søndag 20. mai 2012

permisjon til sommeren

Vi fikk en sønn på selveste 17. mai. Jeg skal ha permisjon frem til 15. juni. Ser frem til fine dager hjemme. Arne Bergsvåg møter som vararepresentant for meg.

tirsdag 8. mai 2012

Innlegg om endring i folketrygdloven

Noen mener kanskje at vi politikere bare jobber med lettvinte saker. Følgende innlegg jeg holdt i stortinget mandag 7. mai 2012 er et eksempel på det motsatte. For ordens skyld så er det i 2012 rundt 260 milliarder kroner som er påvirket av grunnbeløpet.

Geir Pollestad (Sp) [16:46:54] (ordfører for saken): Saken gjelder endringer i folketrygdloven av framgangsmåten for fastsetting av lønnsveksten i forbindelse med den årlige reguleringen av løpende pensjoner og fastsetting av folketrygdens grunnbeløp.I dag er denne reguleringen på grunnlag av forventet lønnsutvikling i reguleringsåret, justert for eventuelle avvik mellom forventet lønnsutvikling i reguleringsåret og anslag for faktisk lønnsutvikling siste år.Det har vist seg at dette kan gi en utvikling der det blir avvik mellom den fastsatte lønnsveksten i trygdeoppgjøret og den faktiske utviklingen i samfunnet av lønnsveksten. For å få til en mer presis fastlegging skal justeringen ta hensyn til utviklingen to år tilbake i tid. I dag skjer denne justeringen ett år tilbake i tid.Komiteen understreker i innstillingen at det skal være drøftinger med organisasjonene om tallgrunnlaget for regulering av grunnbeløp og pensjoner. For komiteen er det viktig at denne ordningen blir videreført. Det er en samlet komité som går inn for endringene i folketrygdloven §§ 1-4, 19-14 og 20-18, og komiteen er opptatt av at dette skal få virkning fra og med årets oppgjør.mandag 7. mai 2012

E18/E39

I dag har det vært arrangert et fellesmøte mellom representanter fra fylkene Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark om hvordan vi skal få til en skikkelig E39/E18 mellom Stavanger - Oslo. Fylkeskommunene på strekningen var med på møtet.


Det ble en god diskusjon - og selv om det er mange ting partiene er uenige om så er det et engasjement for å få til en vei som gjør at varer og folk kommer frem året rundt og at dødstallene går ned. Det ble vedtatt en felles uttale: (SV og Venstre var ikke tilstede)

Uttalelse fra felles benkemøte mellom Telemarksbenken, Agderbenken og Rogalandsbenken om E18/E39:


Veien mellom Oslo-Kristiansand-Stavanger binder sammen det største sammenhengende befolkningsområdet i Norge. Rundt halvparten av Norges befolkning bor i denne regionen, og det er også her veksten er sterkest. Ca ¾ av denne transportkorridoren går gjennom fylkene Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.

Modernisering og oppgradering av E18 og E39 på denne transportkorridoren er nødvendig for å sikre velfungerende bo og arbeidsmarkedsregioner i landsdelen, som igjen gir bedre levekår. Utbyggingen av E18/E39 kan også bidra til viktig avlastning av presstendensene i Oslo-regionen.

Stortingsrepresentantene fra de 4 fylkene, sammen med fylkeskommunene og næringslivet, ønsker å støtte opp om de utbyggingsplanene som foreligger for E18/E39 Oslo-Stavanger og sørge for at denne viktige transportkorridoren blir utbygd slik at hele veistrekningen raskest mulig fremstår trafikksikker, effektiv og fremtidsrettet.

De 4 fylkene har som mål å støtte hverandre i arbeidet med å få realisert utbyggingen av Stavanger-Oslo som 4-felts vei. Planlegging og nybygging må hensyn ta dette!