torsdag 25. juli 2013

Aftengladfestivalen

I går åpnet gladmatfestivalen. Vanligvis betyr det at Senterpartiet er på plass for å snakke om matpolitikk. Dette året har ledelsen for festivalen bestemt seg for at mat og politikk ikke hører sammen og at gladmat ikke er en arena for partipolitikk. Vi ble nektet å stå på stand. 

Jeg har påpekt at jeg er uenig i en slik beslutning. Ingen næring er så avhengige av politiske rammevilkår som landbruket. Landbruk og mat henger svært tett sammen. Og knapt på noe område er forskjellen i politikken større. Det er ikke noe annet politikkområde der både Høyre og FrP lover å kutte milliarder av kroner.  

Våre to avisredaksjoner inne i Stavanger har i dag begge kommentarer om om gladmat og politikk. De er uenig med meg og enig med gladmatledelsen. Rogalands avis tegner et skrekkbilde av en festival dominert av løpesedler og ballonger. Der partiene ville ødelagt både gleden, maten og festivalen.  Det er ikke erfaringen fra tidligere år.

Det som nesten er rørende søtt er når Aftenbladet inntar samme standpunkt. Aftenbladet har egen stand på gladmaten. Og hvordan kan man mene at en avis har mer med mat enn det politikk har? 

Jeg har forsket litt i egen kokkekunst. Aftenbladet brukes av svært mange som underlag når man sløyer fisk. Fisk er mat. Ergo er Aftenbladet et naturlig innslag på Gladmatfestivalen. Et partiprogram kommer hvert fjerde år og er alt for liten til å sløye fisk på. Partibrosjyrene er derimot veldige gode når du skal blande lim og herder sammen. En Høyrebrosjyre gjorde susen som blandebrett for meg i går. 

Og du: Jeg er ikke sur, sint eller forbanna. Jeg synes bare at mat er utrolig viktig. Og når du er med i partiet med den beste matpolitikken, så har du lyst å være på gladmatfestivalen. 

tirsdag 23. juli 2013

FrP og lufthavner

Nye retningslinjer fra EU kan true norske lufthavner. Nationen har sak om dette i dag. 
http://www.nationen.no/2013/07/22/politikk/eu/flyplass/statsstotte/geir_pollestad/8188282/ 

Frp svinger seg som vanlig høyt. Hoksrud sier: 
- Det generelle inntrykket mitt er at Noreg er for lite flinke til å sjå på kva som kan gjerast av lokal tilpassing når det kjem nye direktiv frå EU. Dei berre gjer det dei får beskjed om for å vere den flinkaste guten i klassen, seier han. Hoksrud legg til at Framstegspartiet vil ta stilling til nye direktiv frå EU-når dei kjem, og ikkje er framande for tanken om å seie nei til nye direktiv som dei meiner passar Noreg dårleg.

Det viktigste vi kan gjøre er å ikke gjøre som FrP foreslo under behandling av nasjonal transportplan. FrP skriver i innstillingen: 

Disse medlemmer ønsker på sikt statlige kjøp av flyplasstjenester på småflyplassene finansiert over de årlige statsbudsjettene istedenfor kryssfinansiering, og viser til at dagens system kan skape uforutsigbarhet når det gjelder finansieringen av mindre flyplasser i dårlige tider.

Kryssfinansieringsmodellen er langt mer robust etter retningslinjene enn det FrPs modell er. I tillegg tror jeg ikke det vil tjene norske flyplasser å hvert år måtte kjempe om penger i statsbudsjettet mot andre gode formål som helse og skole. 

Så Hoksruds beste bidrag er å avlyse FrPs politikk. 

fredag 19. juli 2013

Jeg er på ferie...

Sommeren er sesong for autosvar-meldinger på e-posten: "Jeg har ferie. Tilbake 5. august" 

Selv de mest ordrike byråkrater greier å fatte seg i korthet i disse meldingene. Ferie gjør noe med folk også i det statlige byråkratiet. Normalt ville det sett slik ut:

 "I henhold til min ferielovens bestemmelser og min arbeidskontrakt har jeg ferie. Det betyr at jeg ikke er tilstede på kontoret. Atter igjen betyr det at jeg  leser e-post sjelden. Det kan innebære at du må påregne noe lengre tid før du får svar på din e-post. Jeg er tilbake på kontoret når ferien er over. I mitt tilfelle er ferien over 5. august og jeg vil således være tilstede på kontoret, herunder lese e-post fra denne dato"

Politikere som pendler kan nøye seg med: 

"fuck Oslo. Eg lovar å sjekka e-post kvar gong eg er i eit område med dekning" 

Politiske rådgivere er av en litt annen karakter. Dette er flittige mennesker der svar på e-posten kommer før fraværsmeldingen. 

Mitt forslag er mer humor i fraværsmeldingene! Noen gode forslag?
mandag 8. juli 2013

På sikt blir alt så meget bedre

Fremskrittspartiet og bompenger er et spennende tema å følge med på. Jeg har nesten en følelse av at der er her begrepet "å tale med to tunger" ble skapt.

I nysalderingen av statsbudsjettet for 2012 hadde FrP ved saksordfører Ketil Solvik-Olsen et forslag om å bruke 25 milliarder kroner på å fjerne bomstasjonene. Dette skjedde 18. desember 2012. 

I dagens Stavanger Aftenblad har FrPs Kristoffer H. Nagell-Dahl et innlegg der han skriver "...Frp vil på sikt avvikle bompengeprosjektene som er i drift i dag." 

Alle bompengeprosjekter som vedtas av Stortinget har en sluttdato for innkrevingen - og vil altså bli fjernet på sikt. det er neppe dette Nagell-Dahl har ment. Det er likevel noe helt annet å love å gjøre noe på sikt enn å fjerne alt i nysalderingen av budsjettet slik FrP pleier å gjøre i sine alternative forslag. 

Nå må Solvik-Olsen klargjøre om det er de han mente i desember som gjelder eller har det kommet inn "et på sikt" i FrPs bompengepolitikk. Kan jeg og andre norske bilister forvente at vi kan fjerne bompengebrikken 1. januar 2014 om dere skulle komme i regjering etter valget? 

Det er ille nok å tenke seg muligheten for en regjering der FrP er med etter valget - og så kan vi i tillegg risikere å måtte betale bompenger. 


torsdag 4. juli 2013

Utfordrer Ragnvald Albretsen

Jeg har i dag havnet i en diskusjon med Ragnvald Albretsen i Seabroker Group. Han hadde kjøpt seg en to siders annonse i Stavanger Aftenblad for å fortelle om hvor galt alt har vært i Norge og Nord-Jæren de siste 20 år. Han skyter mot alt og alle. Han har noen poeng, som dessverre forsvinner i en saus av tvilsomme påstander om hvordan det står til her i lander. Å påstå at "skolen råtner på rot" er et eksempel på noe jeg ikke kjenner meg igjen i. Men så er det et "beklagelig" faktum at brukere av offentlige tjenester er mer fornøyd med tjenestene enn de som ikke bruker tjenestene. 

Jeg synes likevel det er elementer i denne debatten som jeg synes er spennende og sender derfor denne utfordringen til Ragnvald Albretsen: 

Ragnvald Albretsen. 

Jeg viser til din annonse i Stavanger Aftenblad i dag. Jeg er sterk uenig i det bildet du gir av situasjonen i Norge, Rogaland og Forus. Jeg er heller ikke helt overbevist om at alt var bedre i de Rettedalske glansdager på 70-tallet. Jeg mener, som du sikkert har sett på Aftenbladet.no, at innlegget ditt er navlebeskuende og mer enn det. I tillegg mener jeg at innlegget har påstander som ikke er riktige.  

Jeg er likevel sånn skapt at jeg setter pris på debatt og klar tale. Og jeg er også enig i at det må gjøres noe med trafikken på Forus. Vi er nok også enige om at ønsket fra enkelte kommuner om å kunne innføre parkeringsavgift på privat grunn er en dårlig ide. Det vil derfor heller ikke bli gitt lov til det. Jeg er også helt enig i dine synspunkter om bybane. Regionen trenger handling, ikke stadige omkamper. Så er det andre standpunkt du fremfører som jeg er sterkt uenig i. 

For å ta den debatten du har dratt i gang videre så vil jeg utfordre deg til en duell med utgangspunkt i temaene du tar opp i din annonse. Jeg ser for meg en slik duell i august på nøytral grunn. Vi kan i fellesskap bli enige om en debattleder. 

Håper du tar utfordringen! 

Med vennlig hilsen 

Geir Pollestad
1. kandidat Rogaland Senterparti. 
onsdag 3. juli 2013

Stavanger treng meir og betre kollektivtrafikk

Dette innlegget stod på trykk i Stavanger Aftenblad i dag, som eit svar på kritikken som enkelte Høgrefolk har kome med etter at Stavanger-regionen (fylkeskommunen) fekk tilbod om ein fireårig kollektivavtale med staten:


Det er bra at Stavanger-regionen no får ein fireårig avtale med staten gjennom ordninga med belønningsmidlar for auka kollektivtransport og redusert bilbruk. 215 millionar over fire år som kjem i tillegg til det fylkeskommunen sjølv nyttar til kollektivtransport. 

 

Eg registrerar at lokale folkevalde heimehøyrande i ulike opposisjonsparti meiner regionen ikkje får sin rettmessige andel av midlane i ordninga. Og dei snakkar om at Stavanger har tapt den interne drakampen i regjeringa om midlane. 

 

Det er etter mi meining trong for å minna om kva belønningsordninga er og ikkje er. Det er ikkje ei ordning for å belønne regionar med høg verdiskaping og høg folkevekst. Det er heller ikkje ei ordning med rikspolitiske drakampar om fordelinga mellom dei ulike byområda. 

 

Det er eit breitt fleirtal på Stortinget som står bak belønningsordninga. Det er ei ordning der byar som gjer ein særskilt innsats for å betre kollektivtransporten,kan få ein avtale med staten. Byområda forpliktar seg til å betre kollektivtrafikken og redusere biltrafikken. Staten på si side bidreg med økonomiske midlar til ulike tiltak for å nå måla som er sett. 

 

Midlane vert fordelt ut frå det enkle prinsipp om at dei som gjer mest får mest pengar. Det vert vurdert kor krevjande mål som er sette og kor truverdig planen for å nå målet er. Ein gjer ei vurdering av søknadane, og det vert halde møter med dei einskilde regionane. 

 

Det ligg altså ei fagleg vurdering til grunn for fordelinga av midlane. Eg er viss på at Stavanger-regionen ikkje er forfordelt. Dei byane som har fått meir enn andre har hatt meir offensive og truverdige mål og planar. 

 

Dette er i tråd med dei føringane som Stortinget har gjeve for ordninga. Hadde me fordelt midlane ut frå partistrategiske omsyn, rettferdsbetraktningar eller kva region som har størst trong av midlane, ville me ikkje fulgt opp dei føringane som Stortinget har gjeve. 

 

Sjølv om regionen har levert ein søknad som innfrir krava for å få fireårig avtale,så må regionen erkjenne at andre byar har levert betre søknadar og difor får ein større del av kaka. Eg har forståing for at det kan være frustrerande, men det er slik ordninga er, og det bør ordskiftet kring ordninga og fordelinga mellom byane ta utgangspunkt i. 


tirsdag 2. juli 2013

Partirekneskap: Auka matproduksjon og styrka tollvern

Kva har det skjedd med lovnadane Rogaland Senterparti ga i 2009? (Med utgangspunkt i vår valbrosjyre)

"Senterpartiet vil auka norsk matproduksjon og styrka tollvernet"

Status: Landbruksmeldinga legg opp til ein auke i matproduksjonen på 20% dei neste 20 åra. I tillegg har me styrka tollvernet. Det skapte mykje støy. Mange folk med mykje pengar dei vil bruke på alt anna enn mat blei veldig sinte. Høgre og FrP blei og rasande og har lova at tollauken vert borte med ny regjering. 

Det styrka tollvernet er særleg viktig for dei som har stor produksjon. 

Viktig punkt i programet der me har levert det me lova. I åra framover må det gjerast ein stor jobb for å nå målet om auka matproduksjon.