søndag 29. januar 2012

Er storkommune løsning på Nord-Jæren?

NHOs kampanje for større kommuner fortsetter og de har greidd å komme med 6 argumenter for. I Rogaland er det mye fokus på storkommune på Nord-Jæren. 

For det første mener NHO at det gir økte muligheter for å tiltrekke seg/beholde kompetanse i kommunen. Jeg mener en sammenslåing ikke nødvendigvis trygger kompetanse i bedrifter eller i kommunesektoren.  Vi opplever ikke store problemer med å tiltrekke og beholde kompetanse i kommunene, men på noen områder er det problemer. Jeg kan ikke se at kommunesammenslåing på Nord-Jæren automatisk skulle endre på dette.
 
For det andre mener NHO det vil gi en mer helhetlig samfunns –og næringsutvikling. Jeg mener vi har et svært godt samarbeid over kommunegrensene i regionen, så dette løser vi allerede på en god måte. De oppnår lite med en sammenslåing hvis involverte kommuner allerede har et fullt utbygd servicetilbud.

For det tredje mener NHO en storkommne vil gi en mer kostnadseffektiv offentlig sektor. Etter mitt syn er det klart at en større kommune vil få mer statlig støtte, men det betyr ikke nødvendigvis at den blir mer kostnadseffektiv. Det er ikke sikkert en storkommune har bedre kostutnyttelse pr. investert krone. Noe vil det trolig være å hente på administrasjon og politisk ledelse, men kommunen vil fortsatte trenge like mange lærere pr. elev.

For det fjerde mener NHO kvaliteten i tjenestene for innbyggerne er et viktig argument for storkommune. Jeg mener det ikke er dokumentert at store kommuner automatisk leverer bedre tjenester enn mellomstore og små. Større kommuner har oftere lengre vei mellom beslutningstakerne og innbyggerne. 

For det femte mener NHO en storkommune vil gi rom for å omprioritere ressurser. Større kommuner har større budsjetter, og muligens også rom for mer omprioritering, men også de samme budsjettutfordringene. Større kommuner kan lettere omprioritere ressurser, men i mellomstore kommuner kan omprioriteringer skje raskere.

For det sjette mener NHO en storkommune vil være bra for kvaliteten i tjenestene for næringslivet. Jeg kan ikke se at store kommuner leverer bedre tjenester til næringslivet enn mindre. Kvaliteten på tilbudet til næringslivet vil utelukkende være avhengig av politisk og administrativ vilje, ikke av størrelsen på kommunen. Jeg tror ikke det er noen forskjellbehandling for næringslivet enten du driver i Sola, Randaberg eller Stavanger.

Typisk Pollestad og Senterpartiet tenker kanskje du. Sannheten er at mine argument i denne bloggen er klippet og limt fra et intervju i Stavanger Aftenblad med de tre høyreordførerne i Stavanger, Sandnes og Sola. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar