torsdag 12. april 2012

Ei næring for fremtiden

Innlegg i Stortinget om landbruksmeldingen:
Jeg er glad for at Stortinget nå har til behandling en melding om landbruket som til de grader har en positiv innstilling til norsk landbruk og norsk matproduksjon.

Utfordringene i næringen er store og målet om en 20 % økning i matproduksjonen er ambisiøst. Det forutsetter at vi har en landbrukspolitikk som legger til rette for matproduksjon i hele landet. Da er det nødvendig å bedre økonomien i alle deler av næringen. Dette må følges opp i de kommende jordbruksforhandlingene.

Det er også svært viktig at vi evner å ta vare på ressursene som gir grunnlag for matproduksjonen. Matjorda er under sterk press. I 2011 ble rundt 6000 dekar dyrka jord omdisponert. Matfylket Rogaland er versting med nedbygging av nær 1000 mål. Selv om dette er lavere tall enn foregående år, så må det være et mål å skjerpe jordvernet ytterligere. Jeg legger til grunn at meldingen gjør at nedgangen i nedbyggingen fortsetter.

I debatten om jordvern har det kommet frem en del ulike forslag. Ett slikt er å kreve nydyrking et annet sted for å kompensere den matjorda som bygges ned. Ett annet forslag jeg har fanget opp er at matjorden skal flyttes. Dette er lettvinte forslag som kan kompensere noe. Viktigst er likevel at man lar være å bygge ned både dyrka og dyrkbar jord.

Jeg forutsetter at regjeringen sørger for at det blir vanskeligere for kommunene å omdisponere dyrka og dyrkbar jord. Regjeringen varsler en egen statlig planretningslinje for jordvern. Det vil bli et viktig virkemiddel for å begrense nedbyggingen av matjord.

Vi har ikke arealmangel i Norge, vi har mangel på forståelse av betydningen av å ta vare på denne evigvarende ressursen, i møte med andre viktige formål.

Det er mange andre tema som kunne vært aktuelle å ta opp i debatten. Jeg er opptatt av å videreutvikle den svært lønnsomme pelsdyrnæringen. Jeg er opptatt av en differensiert landbrukspolitikk – men omdisponering gjennom nedtrekk knyttet til geografi slik vi så for noen år siden må ikke skje igjen. Jeg vil også peke på fraktordninger som et viktig tiltak for distriktsjordbruket.

Verdiskapingen i landbruket i Rogaland er rundt 6 milliarder kroner. Kun oljenæringen er større i fylket. Regjeringen har for begge disse næringene lagt frem offensive meldinger. Jeg vil beskrive landbruket med tittelen fra petroleumsmeldinga: ”Ei næring for framtida.”
Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar