søndag 12. juli 2015

Kommunereformen sporer av

Regjeringens kommunereform er et toppstyrt eliteprosjekt uten forankring i den norske demokratiske tradisjon. Samtidig er reformen preget av manglende tillit til og forståelse av vårt lokaldemokrati. 

FrP, H, KrF og V har lovet nye oppgaver til kommunene. Nå er den prosessen ferdig og resultatet er i all hovedsak at kommunene skal overta ansvaret for tannhelse. Det som skulle være en samfunnsreform er blitt en "Karius og Baktus reform" 

Linjen til regjeringen har vært at kommunesammenslåing skal skje på bakgrunn av "naboprat" mellom kommuner. Nå ser vi mange eksempler på at millioner av skattekroner brukes på slike "naboprater", eller byråkratiske utredninger som er det rette navnet. Jeg er langt fra trygg på at regjeringspartiene, KrF og Venstre ikke vil slå sammen kommuner med tvang. 

Det er også kritikkverdig at FrP, H, KrF og Venstre ikke vil stille krav om at innbyggerne skal få sagt sitt gjennom lokale folkeavstemminger. Opp i alt dette har regjeringen også gitt Fylkesmennene oppdrag om å være pådrivere for regjeringens sentraliserende og byråkratiserende kommunereform. Småkongene, eller Fylkesmennene, tar oppgaven med stor iver og gjerne på tvers av folkeviljen. 

Senterpartiet har tro på små oversiktlige enheter. Vi tror på lokaldemokratiet. Senterpartiet har flere ganger vært med på å slå sammen kommuner. Vi ønsker at eventuelle sammenslåinger skal komme fra lokale initiativ og ut fra lokale behov. Innbyggerne må få avgjøre spørsmålet i lokale folkeavstemminger. 

Senterpartiet sier klart nei til den ideologiske og statsdrevne kommuneprosessen som FrP, H, KrF og V nå står bak. 

fredag 3. juli 2015

Ny dobbelsporet Jernbane mot FrP, H, KrF og V sin vilje.

I 2011 debatterte stortinget Fellesprosjektet med ny jernbane og ny E6 langs Mjøsa. Dette prosjektet er snart klart til åpning.


FrP, H, KrF og V holde seg lengst mulig unna den åpningen. Før saken ble debattert i stortinget fikk de fire partiene en slags kollektiv angst som endte opp med at de stemte mot å bygge ut jernbanen. De ville heller ha mer planlegging av nye traseer. De fire partiene ville rykke tilbake til start.


Sp, Ap og SV sikret flertall for prosjektet. Det kommer til å bli en fantastisk veg og jernbane for både folk og næringsliv. Jeg hadde gleden av i 2013 å ha med meg den danske transportministeren til prosjektet. Han ønsket å lære mer om effektiv utbygging av veg og bane.


Politikk handler om å ha mot til å stå for de valgene man har tatt og ikke hoppe på ethvert nytt påfunn som måtte dukke opp i 12. time.


Sannheten er at dersom FrP, H, KrF og V hadde fått viljen sin hadde prosjektet ikke snart vært ferdig. Det hadde ikke engang vært startet opp.


La saksordføreren for saken eller en lokal stortingsrepresentant få lov å klippe den snoren.

FrP stemte mot et av norgeshistoriens største vegprosjekt.

Statens vegvesen bygger nå Ryfast og Eiganestunnelen. Ryfast er verdens lengste undersjøiske tunnel. Kostnaden er rundt 6 milliarder kroner. Prosjektet er i all hovedsak bompengefinansiert. I tillegg inneholder prosjektet Eiganestunnelen som både vil ha innkjøringen til Ryfast samt lede trafikken på E39 under Stavanger Sentrum.


Hadde FrP fått viljen sin i Stortinget 12. juni 2012 hadde det ikke vært en eneste gravemaskin på dette prosjektet verken i Stavanger, Hundvåg eller i Ryfylke. Da hadde i stedet store mengder konsulenter jobbet med å lage en ny konseptvalgutredning. Det vil si første del av planleggingsfasen.  
Fremskrittspartiets forslag:
«Stortinget anbefaler ikke at rv. 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) bygges som foreslått i Prop.109 S (2011–2012). Stortinget ber om at det så fort som mulig utarbeides ny KVU med alternative transportløsninger mellom Ryfylke og fastlandet og om trafikale løsninger for Stavangers sentrale områder.»
Dette forslaget kom i en sak som hadde vært debattert i 30 år!
«Fremskrittspartiets forslag innebærer ikke bare noen måneders utsettelse. Det vil innebære mange års utsettelse» Bent Høie (H) under stortingsdebatten.