søndag 29. januar 2012

Er storkommune løsning på Nord-Jæren?

NHOs kampanje for større kommuner fortsetter og de har greidd å komme med 6 argumenter for. I Rogaland er det mye fokus på storkommune på Nord-Jæren. 

For det første mener NHO at det gir økte muligheter for å tiltrekke seg/beholde kompetanse i kommunen. Jeg mener en sammenslåing ikke nødvendigvis trygger kompetanse i bedrifter eller i kommunesektoren.  Vi opplever ikke store problemer med å tiltrekke og beholde kompetanse i kommunene, men på noen områder er det problemer. Jeg kan ikke se at kommunesammenslåing på Nord-Jæren automatisk skulle endre på dette.
 
For det andre mener NHO det vil gi en mer helhetlig samfunns –og næringsutvikling. Jeg mener vi har et svært godt samarbeid over kommunegrensene i regionen, så dette løser vi allerede på en god måte. De oppnår lite med en sammenslåing hvis involverte kommuner allerede har et fullt utbygd servicetilbud.

For det tredje mener NHO en storkommne vil gi en mer kostnadseffektiv offentlig sektor. Etter mitt syn er det klart at en større kommune vil få mer statlig støtte, men det betyr ikke nødvendigvis at den blir mer kostnadseffektiv. Det er ikke sikkert en storkommune har bedre kostutnyttelse pr. investert krone. Noe vil det trolig være å hente på administrasjon og politisk ledelse, men kommunen vil fortsatte trenge like mange lærere pr. elev.

For det fjerde mener NHO kvaliteten i tjenestene for innbyggerne er et viktig argument for storkommune. Jeg mener det ikke er dokumentert at store kommuner automatisk leverer bedre tjenester enn mellomstore og små. Større kommuner har oftere lengre vei mellom beslutningstakerne og innbyggerne. 

For det femte mener NHO en storkommune vil gi rom for å omprioritere ressurser. Større kommuner har større budsjetter, og muligens også rom for mer omprioritering, men også de samme budsjettutfordringene. Større kommuner kan lettere omprioritere ressurser, men i mellomstore kommuner kan omprioriteringer skje raskere.

For det sjette mener NHO en storkommune vil være bra for kvaliteten i tjenestene for næringslivet. Jeg kan ikke se at store kommuner leverer bedre tjenester til næringslivet enn mindre. Kvaliteten på tilbudet til næringslivet vil utelukkende være avhengig av politisk og administrativ vilje, ikke av størrelsen på kommunen. Jeg tror ikke det er noen forskjellbehandling for næringslivet enten du driver i Sola, Randaberg eller Stavanger.

Typisk Pollestad og Senterpartiet tenker kanskje du. Sannheten er at mine argument i denne bloggen er klippet og limt fra et intervju i Stavanger Aftenblad med de tre høyreordførerne i Stavanger, Sandnes og Sola. 

onsdag 18. januar 2012

appell i forbindelse med demonstrasjon mot vikarbyrådirektivet

 gode venner

Jeg er glad for det engasjementet som dere viser i denne saken. EØS-avtalen utfordrer viktige sider ved det norske samfunnet OG det norske arbeidslivet. Senterpartiet ønsker derfor en debatt om alternativer til EØS.

Vikarbyrådirektivet kan true det norske arbeidslivet og de faglige rettigheter som er kjempet frem. Fast ansettelse skal være hovedregelen i arbeidslivet. Det er ikke tvil om at vikarbyrådirektivet kan sette dette i fare. Derfor er Senterpartiet mot EUs vikarbyrådirektiv.

Senterpartiet har behandlet saken grundig – og det har vært tema i vår stortingsgruppe flere ganger. Vi er mot direktivet. Når det gjelder spørsmålet om bruk av vetoretten eller ikke – så har vi sagt at LOs syn på saken vil være viktig. Vi er derfor svært spent på hva som blir LOs konklusjon om direktivet. 

Et velfungerende arbeidsliv med trygghet for egen jobb er ikke bare et gode for arbeidstakerne – det er etter Senterpartiets mening også en betydelig styrke for norske arbeidsgivere.

Takk for engasjementet dere viser her i dag – dere kan være trygge på at vi har merket oss det. Og vi skal merke oss høringssvarene når de kommer. 

søndag 15. januar 2012

Ukeplan

Mandag 16. januar: kontorist hjemme. Må få skrevet noen leserbrev. Gruppemøte i Time Sp på kvelden.

Tirsdag 17. januar: Oslo. Møtedag.

Onsdag 18. januar: Møtedag. Til Bryne etter gruppemøtet.

Torsdag 19. januar: Oslo.

Fredag 20. januar: Møter i Rogaland.

Vekstens hurrakor hyller veksten.

I Stavanger Aftenblad 13. august Reiser jeg debatten om mest mulig Vekst kun er et gode for Rogaland. I gårsdagens avis får jeg svar fra vekstens ivrigste heiagjeng som selvsagt mener jeg tar feil. Kan ikke si at jeg er sjokkert. Jeg skal selvsagt utforme et skikkelig svar.

Også sjefsredaktøren i Rogaland Avis er ute med slakteøksen. Kommentaren drukner i sine egne hersketeknikker og han evner ikke å si et eneste ord om de utfordringene vi har på Jæren og Rogaland. Svaret er bare mer vekst. Her er sjefsredaktørens innledning:

"Av og til må det gjøre forferdelig vondt å være politiker. Å snuble slik stortingsrepresentanten Geir Pollestad (Sp) har gjort denne uken, kan umulig være sunt." Jeg må si at jeg smiler av det hele. Sjefsredaktør Bjørn G Sæbø må også trekke inn Stalin i saken for å fylle spalten uten å gå inn i realitetene. Jeg har ikke snublet. Jeg har tatt opp det forhold at for rask vekst har sin pris.

Og mens vi diskuterer dette så kan jo ungdom i regionen glede seg over at det er en enebolig med enkel standard fra 1946 til salgs i Dusavikveien i Stavanger for kun kr. 5 890 000,- Løp og kjøp.

fredag 13. januar 2012

Reduser veksten

Jeg tar i dagens Stavanger Aftenblad opp vekstens utfordringer. Presset i deler av Rogaland er stort. Det er ikke sikkert vi blir lykkeligere om presset i fylket skal bli større.

Vi er oljefylket. Det skal vi fortsette å være. Vi må likevel være rause og akseptere at arbeidsplasser og verdiskapning skal komme andre deler av landet til gode. Særlig Nord-norge fortjener å få oppleve vekstens velsignelse. Vi skal ikke gjøre dette for å være greie, men fordi det vil være et gode for både Rogaland og Norge. Nord-norge har store uutnyttede ressurser. De har nok areal, de har tilgjengelig arbeidskraft og de har potensiale til å øke utdanningsgraden.

Jeg håper vi greier å bygge et tett og godt næringssamarbeid mellom Rogaland via Vestlandet til Nord- norge. Alt trenger ikke gå veien om Oslo. Heller ikke flyene. Jeg har tatt opp med lufthavnsjefen mulighet for å få til en flyrute mellom Stavanger og Nord-norge. Den foreløpige tilbakemeldingen var negativ, men jeg kommer til å jobbe videre med dette. En halvering av reisetiden fra oljehovedstaden i sør til oljeprovinsen i nord vil bety mye.

Jeg håper vi får til en skikkelig debatt om vekstens utfordringer. Jeg reiser denne debatten fordi jeg er levende opptatt av å skape et best mulig Rogaland.

tirsdag 10. januar 2012

Valgkampen 2013 uten Facebook og Twitter

Det snakkes mye om bruk av såkalte sosiale medier. Alle politikere som vil være moderne snakker direkte med velgerne gjennom Twitter og Facebook. Og det mest oppsiktsvekkende er at enkelte politikere ikke har innsett at dette er så 2011. Det er rett og slett gammeldags.

Velgerne vil ikke ha politikere som slenger ut lettvinte og uforpliktende kommentarer om politiske saker og standpunkter. Det er en for enkel kommunikasjonsform som viser manglende respekt for velgernes tid.

Hva er det da som gjelder i 2012 og som vil være den viktigste kommunikasjonskanalen mellom velgere og politikere frem mot valget i 2012?

Svaret er enkelt: Wordfeud. Det tar litt tid å finne de rette ordene, men i god dialog med velgeren kan det bli riktig vakkert. (studer bildet og bli sp-velger)

Solamøte

To dager med Solamøte er over. Det har vært et spennende møte preget av optimisme og fremtidstro.

søndag 8. januar 2012

Jo flere vi slår sammen

NHO har startet en ikke helt vellykket sjarmoffensiv for å få slått sammen kommuner. Jeg hørte John G. Bernander på radio da han sa at næringslcivet er entydig i kravet på at tallet på kommuner må reduseres.

