søndag 26. februar 2012

Ukeplan.

Mandag 27. februar: Hjemmekontor

Tirsdag 28. februar: Stortingsmøte, komitemøte og andre møter i Oslo.

Onsdag 29. februar: Stortingsmøte, storfraksjonsmøte og gruppemøte. Denne dagen legger fagetatene frem sitt forslag til nasjonal transportplan.

Torsdag 1. mars: Stortingsmøte. Arbeids- og sosialkomiteen har saker til behandling i stortinget. Høring i komiteen.

Fredag 2. mars: Foreløpig ingen planer - men antar det blir noe i Rogaland.

Lørdag 3. mars: Skal holde foredrag på årsmøtet til Rogaland bonde- og småbrukerlag.

Blogglisten

lørdag 25. februar 2012

Høyre - uklare vedtak?

Etter Høyre sitt fylkesårsmøte i Rogaland hadde Stavanger Aftenblad denne forsiden:

Jeg stusset litt på at de hadde tatt så klart stilling i en sak der jeg har registrert at flere av partiets lokale tillitsvalgte har et annet syn og er mot bruk av tvang. Dagen etter kunne Stavanger Aftenblad melde følgende: 

De hadde altså et helt annet inntrykk av hva fylkesårsmøtet hadde vedtatt. Jeg tror ikke denne saken oppfattes som en kommunikasjonsmessig katastrofe i Rogaland Høyre. De får først sendt en melding som gleder partiets ideologiske elite. Så får de dagen etter vist partiets folkelige profil. Dette passer godt inn i det som virker å være Høyres interne slagord: "til lags åt alle kan Høgre gjera". 

Jeg kunne tenkt meg klarere svar på hva en politisk motstander egentlig mener. Det får jeg nok ikke.
Blogglisten

lørdag 18. februar 2012

Vikar søkes

Senterpartiet konkluderte med et nei til vikarbyrådirektivet. Begrunnelsen er enkel: vi frykter direktivet vil svekke fast ansettelse som den soleklare hovedregel i Norge.

Så sier noen at Senterpartiet kun er mot fordi saken kommer fra EU. Det er rett, men også galt. For hele poenget i denne saken er usikkerheten direktivet skaper rundt arbeidsmiljølovens paragraf 4-12 (begrensninger i bruk av innleid arbeidskraft). Hadde Høyre foreslått å fjerne arbeidsmiljølovens 4-12, så kunne vi diskutert og stemt over forslaget i Stortinget. Når EU foreslår vikarbyrådirektivet så kan vi diskutere direktivet. Diskusjonen handler i liten grad om direktivet, men hvilke konsekvenser det vil ha for rettstilstanden i Norge. Og når vi stemmer over direktivet så vet vi ikke hva vi stemmer for eller mot. Ap håper det går bra. Sp frykter det går dårlig. EFTA-domstolen bestemmer til slutt hva Stortinget egentlig har bestemt.

Men uavhengig av hva som blir utfallet av saken i Stortinget og EFTA-domstolen (om så skjer) så kan det gjøres grep for å redusere vikarbruken:

- Regjeringens tiltakspakke til direktivet vil gjøre det mindre attraktivt å bruke vikarer.
- Staten kan redusere egen vikarbruk. For eksempel ved å vedta en nedtrappingsplan for vikarbruk.
- Mer tilsyn med vikarbransjen for å avdekke ulovlig bruk av midlertidig ansatte i
vikarbyråene.
- Skjerpe kravene for bruk av midlertidig ansettelser og presisere hva som er rett forstålse av loven når det gjelder vikarbyråenes rett til å ansette folk midlertidig.
- Gjøre det enklere å si opp folk. (vil nok fungere, men ikke et ønskelig tiltak)

Dette er spørsmål som er langt viktigere å diskutere enn om Senterpartiet og SV vil ta dissens eller ikke i regjeringen.

torsdag 16. februar 2012

Bygg huset selv !!!!!!!!!

“Da vil jeg puste og pruste og blåse huset ditt ned.” Og så pustet og prustet og blåste den ned huset og åt opp den vesle grisen.

Slik er det i eventyret. Det ble kanskje ikke like mye fart da interpellasjonen jeg hadde fremmet ble behandlet i kommunestyret. Jeg måtte på middag med stortingskomiteen hos statsråd Bjurstrøm og måtte derfor overlate interpellasjonen til Inger Tjåland. Men etter de meldinger jeg har fått så var det rimelig frisk debatt. Det er bra. Jeg er ikke helt fornøyd med svaret fra ordføreren. Men jeg registrerer at han har vært nødt til å understreke poengene sine med ikke mindre enn 9 utropstegn.

