mandag 30. november 2009

Ny oljemelding.

Jeg har i dag vært med olje- og energiministeren med å markere starten på arbeidet med å lage en petroleumsmelding. Det har vært et stort engasjement for å få på plass en slik melding. Det var en symbolsk markering for oppstart av arbeidet på Rosenberg/Bergen Group, og samrådsmøte (?) med oljeselskaper og leverandørindustri på oljemuseet.

En slik melding skal dra opp statens forventinger og planer for næringen fremover. I tillegg vil det være en mulighet til å sette fokus på bransjens samfunnsbetydning. Det er mange som sitter over cappuccinokoppene og fordømer oljenæringen - men som i neste øyeblikk har mange meninger om bruken av pengene fra den samme næringen.

Jeg er opptatt av at man skal bruke meldingen til å si noe om hvordan man kan sørge for at oljenæringen:

- møter miljøutfordringene.
- har maksimal utnyttelse av de feltene som er åpnet.
- sikrer verdiskapning i hele landet.

Meldingen vil bli lagt frem samtidig som forvaltningsplanen for Lofoten og Vesterålen. Så du kommer nok til å få den med deg.

søndag 29. november 2009

Snobberi på arbeidsplassen.

Det er konge å være sjef. Og det er sjef å være konge. Derfor har vi ikke bare en Konge i Norge - vi har mange: Hotellkonge, langrennskonge, skytterkonge, møbelkonge. Men ikke alle kan være konge - men fin tittel vil vi gjerne ha. Norge har ikke noen adel, men på arbeidsplassen er det fritt frem for fine titler. Sekretærer blir til førstekonsulenter. Vaskehjelper blir til renholdsteknikere.

Men først og fremst er det stillig å være sjef. Det er ingen som er mer sjef enn Eivind Reiten som frem til 2006 hadde tittelen generaldirektør i Norsk Hydro. Nå har Hydro snobbet ned og holder seg nå med noe så ordinært som konsernsjef.

Andre holder seg med mye ledelse og lite annet. I følge nettsiden til NHO foreningen Norsk Industri er det 73 ansatte i foreningen. Av disse har 47 enten direktør, sjef eller leder som tittel. Disse har til sammen 26 medarbeidere med mer folkelige titler som rådgiver, konsulent, advokat og sekretær.

Når visittkortene på engelsk skal lages er det mulig å dra til en runde til. I statssekretærkorpset i regjeringen er det mange "Deputy Minister", selv om det mest riktige vil være "state secretary". Men ingen våger å omtale seg som viseminister her hjemme. Det er nemlig noe vi ikke holder oss med.

Hvilken tittel ville du helst hatt? Høysterettsjustitiarius? fylkestrafikksikkerhetsutvalgseketariatsleder? fisker? bonde?

fredag 27. november 2009

Å stemme for et budsjett.

I går vedtok vi neste års statsbudsjett. Nesten 1 billion kroner i potten. kr. 1 000 000 000 000.

Saken som fikk mest oppmerksomhet var forslaget om å innføre avgift på biodiesel. Det er gjort til et stort poeng at et flertall i salen stemte mot noe de var for. Jeg er noe usikker på hvor spesielt dette er - med unntak av at denne saken har hatt et særlig høyt fokus. Noe demokratisk problem er det neppe.

Jeg stemte mot en rekke andre gode forslag: mot å øke BSU, mot økte avskrivningssatser for landbruksbygg, mot forslag om å bevilge noe mer penger til samferdsel enn regjeringen hadde foreslått. Listen kunne vært på minst 100 punkt som jeg egentlig er for, men som jeg stemte mot. Men politikk handler om å prioritere - og jeg stemte i likhet med stortingets flertall for et godt helhetlig forslag.

Men også andre partier må ha stemt for ting de egentlig ikke mente. For eksempel står det i FrPs program:

FrP vil sette ned avgiften på alkohol og tobakk slik at den kommer på linje med våre naboland, for å unngå handelslekkasje og smugling.

