søndag 29. april 2012

#DøJævelDø

Eg har meint noko om pelsdyr. Ikkje noko særleg kontroversielt. Eg har sagt at produksjon av pels under strenge regler framleis bør vere lovleg i Noreg. Eg har sagt at det må reageres strengt mot pelsdyrbønder som bryt reglane. Eg har sagt at det er naudsynt med mykje kontroll med næringa. Eg har vidare sagt at eg meiner det er rom for å auke omfanget av næringa i Noreg og har sagt at ei dobling bør være eit mål. Noreg vil då produsere ein tiendedel av mengden mink av kva ein gjer i Danmark.

Eg har og tidlegare meint noko om pelsdyr, så eg var førebudd på at det kom reaksjoner og at dei i all hovudsak kom til å vere truande i forma og usaklege beskrivelser av meg som  person. I den grad det vert argumentert på saken så er det ofte galt det som skrives. Ein klassiker er "dyra blir flådd levende". Eg har aldri flådd ein mink eller rev, men eg veit såpass om dyr at skal du flå tusen dyr så er det enklast å gjere det etter at dei er daude.
Eirin Storesund
Men kvifor denne hetsen? Kvifor skriv til dømes Eirin Storesund frå Grunerløkka på Twitter:


"Geir Pollestad kan stikke og henge seg!

Eg har ikkje problem med å sjå at det å ha ha rev og mink i bur gjer nokre særlege utfordringar knytt til dyrevelferd. Eg trur at dyrevernarane hadde tent på å diskutere saka på ein ærleg måte framfor å kome med skildringer av meg og andre som har same syn på pelsdyr som meg. 

Eg har ikkje ei ekstrem haldning til saka. Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Høgre og Framstegpartiet deler mitt syn på næringa. Næringa er lovleg og stor i mellom anna Sverige, Finland, Danmark, Polen og Nederland. Pels er, så langt som eg har fått informasjon om, ei lovleg vare i alle verdens land.  

Eg kjem nok til å meine meir om dette seinare. Og eg gret ikkje sjølv om Fam Ingvoll (norsk designer) meiner at eg har sagflis mellom øyra. 

Og la meg til slutt gjere ein sak klar: Bøndenes fremste oppgåve er å produsere mat! Men det er jo ikkje feil å lage litt miljøvennlige og flotte klær og. 

lørdag 21. april 2012

Ukeplan

Mandag 23. april: Reise til København for å lære mer om pelsdyrhold i Danmark. Gruppemøte i Time Sp på kvelden. Tirsdag 24. april: Stortingsmøte og komitemøte. "Mot til å meina" prosjektet kommer til Stortinget for å presentere resultatet av sitt valgprosjekt. Håper mange av representantene deltar. Kommunestyremøte på kvelden. Onsdag 25. april: Stortingsmøte, storfraksjonsmøte og gruppemøte. Torsdag 26. april: Stortingsmøte. På kvelden er det møte med Statoil på Sola gjestehus. Fredag 27. april: Hjemmekontor.

søndag 15. april 2012

Urbane Jæren?

På fredag var jeg på en presentasjon av en undersøkelse av hva folk i Norge forbinder med Jæren. Ikke overraskende var landbruk og landskap det dominerende. Det er bra og nok et argument for å ta vare på landbruket og matjorda på Jæren. Svært få har et forhold til det urbane Jæren. Det er det heller ingen grunn til i dag. Det kan endre seg i fremtiden. Og et sterkt jordvern er nøkkelen til å urbanisere Jæren. Den dagen planleggere, politikere og innbyggere innser at tettstedene ikke lenger kan breie seg utover må det tenkes nytt. Fokus endres fra hvordan vi kan utvide dagens boområder til hvordan vi kan utvikle tettstedene. Flere folk på mindre areal uten å svekke bokvalitetene. Vil du ha byggefelt som breier seg utover med store tomter og trøtte hus så må du flytte opp i fjellene. På Jæren må vi ha kompakt utbygging i dagens tettsteder. For å skape denne forståelsen burde det vært bygget symbolske bymurer rundt dagens tettsteder. Utbyggingskåte eiendomsutviklere kan da glemme å kjøre rundt på bygdene med opsjonsavtaler. Den dagen vi er enige om at vi skal doble innbyggertallet på Jæren uten å bruke mer areal enn det vi har beslaglagt til nå. Den dagen kan Jæren utvikle det urbane. Uten å ødelegge vårt fremste varemerke og viktigste ressurs.

torsdag 12. april 2012

Ei næring for fremtiden

Innlegg i Stortinget om landbruksmeldingen:
Jeg er glad for at Stortinget nå har til behandling en melding om landbruket som til de grader har en positiv innstilling til norsk landbruk og norsk matproduksjon.

