lørdag 13. desember 2014

Plastposeavgiften - en komedie fra FrP.

Regjeringen og KrF/V er blitt enige om at det skal innføres en plastposeavgift neste år. Det er et dårlig forslag, som kun burde finnes i alternative budsjetter. 

Hvorfor mener jeg det? Når partiene i opposisjon skal lage sine alternative budsjetter så er det krevende å finne inndekning. I motsetning til Regjeringen sitter man ikke med detaljkunnskap om hva man kan kutte i for å få budsjettet til å gå opp. Derfor er det en generell aksept for at man legget inn litt "harrypenger" for å få budsjettet til å gå opp. Det gjorde KrF og Venstre. 

Ut fra det jeg kjenner til fra budsjettprosessen under den forrige regjeringen så startet man alltid med at departementene laget en meny over hva som kan kuttes om man må. Denne listen får ikke stortinget se - og for å kompensere for det så bruker man harrypenger. Det må være et krav om at harrypengene er realistiske. Det gjorde KrF og V og nå er den en realitet. 

Senterpartiet har også en plastposeavgift i sitt alternative budsjett. Denne har i motsetning til det som ligger i budsjettet til flertallet en miljødifferensiering og vi foreslår, i motsetning til flertallspartiene, heller ikke avgift på papirposer. 

Det er sagt at poseavgiften som flertallet går inn for er en ren fiskal avgift. Det vil si en avgift som kun har til formål å skaffe penger i kassen. Jeg har prøvd å finne ut hvor lenge det er siden sist gang det ble innført en fiskal avgift i Norge. Det har jeg ikke funnet ut. 

Det oppsiktsvekkende er at det skjer mens Frp styrer landet og har avgiftsministeren. Per Sandberg har på radio bekreftet at det var han og Frp som tok forslaget inn i forhandlingsrommet. Når man kan innføre avgift på plastposer kun for å skaffe penger så åpner det for å innføre avgift på det meste. 

Hva blir det neste? "skoavgift", "brilleavgift", "avgift på poser under øynene" eller "skitrekk-avgift". 

Det kommer til å bli svært underholdende å følge med på den kommende prosessen med poseavgiften. Det kommer til å bli avgrensningsproblem, byråkrati og kontrollbehov. 

[korrigert: mulig bruken av begrepet "harrypenger" er brukt litt feilaktig om plastposeavgiften. Det er nok rettere i de tilfeller det er urealistisk å hente ut beløpet. F. eks. som når FrP la inn kutt på rettighetsposter uten å endre regelverket.]


tirsdag 9. desember 2014

Pelsdyr

Eg har no sett filmen "Pels". 

Den endrer ikkje mitt standpunkt om at me framleis skal ha ei pelsdyrnæring i Noreg. Eg er oppteken av å bygge mine standpunkt på fakta. Eit partsinnlegg filma, klyppa og produsert av pelsdyraktivistar er ikkje eit godt utgangspunkt for debatt. 

Eg meiner filmen ikkje gjev eit rett bilete av tilhøva på norske pelsdyrgarder. Eg er likevel samd med alt Ole Fjetland frå Mattilsynet seier om dei regelbrota som filmen viser. Det skal ikkje førekome og det viser at næringa framleis må jobbe med både haldningar og kunnskap. 

Eg har besøkt mange pelsdyrgarder og møtt mange som driv i næringa. Eg opplever at dei er særs medvitne på at dyra skal behandlast på ein skikkeleg måte. 

På måndag legg det offentlege utvalet som har sett nærare på pelsdyrnæringa fram si innstilling. Då vil me få eit fagleg grunnlag for vidare ein sakleg debatt. Eg ser fram til det. Den politiske situasjonen for pelsdyrnæringa er at FrP, H, Sp og KrF er for å ha ei pelsdyrnæring i Noreg. Eg håper at desse partia saman kan legge eit føreseieleg grunnlag for vidare pelsdyrhald i Noreg. 

Forstår eg folk som er sinte etter å ha sett filmen? Ja. Og hadde eg hatt tiltru til at det me fekk sjå var eit sannferdig bilete av norsk pelsdyrnæring ville det og påverka mitt syn. 

Eit døme på kor spekulativ filmen er: Utan nokon som helst dokumentasjon slår ein fast at dyrevelferda i Kina og Norden er på same nivå. Det vert for tynn suppe for meg. 

Eg ynskjer ikkje å ha noko sterkt syn på metodane som NRK har nytta, men eg trur det vil tene statskanalen om dei lar journalistar vera journalister. Så får aksjonistar vera aksjonistar. 

Eg vil oppmode dykk om å ta kontakt med ein pelsdyrbonde og be om å få koma på besøk. Eg trur det vil vera særs nyttig. Og sjølv om bonden då veit at du kjem så husk at det er umogleg å gå frå dårleg dyrevelferd til god dyrevelferd på ein dag eller to.