I går stemte Siv Jensen og co for å beholde dagens alkoholavgifter. Ingen har pekt på at det er et demokratisk problem. Og blir det å stemme for noe man er mot et større problem fordi det "tilfeldigvis" vipper et flertall? Nei - selvsagt ikke.

Jeg kommer den tiden jeg skal være her på Stortinget til å stemme for mye jeg er mot, og mot saker jeg er for. Men det kommer hele tiden til å være fokus på å dra samfunnet i den retning som jeg og Senterpartiet ønsker.

torsdag 26. november 2009

Replikker i statsbudsjettdebatten

Stortinget behandler i dag statsbudsjettet for 2010. Det ser ut til å bli en lang dag.

Jeg har hatt tre replikker så langt: Kort oppsummert var disse slik:

Til finanspolitisk talsmann i FrP Leirstein:

Frp skryter av å bruke mindre penger enn regjeringen. Men sannheten er at FrP jukser med pengene. For eksempel så sletter de 12-14 milliarder i bompenger. FrP gjør ikke dette i statsbudsjettet for neste år - men dekker inn pengene i nysalderingen av statsbudsjettet for 2009. Det er det ingen grunn til - men det gjøres kun for å gjøre regnestykket videre.

Til finanspolitisk talsmann i KrF Syvertsen:

KrF legger frem et budsjett som er tilnærmet identisk med regjeringens forslag. Det er bra. Men avstandet mellom Krf og H/FrP er må nærmest regnes i lysår. Oppfatter fortsatt seg som et høyreparti? eller vil KrF tilnærme seg regjeringen?

Til partileder i FrP Jensen:

FrP har lagt frem et alternativt budsjett der man godtar en drivstoffpris over 11 kroner, selv om de gjør det ca 4 øre billigere å kjøre bil en km. I tillegg foreslår FrP ingen endringer i alkoholavgiftene, til tross for at dette ble løftet høyt i valgkampen. Er dette et uttrykk for at FrP nå har endret sin alkoholpolitikk?

Eget innlegg:

Skal senere i dag holde ordinært 5 minutters innlegg om sykelønn. Det blir vel litt utpå kvelden.

Alle på jobb er jobb nr. 1 !

Innlegg i Stortingsdebatten:

I et statsbudsjett er det mye fokus på økte utgifter. Og økte utgifter er som regel godt nytt i budsjettsammenheng. Senterpartiet gleder seg over svært mye i budsjettet. Bedre kommuneøkonomi er viktig for å sikre en bedre skole og bedre omsorgstjenester. Økt satsing på samferdsel er viktig for å få et mer effektivt vegnett og togtilbud. Senterpartiet og Regjeringen tar viktige rødgrønne steg i budsjettet.

Men noen økninger i budsjettet gir grunn til bekymring. Veksten i sykefraværet og andre trygdeytelser er svært bekymringsfull. En for stor vekst i trygdeutgiftene kan svekke tilliten og oppslutningen om vårt gode trygdesystem.

Budsjettet, regjeringens oppjustering av sykepengeutbetalingene i 2009 og reforhandlingen av IA-avtalen har utløst en stor debatt om sykelønnsordningen. Jeg er glad for denne debatten – ikke minst fordi det er en saklig og god debatt om hvordan man kan beholde verdens beste sykelønnsordning – og samtidig få redusert sykefraværet.

Senterpartiets mål er at man raskt skal oppnå en varig nedgang i sykefraværet. Slik at man for 2010 kan komme i den situasjon at man kan nedjustere statens utgifter til sykelønnsordningen, og ikke som i 2009 må oppjustere med 3,2 milliarder kroner. Regjeringen anslår en vekst på 1% i 2010.

Selv om det nå pågår en prosess mellom partene med å forhandle frem en ny IA-avtale må vi i denne sal bruke tid til å diskutere saken. For det er her regningen til syvende og sist havner.

Senterpartiets har følgende rammer for dette arbeidet:

Alle nye forslag skal møtes med et åpent sinn. Derfor har vi for eksempel uttalt oss positivt til den svenske ordningen med standardisert sykemeldingsperiode. Vi må lære av andre lands innsats for å få ned sykefraværet.

Prinsippet om full lønn ved sykdom skal ligge til grunn. Vi lever i Senterpartiet godt med at IMF mener Norge har for lukrative velferdsordninger. Det norske problemet er at vi har for høyt sykefravær, ikke at vi har for gode velferdsordninger. Nedgang i sykefraværet skal ikke nås gjennom redusert yrkesdeltakelse.
Vi vil ha styrke virkemiddelbruken. Også arbeidstakerne må bidra. Pliktaspektet for arbeidstakere må styrkes.

Senterpartiet er åpne for at arbeidsgiver skal ta en større del av regningen for sykefraværet. Ved eventuelle endringer i arbeidsgivers finansiering skal småbedriftenes særlige behov vektlegges.

Vi må benytte oss av de gode eksemplene fra arbeidsplasser der man har lykkes med å redusere sykefraværet. Og jeg tror den debatten som nå går kan bidra til at sykefraværet går ned. Kanskje naivt å tro på det, men det er ingen grunn til at en befolkning som blir friskere og friskere skal være stadig mer syke.

For Senterpartiet er det å snu den negative trenden med vekst i både sykefravær og stadig flere på uføretrygd en av de største oppgavene fremover.

Alle på jobb er jobb nummer en – vil være et godt slagord for den jobben som vi nå skal gjøre. Et solidarisk budsjett med brede velferdsordninger, som det regjeringen har lagt fram, må ligge til grunn. Og eg gleder meg til å stemme for et godt helhetlig budsjett i natt.

mandag 23. november 2009

Rødnesedagen

Neste bud på en stortingspolitiker fra Senterpartiet er på kr. 600,- Det er for lavt - med tanke på det viktige arbeidet redd barna gjør. Auksjonen til inntekt for rødnesedagen finner du her.

Hva er det du vinner? Det er litt dårlig spesifisert i auksjonsgrunnlaget. Derfor her er det den som kjøper meg får:

- Omvisning på Stortinget for inntil 2 personer. Varighet ca 1,5 time. Inkludert:
* Generell omvisning - men med lite fokus på kunstverkene.
* Besøk i stortingssalen.
* Kaffibesøk hos vår parlamentariske leder.
* Vandring i de underjordiske ganger. Nesten som katakombene i Paris... (?:)
* Lunsj i stortingsrestauranten - med full tillatelse til å glo.
* Orientering om hvordan det EGENTLIG er å være stortingsrepresentant.

Mitt mål er å få inn mer penger til Redd Barna enn Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Torbjørn Røe Isaksen (H).

Vinneren må selv betale reise til og fra. FrPs stortingsgruppe får ikke lov å legge inn bud for å holde meg unna voteringer i salen:)

søndag 22. november 2009

Alle på jobb - er jobb nr. 1


Norge har en fantastisk god sykelønnsordning. Full lønn fra dag 1. Det gir trygghet for folk. I tillegg tar staten en stor del av regningen. Det gir trygghet for bedriftene.

Jeg vil ikke fremstille verdens beste sykelønnsordning som et problem. Jeg mener sykelønnsordningen er en av våre viktigste velferdsordninger.

Vi må likevel erkjenne at når statens utgifter til sykelønnsordningen øker med 4,6 milliarder kroner fra 2008 til 2009, så må noe gjøres. Lar vi veksten i sykefraværet fortsette kan det svekke tilliten til hele ordningen. Sykefraværet må ned! Det er ingen grunn til at vi skal bli stadig mer hjemme fra jobb på grunn av sykdom.

Det skal fremover jobbes med å legge rammene for fremtidens sykelønnsordning - og hvordan vi kan få sykefraværet ned. Dette er en debatt som alle bør delta i.

Jeg mener vi bør ha følgende rammer for ordningen: 1. full lønn under sykdom. 2. arbeidsgivers økonomiske ansvar skal ikke økes. 3. redusert sykefravær skal ikke skje gjennom redusert yrkesdeltakelse.

Virkemidlene må styrkes og finsiktes. Ingen tvil om det. Men jeg tror det aller viktigste er en grunnleggende holdningsendring blant både arbeidstakere, arbeidsgivere og legene. Vi må utvikle en kultur for å gå på jobb. Alle på jobb er jobb nr. 1.

Hva mener du må til for å få redusert langtidsfraværet?

lørdag 21. november 2009

Skal stemme for budsjettet.

På torsdag skal jeg være i Stortinget og stemme for regjeringens forslag til budsjett. Det blir en spesiell dag. Jeg er ikke begeistret for forslaget om å legge avgift på biodiesel. Det er nok få som mener noe annet enn at avgiften både er dårlig for miljøet og dårlig næringspolitikk. Og jeg tror heller ikke at mange seriøst tror at dette er et spørsmål om den norske velferdsstatens fremtid.

Men jeg er begeistret for mye annet i budsjettet. Jeg mener det er et bra budsjett for samferdsel, velferd og miljøet. Derfor stemmer jeg for. Det går ikke an å ta stilling for og mot hvert enkel del av budsjettet - man stemmer enten for eller mot helheten. Og det ville jo vært ganske useriøst å stemme mot alle budsjettforslagene.

Og jeg blir jo litt imponert når representanter fra Høyre og KrF snakker som om de aldri noen gang har stemt for noe de ikke er helhjertet for. Det tror jeg er en situasjon vi alle kommer opp i når vi tilhører partier som faktisk tar ansvar for å styre landet. Ubehagelig? Ja.

For et par år siden vedtok Stortinget en meningsløs skatt for småkraftverk. Dette håpløse vedtaket ble faktisk reversert få måneder etter at budsjettet var vedtatt. Jeg tror ikke at dette skjer denne gangen - men jeg håper.

fredag 20. november 2009

Når sannheten endrer seg.

VGnett skriver i dag følgende om biodieselsaken:

"Neste uke skal de tre partilederne møtes i statsministerboligen. Ifølge Dagbladet skal en rasende statsminister ha kalt Liv Signe Navarsete og Kristin Halvorsen inn på teppet i forbindelse med nettopp biodieselsaken."

VG bruker Dagbladet som sannhetsvitne for at Jens har innkalt Navarsete og Halvorsen for å gi dem skikkelig kjeft i forbindelse med biodieselsaken. Det kan tenkes at VGs journalist kun har lest fremsiden av Dagbladet med budskapet: RASENDE.

Eller så har VGs journalist lest Dagbladets overskrift til saken: "Statsminister Jens Stoltenberg er opprørt over SV og Senterpartiets oppførsel i striden om biodieselavgiften og innkaller til oppvaskmøte. RASENDE"

Hva er sannheten i saken? Er det sant at Jens Stoltenberg har innkalt til oppvaskmøte? Står det virkelig dette i Dagbladet? Eller skriver VGs journalist Ingrid Hvidsten noe hun vet er direkte usant?

Dagbladet gir selv svaret i selve artikkelen. Her kommer journalist Kirsten Karlsen med det som er sannheten: "Møtet er planlagt før de siste krumspringene om biodieselavgiften, med det er liten tvil om at bioavgiften, som har blitt en het potet for regjeringen og regjeringspartiene, blir et tema."

Jeg må si at jeg blir svært lite imponert hvordan disse avisene er villige til å tøye sannheten for å skaffe lesere. Det står heller ikke hva som gjør Jens RASENDE. Kan det være det elendige høstværet?

Kjøp meg

Stortingsflertallet har tidligere sagt nei til å la folk selge seg. Men nå er det flere stortingspolitikere som selv er til salgs. Du kan legge inn bud på en av oss og støtte opp om Rødnesedagen - Rød nese dagen. Du finner politikere til salgs her. Foreløpig er vi nokså rimelige.

Rødnesedagen er en annerledes innsamlingsaksjon. Både fordi den bruker humor og fordi alle er invitert til å være med! I hele november kan du ta på deg rød nese og gjøre morsomme, tullete og tøysete ting til inntekt for Redd Barna. Eller du kan kjøpe noe på auksjonen. Den 29. november topper Rødnesedagen seg med et heidundrande tv-show, da kan du se på og le av komikere og kjendiser på TV3.

Den som vinner vil få en privat omvisning på Stortinget - og mulighet til å lære litt mer om livet i politikken. I tillegg blir det mat og kjendisjakt i stortingskantinen. Og der er det lov å glo :)

mandag 16. november 2009

Tvilsom omgang med fakta fra FrP

Frp skriver i sitt alternative budsjett følgende:

"Forskning viser at dårlige veier medvirker til 72 % av dødsulykkene på svenske veier, og tallene for Norge er sannsynligvis mye høyere. 256 mennesker døde i trafikken i Norge i 2008. 184 liv kunne kanskje blitt spart med bedre veier, for selv små feilvurderinger kan få dødelig utfall på en dårlig, svingete vei uten midtdeler og sikkerhetssoner."

Jeg tror ikke det er mulig å finne noen forskere som er enig og går god for den påstanden som FrP her setter frem. Og det er i alle fall ikke slik at FrPs samferdselspolitikk er tilstrekkelig til å spare 184 menneskeliv årlig. Det er en sterk logisk brist bare i de få setningene FrP skriver i statsbudsjettet. Det er ikke en logisk sammenheng mellom hvor mange prosent av ulykkene der veien er medvirkende årsak og over til at ulykken ikke ville skjedd om veien var bedre.

Og dersom det er så entydig at veien er årsaken til ulykkene: Hvorfor er da unge menn så kraftig overrepresentert på dødsstatistikken? Er veiene dårligere for dem enn for unge kvinner?

I 2008 var det 37 drepte motorsyklister og 31 drepte fotgjengere: mener FrP at også disse ulykkene skyldes dårlige veier?

Klart veiene må bli bedre - og det skal de. Men sjåfører og andre som beveger seg i trafikken har et selvstendig ansvar. Det burde ikke også FrP ta inn over seg. For det som skrives i deres alternative statsbudsjett er i alle fall løgn ! ! !

Og snart kommer nok Nettavisen med nok et oppslag basert på FrPs avsløringer...

Lobbyregister

Lobbyregisteret ligger i sidemenyen til høyre på denne siden. Har du innspill og kommentarer til et slikt register så hører jeg det gjerne.

lørdag 14. november 2009

I de innerste sirklerHar lest ferdig Åslaug Hagas bok "I de inneste sirkler". Før boken ble gitt ut sa Haga til VG: "Det er en bok om alvor og galskap i politikken. Jeg har villet gi et innblikk i de rommene ingen slipper inn i. Det kan være ganske hysterisk bak kulissene." Haga har levert en bok som innfrir dette.

Haga understreker innledningsvis at: "Alle personer i boka er fiktive. Selv om noen av hendelsene er inspirert av virkeligheten, vil virkeligheten alltid overgå fantasien" Og her har Haga helt rett - Galskapen i virkeligheten overgår det boken greier å få frem. Men Haga måtte vel begrense seg for at folk ikke skulle tro at hun hadde tatt helt av.

Boken har en alvorlig feil, og det er plattformsjefen på Ocean Blue, August Undheim, fra Hjelmeland snakker jærsk. Det er stor forskjell på Hjelmelandsdialekt og jærdialekt!!!

Bokens mest innsiktsfulle kommentar står, etter min mening, den politiske rådgiveren Rolf Ole for: "Det er da et langt større problem for norsk demokrati om Dagbladet overlever enn om det blir lagt ned". Godt sagt!!

Boken anbefales på det varmeste til alle som vil lære mer om hvordan landet styres. De som vil beholde illusjonen om at landet styres med stor sindig ro bør ikke lese boken.

Og boken er særdeles godt egnet for alle politiske nerder. Og om noen av dere kan hjelpe meg med hvem personen som heter "Streken" i VG er så har jeg tilnærmet full oversikt over persongalleriet i boken.