Jeg tror NHO går seg vill i sin egne idelogiske seminarer. Jeg trodde NHO var opptatt av konkurranse. Hva er best for en bedrift i Rogaland av følgende alternativ: a) et stort Og tjukt Stavanger som har spist Sola, Randaberg, Sandnes, Gjesdal og Klepp kommuner b) Selvstendige veldrevne kommuner som kan konkurrere om å tilby best mulig tilbud til næringslivet.

Avisen VG er en annen del av den såkalte Oslomakta som ivrer for kommunesammenslåinger. De har i dag en oversikt over reisetiden mellom ulike rådhus. For min del er det andre hensyn enn kjøretid mellom rådhusene som er avgjørende for at jeg er mot kommunesammenslåinger. For eksempel tror jeg rett og slett ikke at Jæren blir et bedre sted å bo for folk om dagens tre kommuner erstattes av en storkommune med rundt 50 000 innbyggere.

Nå har det vært noen kommunesammenslåinger i Norge de senere årene. Det er Senterpartiordførere som tar ansvar for det. Det skjer da etter lokale prosesser og etter ønske fra innbyggerne i de berørte kommunene. Sånn skal det fortsatt være.

Men i denne saken skal vi ikke stole på Høyre. De sier at kommunesammenslåinger skal være frivillig, men de sier også at fylkeskommunen skal avvikles. Det vil være svært vanskelig med dagens kommunestruktur.

lørdag 7. januar 2012

Vekstens pris?

Det går så det grine i Rogaland, men kan me risikere at det kan gå så godt at det blir til å grine av?

På mandag og tirsdag er politikere, næringslivsfolk og andre samlet til det årlige Solamøtet. Tema dette året er vekstens utfordringer og muligheter. For i et kriserammet Europa ligger Norge og ikke minst Rogaland som en oljesmurt honningkrukke. Og utsiktene fremover er lyse. Nye store oljefunn og en sterk leverandørindustri med kunder i hele verden er et godt utgangspunkt. I tillegg er fylket befolket av et folk som ser på arbeid som glede, der andre ser på arbeid som betalt slit.

Jeg gleder meg over dette. Men vi må ta tak i at veksten har en pris.

Kampen om arbeidskraften kan bidra til en farlig lønnsvekst der særlig offentlig sektor kan tape. Hvem vil være ingeniør i kommunen når man kan tjene det dobbelte oljå?

Det er samme folkene som bygger kontorbygg for Statoil som bygger fjøs til bonden og skoler for kommunen. Kostnadsveksten er en utfordring.

Presset på arealene øker. Stadig mer av de ikke fornybare jordressursene bygges ned.

Vanskelig å være fattig når alle andre er så grævla rike. Fattigdom over eksistensminimum er et relativt begrep. (ai ai grusom setning)

Vanskeligere å henge med når alle andre løper stadig fortere. Kravene til effektivitet øker. Faller flere av lasset på grunn av dette.

En ungdomsgenerasjon med puter under armene? (jeg bekymrer meg av prinsipp ikke over ungdommens latskap. Siden tidenes morgen har man vært bekymret for ungdommen. Derfor spørsmålstegnet)

Et for ensidig næringsliv? behov for flere ben å stå på den dagen oljeprisen faller under 50
dollar?

Jeg håper vi på Solamøtet får en skikkelig debatt om vekstens bakside. Dersom man avfeier dette som pessimistisk snikksnakk, så kan vi risikere at Solamøtet om noen år blir som en Nord-koreansk presidentbegravelse. Det hadde vært til å grine av.

fredag 6. januar 2012

Ukeplan 7. - 14. januar

lørdag 7. januar: Foredrag for Rogaland Senterungdom på Åmøy.

Mandag 9. januar: Solamøte. Årlig møteplass for politikere og næringsliv i Rogaland.

Tirsdag 10. januar: Solamøtet dag 2. I tillegg vil Rogalandsbenken ha møte med en rekke ulike aktører i Rogaland. Telefonmøte i Rogaland Senterparti på kvelden.

Onsdag 11. januar: Stortingsmøte, Gruppemøte og Storfraksjonsmøte.

