7 milliarder nokså nøyaktig 1 milliard. Altså det som er lovet og staten har ikke endret støtten til Rogfast. 

Så er det sånn at moms er en del av kostnaden ved varer og tjenester i Norge. Det har alltid vært noe moms på veiprosjekter. Det er det fortsatt og det blir helt feil som FrP hevder at det statlige bidraget til prosjektet er null. 

Men jeg kan også gjøre hypotetiske regneøvelser. Dersom man bruker 1 milliard statlige kroner på en vei så går 250 millioner i moms. Sett at 500 millioner av prosjektet er lønn til de som bygger veien. Disse betaler 200 millioner i skatt. De resterende pengene kjøper de varer og tjenester for. Da betaler de 75 millioner kroner i moms. De som de kjøper varer og tjenester av tjener penger som de betaler skatt av. La oss si at det utgjør 100 millioner. La oss stoppe her. Da har vi identifisert 625 millioner kroner som har havnet i statskassen. 

Spørsmålet blir da: Ville en journalist skrive at staten skal bruke 375 millioner kroner på veiprosjektet? Eller enda mer satt på spissen: Dersom veiprosjektet hadde en kostnadsoverskridelse på en milliard ville da journalisten trukket fra de 625 millionene? Selvsagt ikke: Overskriften ville vært "milliardoverskridelse" Og det ville vært helt riktig! 

Den største feilen med Solvik-Olsen, Steffensen og FrPs regneøvelse er at de ikke tar hensyn til at dersom bilistene ikke hadde betalt 9,5 milliarder i bompenger så ville ikke disse pengene generert inntekter for staten. Så i FrPs regnestykke så har folk i Rogaland 9,5 milliarder kroner i madrassen. Det er totalt usannsynlig. Derfor kan man ikke regne statens nettobidrag som statlig bidrag minus moms i prosjektet. 

Jeg tror dette er et spill som FrP har satt i gang for å ta fokus bort fra at de er helt uenige med sine politiske venner i V, KrF og H om hvordan prosjektet skal finansieres. FrP vil ha full statlig finansiering. V, KrF og H er enige med vår finansiering. Resultatet er at valget 9. september er en skjebnedag for Rogfast.