(Bildet er fra grunnstensermonien til Hydros smelteverk i Qatar - og er derfor et såkalla illustrasjonsfoto)

fredag 13. november 2009

Partisamling på Bryne

Fredag og lørdag er fylkesstyret og fylkestingsgruppa til Senterpartiet i Rogaland samlet på Bryne. Formålet med samlingen er å diskutere aktuelle saker, og kursen videre for Rogaland Senterparti.

Jeg mener vi har to utfordringer i vårt arbeid:

- evne til å gjøre klare politiske vedtak også i vanskelige saker.
- stort fokus på å bygge organisasjonen.

Noen liker å fremstille som om stadig mer av politikken er avhengig av den dagsorden som media setter. Og en partiledelse som er tydelig tilstede her er en garanti for økt oppslutning om partiet. Jeg er uenig i dette.

Jeg tror det blir stadig viktigere å ha en sterk lokal organisasjon. Folk som slutter opp om partiets politikk og som er tilstede i lokalmiljøet vil bli stadig viktigere. Derfor vil Senterpartiets viktigste oppgave fremover være å skape politiske verksted og å skaffe nye medlemmer. Facebook, twitter og andre sosiale medier vil i lang tid fremover være persillen som gir litt smak, men er mest til pynt.

torsdag 12. november 2009

Lobbyregister på plass

Hvem er det som forsøker å påvirke oss? Hvem henter vi kunnskapen fra?

Som folkevalgt mener jeg det er positivt å ha møter med ulike aktører. Og det er ingenting i veien for å ha møter med folk, organisasjoner og bedrifter som har egeninteresse i det budskapet de fremfører. Vår oppgave som politikere er å veie ulike hensyn mot hverandre.

Noen vil ha på plass et tvunget lobbyregister. Jeg tror ikke det er løsningen. Men for min egen del er jeg positiv å være åpen om hvem jeg snakker med og om hva. Jeg har derfor bestemt meg for å opprette mitt eget lobbyregister på bloggen min.

Regler for lobbyregister:

- Alle møter med eksterne aktører står her.
- Stikkordmessig om hvem jeg møtte og hva som var tema.
- Tar forbehold om mangler frem til 11.11.09.
- Registreringen skal skje senest en uke etter at møtet har funnet sted.
- Rene partimøter med eksterne innledere registreres ikke.
- Offentlig kjente møter, som for eksempel høringer i Stortinget, registreres ikke.
- Telefonsamtaler registreres ikke

Alle som ber om møte vil få beskjed om registreringen.

Har noen innspill til registeret så hører jeg gjerne fra dere.

mandag 9. november 2009

Statssekretær Heggem på jordvernbefaringHer blir Ola T. Heggem intervjuet av NRK Rogaland under besøket i Hå kommune fredag 6. november. Det var dette besøket som fikk rådmannen i Hå til å se rødt, uten at noen helt forstod hvorfor.

Vi hadde en god diskusjon om jordvern og tettstedsutvikling.

søndag 8. november 2009

Hvor opptatt er Høyre av personvern.

Tar ikke Arbeiderpartiet til fornuft og sier nei til datalagringsdirektivet - så er det opp til Høyre å ta ansvar for personvernet i Norge. Arbeiderpartiet trenger støtte fra Høyre for å få flertall for direktivet, og alle andre partier har sagt at de vil gå mot.

Jeg vet at Erna Solberg er veldig for personvern. I en dagsnytt 18 debatt gjorde hun det klart at Høyre er mot strekningsvis fartsmåling (streknings ATK). Her blir informasjon om alle som passerer lagret i opp mot 10 minutter. I tillegg skal streknings ATK redde liv.

Når Erna Solberg og Høyre er mot dette av personvernhensyn, så bør det være opplagt at de går mot datalagringsdirektivet som innebærer lagring i minst 6 måneder. Og det er vel ikke så stor forskjell å lagre informasjon om hvor du har vært med bilen og hvor du har vært på internett.

Altenativt lørdagsgodt.Tanken er god - og det smaker faktisk godt også.