lørdag 18. februar 2012

Vikar søkes

Senterpartiet konkluderte med et nei til vikarbyrådirektivet. Begrunnelsen er enkel: vi frykter direktivet vil svekke fast ansettelse som den soleklare hovedregel i Norge.

Så sier noen at Senterpartiet kun er mot fordi saken kommer fra EU. Det er rett, men også galt. For hele poenget i denne saken er usikkerheten direktivet skaper rundt arbeidsmiljølovens paragraf 4-12 (begrensninger i bruk av innleid arbeidskraft). Hadde Høyre foreslått å fjerne arbeidsmiljølovens 4-12, så kunne vi diskutert og stemt over forslaget i Stortinget. Når EU foreslår vikarbyrådirektivet så kan vi diskutere direktivet. Diskusjonen handler i liten grad om direktivet, men hvilke konsekvenser det vil ha for rettstilstanden i Norge. Og når vi stemmer over direktivet så vet vi ikke hva vi stemmer for eller mot. Ap håper det går bra. Sp frykter det går dårlig. EFTA-domstolen bestemmer til slutt hva Stortinget egentlig har bestemt.

Men uavhengig av hva som blir utfallet av saken i Stortinget og EFTA-domstolen (om så skjer) så kan det gjøres grep for å redusere vikarbruken:

- Regjeringens tiltakspakke til direktivet vil gjøre det mindre attraktivt å bruke vikarer.
- Staten kan redusere egen vikarbruk. For eksempel ved å vedta en nedtrappingsplan for vikarbruk.
- Mer tilsyn med vikarbransjen for å avdekke ulovlig bruk av midlertidig ansatte i
vikarbyråene.
- Skjerpe kravene for bruk av midlertidig ansettelser og presisere hva som er rett forstålse av loven når det gjelder vikarbyråenes rett til å ansette folk midlertidig.
- Gjøre det enklere å si opp folk. (vil nok fungere, men ikke et ønskelig tiltak)

Dette er spørsmål som er langt viktigere å diskutere enn om Senterpartiet og SV vil ta dissens eller ikke i regjeringen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar