lørdag 24. januar 2015

Kampen om norsk eller unorsk er vunnet.

12. november 2014 var statsministeren svært ærlig da hun i stortingets spørretime sa følgende i et svar til meg: 

- Jeg synes debatten om unorsk eller norsk er en ganske tåpelig debatt for å være helt ærlig.

Folk flest synes tydeligvis, i motsetning til Erna Solberg, ikke at debatten er tåpelig. De synes den er viktig. Nå har høyresidens politikere og kommentatorer funnet ut at "føleri" er et bedre ord enn "tåpelig." 

Jeg mener det er åpenbart at regjeringen har tapt kampen om salg av Norge ute blant folk. 

Da Monica Mæland la frem eierskapsmeldingen argumenterte hun etter beste evne for hvorfor staten bør selge seg ned. Etter å ha blitt filleristet i noen måneder så snakker regjeringens representanter nå mest om hvor lite de skal selge. Statens andel av Oslo Børs skal ned fra 35 % til 32 %. Nå kan regjerings budskap oppsummeres slik: - Se så lite Høyrepolitikk vi fører og ikke minst hvor lite vi gjennomfører. 

Da landbruksminister Listhaug i oktober ga Statskog oppdrag å utrede privatisering skrev regjeringen følgende: 

"Statskog SF er i foretaksmøte i dag bedt om å belyse ulike modeller for privatisering og organisering av Statskog SFs skogvirksomhet på økonomisk drivbare arealer, og økonomiske og praktiske konsekvenser av modellene. Dette omfatter videreføring og eventuelt også utvidelse av pågående arronderingssalg, og andre former for privatisering av Statskog SF sin skogvirksomhet." 

Et ganske åpent oppdrag vil jeg påstå som omfatter alle former for privatisering. Så har regjeringen blitt filleristet i det offentlige rom. Nå heter det fra regjeringspartiene: (NTB) 

"Høyres næringspolitiske talsperson Gunnar Gundersen sa denne uken at det først og fremst er aktuelt å selge små naboteiger til lokale bønder."

Om det var salg av små naboteiger til lokale bønder som var tanken. Hvorfor satte man da i gang en stor utredning av saken. Rygger regjeringen mer nå så begynner dette å minne om et juletresalg. 

Regjeringen er også blitt beskyldt for å ville åpne for at hvem som helst kan få kloa i de norske fiskeriressursene gjennom å oppheve den såkalte deltakerloven. Dette er også en retning som det såkalte sjømatindustriutvalget har pekt på i sin NOU. 

Til VG i dag sier Høyres Gunnar Gundersen: 

– Jeg skjønner ikke hva Støre sikter til når det gjelder salg av fiskeressursene. Jeg har klart å analysere meg frem til at han baserer seg på Tveterås-utvalgets utredning, og jeg mener det er helt eksepsjonelt at en partileder i Norge stiller en regjering til ansvar for en NOU (Norsk offentlig utredning), sier Gundersen til VG.

Det kan jo også være at noen faktisk har lest regjeringserklæringen: 

Åpne for oppmyking i deltakerloven... Og fiskeriministerens favorittfrase om "å snu hver stein" kan jo også lede tankene i den retning. 

Nå har jeg ikke nevt regjeringens forslag om å åpne for at alle både norske og utenlandske selskaper og personer uten noen hindringer kan kjøpe jord og skog i Norge. De problematiske sidene ved dette er nevnt med null ord i høringsnotatet. 

Jeg har heller ikke nevnt at regjeringen åpner for å selge norges største "militærbedrift", Kongsberg Gruppen ASA, til ikke-allierte. De problematiske sidene ved dette er omtalt med null ord i eierskapsmeldingen. 

Det er ingen tvil: Statsministerens ord om den tåpelige debatten traff ikke den norske folkesjela. 

Uansett hvilken skjebne Flytoget, Statskog og Telenor vil lide i Stortinget i vår så har vi vunnet kampen om norsk eierskap. Den blåblå politikken liker seg dårlig i det offemtlige ordskiftet. 

Regjeringens logikk treffer rasjonelle mennesker som Trine Eilertsen, Jon Hustad og Trygve Hegnar. Vi andre føler at dette blir helt feil. 
tirsdag 20. januar 2015

Nytt jordbruksoppgjør

Gjesteinnlegg i Nationen 19. januar 2015Vi har nå hatt regjeringens jordbrukspolitikk i noen uker. Det var først 1. januar 2015 at fjorårets jordbruksavtale fullt ut ble gjort gjeldende. 2014 har for landbruket vært preget gode vekstforhold og virkningen av et godt jordbruksoppgjør våren 2013. 

Jeg har store forventninger til årets jordbruksoppgjør. Det må bygge på de føringer som flertallet på Stortinget har slått fast. Vi skal ha en variert bruksstruktur i hele landet, norsk matproduksjon skal økes og det skal skje på norske ressurser. 

Regjeringen må ta stilling til om de skal legge frem et tilbud som er egnet til å nå disse målene eller om de skal legge frem FrP og Høyres landbrukspolitikk. Jeg tror statsministeren i løpet av 2014 har forstått at hun leder en mindretallsregjering og derfor bør lytte til Stortinget. 

Videre merker jeg at FrP er blitt noe mer forsiktig i sin latterliggjøring av landbruket gjennom året. Kunnskap og faktisk innsikt i norsk matproduksjon passer dårlig sammen med FrPs landbrukspolitikk. Men de har fortsatt en lang vei å gå. 

Dette er utviklingstrekk som gjør at jeg er forsiktig optimist foran årets oppgjør. Det forutsetter likevel to forhold: For det første at KrF og V våger å stå opp for norsk matproduksjon. For det andre at landbruket greier å holde flokken samlet.

Fjorårets oppgjør utløste en debatt om forhandlingsinstituttet svekkes dersom Stortinget ved et forhandlingsbrudd gjør et annet vedtak enn statens tilbud. Den debatten ble gjort unødvendig komplisert. Forhandlingsordningen er ikke et redskap for regjeringen for å få gjennom et oppgjør i strid med flertallets syn og på tvers av de målene som Stortinget har satt for norsk matproduksjon. 

Det viktigste for Senterpartiet vil være at vi får et oppgjør som er egnet til å øke norsk matproduksjon på norske ressurser. Da må vi få et oppgjør som for det første sørger for at nedgangen i kornarealet stanses. For det andre så må vi også applaudere de som er deltidsbønder. For det tredje vil vi ikke greie å øke matproduksjonen kun ved å gjøre de store brukene i de beste jordbruksområdene større. 

Det blir spennende å se om landbruksministeren velger å forhandle med KrF og Venstre før hun legger frem tilbudet sitt til jordbruket. Uansett hvilken fremgangsmåte som velges så er det behov for å øke inntektene i alle deler av matproduksjonen. Det håper jeg at KrF og Venstre er enig med Senterpartiet i.

Selv om det var svært hyggelig å holde appell foran tusenvis av demonstrerende bønder i fjor, så håper jeg ikke det vil bli nødvendig med aksjoner dette året. For hvert år som går så øker forståelsen av hvor viktig matvareberedskap er. Norges beste, og billigste, beredskapstiltak er å sørge for produksjon av mat med utgangspunkt i våre jordareal og beiteressurser.  

Jeg er opptatt av at vi ikke må glemme forbrukerne når vi diskuterer matproduksjon. Prisfokuset på matvarer dempes. Det er kvalitet og trygg mat som er forbrukernes fremste interesse. Jeg opplever at stadig flere forstår at regningen for billig mat fort kan bli høy. 

lørdag 17. januar 2015

Barnevest

NRK Lørdagsrevyen hadde i dag en sak om flytevest og regjeringens lovforslag om påbud om vest kun for barn. 

"Alle" barn bruker flytevest i båt. "Ingen barn" drukner fra båt. 

I regjeringens logikk betyr at man innfører et påbud for barn om å bruke flytevest slik at barn fortsetter å ikke drukne fra båt. I tillegg så begrunner regjeringen forslaget sitt med at de vil bidra til å skape gode holdninger. Gode holdninger er viktig - men hvilke holdning er det regjeringen sender ut? Flytevest er først og fremst noe for barn. 

Hvorfor velger regjeringen å gjøre dette? For å få med SV på laget. 

I all sin visdom så har SV funnet ut at retten til å drukne samt å unødvendig utsette redningsmannskaper for fare er det som skal løfte partiene på meningsmålingene. SV har stjålet flytevesten mens Høyre og FrP var ute på båttur. 

Situasjonen på Stortinget er slik: Miljøpartiet er eneste parti som er mot påbud. Jeg har forstått det slik at de ikke ønsker begrensninger på friluftslivet. (usikker på om det og gjelder det eksisterende påbudet om ha med flytrvest) SV vil ha påbud for alle i båten når det er barn i båten. Regjeringspartiene vil ha påbud for barn under 16 år. Så kan det sikkert hende at FrP og H er uenig med de såkalte regjeringspartiene i den saken. 

Sp, Ap, KrF og V ønsker etter det jeg forstår at det ikke bare skal være påbudt å ha med flytevest som i dag, men at den også må brukes. Det er med andre ord litt komplisert å få et klart inntrykk av hva som blir utfallet av saken på Stortinget. Det er svært jevnt. 

De skarpeste brukerene av Kvasir vil nok kunne finne ut at jeg også har vært mot påbud tidligere. Møter med argumenter har gjort inntrykk og fått meg til å skifte mening. 

Jeg har liten tro på at SV vil greie å argumentere seg gjennom våren med sitt standpunkt om flytevestpåbud kun når det er barn i båten. Det er et fullstendig ulogisk standpunkt. 

Etter mitt syn handler ikke saken om påbud eller ikke påbud av å ha flytevest. Påbudet er der allerede, spørsmålet er om vesten skal ligge i båten eller være på kroppen. Det er på mange måter et spørsmål om hvor man mener den gjør mest nytte for seg.torsdag 15. januar 2015

Den ærlege konferansen

Eg går på mange konferanser. Ikkje så mange som eg burde, men likevel mange. Dei proffe arrangørane sender etterpå ut eit evalueringsskjema på epost til deltakarane. Som dei snille folka me er, og for å forsvare både tida og pengane som er brukte så er me rause i attendemeldingane. Og så vert neste års konferanse mest heilt lik som årets. (Sjølvsagt har ein merka seg innspelet om at det tidleg vart tomt for druer i første pause) 

No har eg fått evalueringsskjema frå NHO etter Solamøtet. Eg hadde ein fin dag og ga rause attendemeldingar. Statsråd Vidar Helgesen tåler eit terningkast tre frå meg. To auge for det han sa og eit for at han var på tida. 

Men tenk kor mykje betre solamøtet hadde vore om programet var ærleg. Så eg har omtolka laga den ærlege versjonen av starten på årets solamøte. (Eg vil igjen seie at eg hadde ein bra dag - bare sånn at ingen verte sure) 

09.00 Møte startar, men ingen er på plass på stolane sine. Ein person seier kor naudutgangane er. Ingen høyrer etter. 

09.05 Fylkesordførar Janne Johnsen skal snakke om kor glad ho er for at Solamøtet er på Sola Strand Hotell, litt om lærlingar og kor irritert ho er over rikspolitikare som tek æra for vegar me har betalt sjølv. (Det er litt mindre irriterande når H er i regjering) 

Ein møteleiar som har budd i Oslo i mange år og no vendt attende vert introdusert. 

09.10 Jan Tore Sanner - korleis det å ete wienerbrød i Jærrådet er å visa lokalt leiarskap for kommunesamanslåing. Robust innlegg. 

09.30 Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen - skal snakke om litt på den ene og litt på den andre siden. 

09.45 NHO-sjefen Kristin Skogen Lund. Om vi starta på nytt ville vi da valgt et så lite land som Norge? 

10.00 Stortingsrepresentant Arve Kambe - Vil forklare det Sanner egentlig sa - illustrert ved den heilage treeinighet Batman, Spiderman og Kambe. 

10.15 God tid til spørsmål og kommentarer frå dei 266 personane i salen. Her er det og mogleg for dei som ikkje er med i Høgre å ta ordet. 

10.16 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skryt av kvifor det no ikkje er så farleg med dei 50 milliardane årleg som FrP ville ha i opposisjon. Og kor begredeleg det var då dei raudgrønne styrte illustrert med kurver. 

10.30 Me slepp til nokon ungdomar - slik at me berre får kjeft for få kvinner på programet.

11.00 Ein løyen mann seie noge løye sånn at me kan le hjarteleg av oss sjølv. 

11.30 Yes! lønsj! 


lørdag 10. januar 2015

Solamøte : kva Solvik-Olsen må svare på.

På måndag er det Solamøte. Då vil mellom anna Samferdselsministeren halde innlegg. Det ser eg fram til og eg voner han legg slagorda att heime. 

Han vil nok snakka om at no skal bompengane verte smartare. Det skal verte færre bompengeselskap og innkrevingskostnadane skal ned. Lastebilane er pålagde å ha bombrikke. Alt dette var vedteke før valet - men no har det fått namnet reform. 

Han vil nok og refse fylkestinget som har vedteke nye og høgare bompengar. Eit vedtak i tråd med føringane frå Solvik-Olsen. Før var det eit munnhell om at "å vera i regjering er som å vera gravid - ein kan ikkje vera det litt." Det var før FrP kom i regjering. 

Så vil me nok og få høyre ei mengd tal og prosentar. Me vil nok ikkje høyre noko om at dette ikkje kjem av at FrP er i regjering, men av den nasjonale transportplanen Stortinget handsama våren 2013. Etter to av fire år av nasjonal transportplan har regjeringa løyvd under 50% av det planen legg opp til. Me vil få høyre at viktigaste er ikkje pengane, men korleis dei vert nytta. Det var sikkert fordi pengane ikkje er så viktige at FrP i opposisjon føreslo kring 50 milliarder meir årleg til samferdsle. 

Men dette sjølvsagt mykje tal og retorikk - difor må følgande spørsmål svarast på under Solamøte: 

- Er ein i rute med bygging av motorvegen vidare til Ålgård. Kva tid vert det byggestart på Sandved-Hove? Og kva tid kan ein få avklaring av trase vidare? Og vil det bli ei samanhengande utbygging i tråd med nasjonal transportplan? 

- Kva er status for vidare planlegging av Ålgård-Søgne? Er det slik at ein no har nullstilla prosessen? Eller planlegg ein kun fire felt - eller planlegg ein framleis 2 og 3-felts veg? Det er det ikkje mogleg å få svar på. 

- Er det maksimal framdrift på Rogfast og vert det byggestart i 2016. Eller ligg planen på vent i departementet fordi FrP ikkje vil legge fram eit prosjekt med så mykje bompengar? 

- Kva er status på vidare utbygging av E134 Haukeli? Kva betyr det at styresmaktene har sagt at det skal byggast smal veg og smale tunnelar? 

- Kva er status på Transportkorridor Vest? 

- Kor langt er ein komen i vidare planlegginga på RV13? Dette skulle gå raskt vart det lova då ein gjekk bort frå å ha ei såkalla konseptvalutgreiing. 

- Kva tid tid ser ein føre seg at regjeringa skal overta renterekninga frå bompengeselskapa slik det er lova? 

- Kva er status på planlegginga av Jærbanen og kva ligg eigentleg i vedtaket om å dele planlegginga i to etappar? 

- Vil Samferdselsministeren gjera noko for å forlenga Nasjonal Turistveg til Flekkefjord? Eller er det byråkratane som styrer. 

- Når vert avtala med Haugesund Lufthavn forlenga? 

Så er det sjølvsagt fleire prosjekt som kan omtalast. Ålgårdsbanen, ferjetilbod og fylkesvegar. 

Eg voner at me får gode og tydelege svar. Men eg fryktar at me får høyre mest om kva dei raudgrøne gjorde. Med eit unntak: Ryfast. Det største prosjektet i regionens historie stemde nemleg FrP mot. torsdag 8. januar 2015

Solgt - til utlandet.

Alle partier på Stortinget er enige om at staten skal eie bedrifter. Og vi er også enige om hvor mye staten skal eie! 

Staten eier en del bedrifter i Norge og enorme mengder aksjer i hele verden. Selger vi aksjer for 1 milliard i for eksempel Telenor så får vi 1 milliard å kjøpe aksjer for i utlandet. Det er altså ikke slik at Høyre og FrP vil at staten skal eie mindre enn det Senterpartiet vil. Høyre og FrP vil bare ikke eie i norske selskaper. 

Derfor foreslår de å selge seg ned i norske selskaper - salgene skjer med stor sannsynlighet til utlandet. Pengene de får for salget bruker de til å kjøpe aksjer i utlandet. 

Når regjeringen mener det ikke er viktig med norsk eierskap til for eksempel Flytoget så spør de oss: Hvorfor er det viktig at staten eier Flytoget? 

Det er å snu saken på hode. Det er regjeringen som må svare på hvorfor det er viktigere at den norske staten øker sitt eierskap i China Eastern Airlines, Finnair, Aeroports de Paris og Sydney Airport enn at staten eier Flytoget. 

Det er dette folk i Norge forstår er bare tull fra regjeringen og det er derfor de rister på hode av regjeringens politikk. 

torsdag 1. januar 2015

Kongens nyttårstale

"Vi skal si snille ord" var en av bestemmelsene i grunnloven som Kongen hadde fått av en barnehage. 

Kongen hadde også med viktig budskap om ytringsfrihet. Vi må tåle å høre budskap som vi er dypt uenige i. Men vi trenger ikke la det stå uimotsagt. 

Kongens nyttårstale oppsummerte på en god måte mye av det vi har felles i Norge.  
Det kan oppleves som selvfølgeligheter - men er det ikke. Husk det! 

Godt nyttår.