Utfordringene i næringen er store og målet om en 20 % økning i matproduksjonen er ambisiøst. Det forutsetter at vi har en landbrukspolitikk som legger til rette for matproduksjon i hele landet. Da er det nødvendig å bedre økonomien i alle deler av næringen. Dette må følges opp i de kommende jordbruksforhandlingene.

Det er også svært viktig at vi evner å ta vare på ressursene som gir grunnlag for matproduksjonen. Matjorda er under sterk press. I 2011 ble rundt 6000 dekar dyrka jord omdisponert. Matfylket Rogaland er versting med nedbygging av nær 1000 mål. Selv om dette er lavere tall enn foregående år, så må det være et mål å skjerpe jordvernet ytterligere. Jeg legger til grunn at meldingen gjør at nedgangen i nedbyggingen fortsetter.

I debatten om jordvern har det kommet frem en del ulike forslag. Ett slikt er å kreve nydyrking et annet sted for å kompensere den matjorda som bygges ned. Ett annet forslag jeg har fanget opp er at matjorden skal flyttes. Dette er lettvinte forslag som kan kompensere noe. Viktigst er likevel at man lar være å bygge ned både dyrka og dyrkbar jord.

Jeg forutsetter at regjeringen sørger for at det blir vanskeligere for kommunene å omdisponere dyrka og dyrkbar jord. Regjeringen varsler en egen statlig planretningslinje for jordvern. Det vil bli et viktig virkemiddel for å begrense nedbyggingen av matjord.

Vi har ikke arealmangel i Norge, vi har mangel på forståelse av betydningen av å ta vare på denne evigvarende ressursen, i møte med andre viktige formål.

Det er mange andre tema som kunne vært aktuelle å ta opp i debatten. Jeg er opptatt av å videreutvikle den svært lønnsomme pelsdyrnæringen. Jeg er opptatt av en differensiert landbrukspolitikk – men omdisponering gjennom nedtrekk knyttet til geografi slik vi så for noen år siden må ikke skje igjen. Jeg vil også peke på fraktordninger som et viktig tiltak for distriktsjordbruket.

Verdiskapingen i landbruket i Rogaland er rundt 6 milliarder kroner. Kun oljenæringen er større i fylket. Regjeringen har for begge disse næringene lagt frem offensive meldinger. Jeg vil beskrive landbruket med tittelen fra petroleumsmeldinga: ”Ei næring for framtida.”
Blogglisten

mandag 2. april 2012

Har "anmeldt" Vegard Skjervheim til NAV

Mange har sikkert lest "trygdesvindleren" Vegard Skjervheims innlegg i Dagbladet. Her forteller Skjervheim om hvordan han går på arbeidsavklaringspenger mens han venter på motivasjon og/eller den rette jobben. Dersom denne historien er sann, så gjør den meg alvorlig provosert. Det skal være lov å være lat i Norge, men det er ikke statens oppgave å finansiere latskapen.

Jeg har derfor "anmeldt" saken til NAV kontroll øst:

NAV Kontroll Øst
Kopi: Arbeidsdepartementet ved politisk rådgiver Jardar Flaa

Jeg vil tipse om en sannsynlig trygdesvindel. Viser til innlegg fra Vegard Skjervheim på Dagbladets nettsider fra 31. mars.

http://www.dagbladet.no/2012/03/31/kultur/debatt/nav/trygdesnylter/20924592/

Jeg vet ikke om dette er en for tidlig aprilspøk, forsøk på å skape debatt eller en reell og sann historie. Dersom det er tale om det siste så ser det ut til at Vegard Skjervheim har mottatt arbeidsavklaringspenger uten å oppfylle vilkårene for dette. I tiden han skriver at han har mottatt AAP har han også skrevet artikler for Natt&dag.

Dersom saken er reell mener jeg det er av stor betydning at den blir etterforsket og påtalt.

Geir Pollestad
stortingsrepresentant Senterpartiet