Torsdag 12. januar: Stortingsmøte

Fredag 13. januar: Til disposisjon i Rogaland.

Lørdag 14. januar: Holde innlegg på Rogaland Senterpartis organisasjonssamling på Bokn.

mandag 2. januar 2012

Boknafjorden blir smalere!

Rogaland er delt av Boknafjorden. Etter at Rennfast ble åpnet i 1992 har ferjeturen over fjorden tatt rundt 25 minutter. Strekningen Mortavika-Arsvågen er så vidt jeg vet landets nest mest trafikkerte ferjestrekning, kun slått av Horten-Moss. (Eller Moss-Horten som de sier i Østfold.)

Da jeg var statssekretær for Liv Signe Navarsete var det mye fokus på de voksene køene på dette sambandet. Det ble klart at det var behov for en ny ferje og dette var en svært viktig sak for Rogaland og for Rogaland Senterparti.

Det var derfor svært gledelig da jeg 28. august 2009 kunne være med sjefen min ombord på ferjen og varsle at regjeringen hadde bestemt seg for å få bygget en ny ferje. Det var midt i valgkampen, og mange undret på om dette var et valgkamputspill. Navarsete svarte slik på det i Haugesunds avis: -Dette er ikke noe Senterpartiet går til valg på. Dette er noe vi gjennomfører fordi vi har makt.


Det var nok mange av våre politiske motstandere som irriterte seg over fremsiden i Haugesunds avis dagen etter:
Men det viser klart betydningen av å ha et parti som har vilje til å satse på samferdsel og til å ta hele landet i bruk. Selv var jeg 2. kandidat for Rogaland Senterparti til valget, og kunne nok tenkt meg en litt bedre vinkel på bildet som Haugesunds Avis brukte til saken.
Fremskrittspartiet var selvsagt ikke fornøyd. Det var gått to måneder og ferjen var ikke engang påbegynt. Arne Sortevik (FrP) stilte spørsmål til den nye samferdselsministeren, Magnhild Meltveit Kleppa, om saken. Kleppa svarte at nå var det full guffe.

Vi lovet ny ferje i 2012. I morgen er året blitt tre dager gammelt og jeg skal til Mortavika sammen med samferdselsministeren for å være med på den første turen over fjorden. Senterpartiet leverer.

Så får vi håpe at vinden ikke stenger Boknafjorden i morgen. For det er viktig at en ny ferje er et midlertidig tiltak. Rogfast må realiseres så raskt som mulig. Jeg er derfor glad for at vi fikk inn omtale av  Rogfast i forrige nasjonal transportplan. Det betyr at prosjektet er klart når neste nasjonal transportplan skal presenteres i 2013. Jeg håper at motstanderne(en) av Rogfast også ser at det er uholdbart for både folk og næringsliv å ha et fylke som er delt i to når det blåser. (Nå kommer jeg kun på en Rogfastmotstander og det er Hallgeir Langeland fra SV)

Politikk er kjekkest når det gir resultater!

Blogglisten

søndag 1. januar 2012

En ny bok

Et nytt år gir mulighet til å oppsummere og legge planer for det neste året.

Jeg er godt fornøyd med egen politisk innsats i 2011. Det er likevel litt lett at man kun jobber internt. Jobben med å synliggjøre resultater og svare på opposisjonenens utspill blir litt for ofte nedprioritert. Jeg må bli mer PR-kåt.

Utspillene må også bli tydeligere. Saker som "ny firefelts vei til Kristiansand", "tusen nye vindmøller i Rogaland" og "ikke uføretrygd til folk under 40år" er rock'n'roll. Slikt må det bli mer av.

I tillegg er det behov for å jobbe mer med bredere saker: Personvern, avbyråkratisering, EU/EØS og miljø er eksempler på saker som jeg vil prioritere.

I fjor var jeg en god del rundt å besøkte bedrifter, kommuner og organisasjoner. Det er veldig nyttig. Stortinget behandler nå landbruksmeldingen. I forbindelse med det besøkte jeg bondelagene i Dalane. Veldig kjekt og veldig lærerikt. Mer av det.

Innsatsen på sosiale medier er litt svingende. Jeg får holde fast på trua at det spiller en rolle å være tilstede og delta her også i 2012.

Men ikke minst skal jeg bygge en mur og sette opp et gjerde i hagen. Det blir nok årets mest krevende arbeidsoppgave:) Godt nytt år.