Her er svaret:
Interpellasjon til ordføraren


Ordføraren er samd med representanten Pollestad i at Time kommune er ein attraktiv kommune å bu i. Det viser m.a. folketalsveksten dei siste 10 åra og talet på ferdigstilte bueiningar tatt i bruk årleg som frå år 2003 i snitt har vore om lag 180-190. I tiåret før 2003 låg snittet på om lag 50 - 60!!


Revidert bustadbyggjeprogram som byggjer på konkrete og planlagte bustadprosjekt og framtidige bustadområde i nyleg vedtatt kommuneplan, tilseier eit snitt på om lag 190 ferdigstilte bueiningar tatt i bruk årleg fram mot 2022. Etter ordføraren sitt syn viser dette også at kommunen fortsatt vil vera ein attraktiv kommune for både private verksemder som satsar i Time, og for nye innbyggjarar som vil busetja seg her.


At det finns uproduktive areal til å byggja einebustader på i Time er nok rett. Men etter ordføraren sitt syn så finns dette arealet i hovudsak nå på Lye. Deler av det er avsett til framtidig bustadformål i kommuneplanen (BL4), og evt. ytterlegare areal her til einebustadtomter vil venteleg «Bybandet Sør-planen» visa når den har funne si endelege politiske forankring.


Om kommunen skal «kasta seg ut» på den opne marknaden å by på tilgjengeleg areal til bustadformål frå private eigarar/seljarar på Bryne og Kvernaland for så å utvikla dette til «rimelege tomter» for innbyggjarar som vil byggja einebustader, er ordføraren skeptisk til. Slik ordføraren ser det ut frå noverande kapasitet innan den kommunale plan- og anleggsverksemda må vi allereie kjøpa inn betydeleg privat arbeid for å følgja opp dei prioriterte og vedtatte kommunale investeringsoppgåvene som skal løysast i åra framover. Viss kommunen ønskjer å kjøpa inn meir areal for så å tilretteleggja/opparbeida det til sal av «rimelege tomter» for innbyggjarane, må det byggja på klare politiske føringar inkludert justeringar/nedprioriteringar av nemnde kommunale innsatsområde vi i dag er i gang med. Om tomtene då blir «rimelege» kan det vel og stillast eit spørsmål med!


I den vidare utbygginga på Lye, jf. BL4 i ny kommuneplan, vil det vera naturleg å vurdera deler av området avsett til sjølvbyggjartomter. Dette bør vurderast i eiga politisk sak når vi ser resultatet av reell etterspurnad og sal av tomtene vi nå opparbeidar og skal selja i området BL2.


Ordføraren er ikkje samd med representanten Pollestad sine signal til innbyggjarane i Time om at dei som ønskjer det skal få kjøpa ei rimeleg tomt, og sjølv stå som utbyggjar av sin eigen bustad. Dette signalet er klart i motstrid til den klare uttalen frå landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og representanten Pollestad i Stavanger Aftenblad den 30.01.2012 om at «jærbuane må byggja tettare, byggja i høgda og utnytta areala betre»!!!


Ordføraren ventar at stortingsrepresentantar har same mål og gir same signal til innbyggjarane vedrørande areal- og jordvernpolitikken uavhengig av om ein representerer innbyggjarane i kommunestyret eller Stortinget!!!

Blogglisten

lørdag 11. februar 2012

Et fylkesårsmøte er over

Velkommen til Senterparty.
Fredag og lørdag hadde Rogaland Senterparti årsmøte i Haugesund. Rundt 120 delegater fra hele fylket var samlet til et døgn med politiske debatter, vedtak og sosialt samvær.

Vi hadde besøk av olje- og energiminster Ola Borten Moe på fredagen. Vår egen statsråd, Magnhild, var selvsagt med hele helgen.

Tidligere fylkesordfører Odd Arild Kvaløy fikk Senterpartiets hedersmerke. Avtroppende fylkesleder Arne Bergsvåg skapte begeistring da hans hemmelige bryllupsplaner lekket ut.

Bjarne Undheim ble valgt til ny leder med 115 av 118 stemmer.

Jeg holdt et innlegg som jeg opplevde ble godt mottatt. Gir godfølelse. Viktigste budskap var: "Vi kan vinne valget i 2013."

  
Blogglisten