tirsdag 8. mai 2012

Innlegg om endring i folketrygdloven

Noen mener kanskje at vi politikere bare jobber med lettvinte saker. Følgende innlegg jeg holdt i stortinget mandag 7. mai 2012 er et eksempel på det motsatte. For ordens skyld så er det i 2012 rundt 260 milliarder kroner som er påvirket av grunnbeløpet.

Geir Pollestad (Sp) [16:46:54] (ordfører for saken): Saken gjelder endringer i folketrygdloven av framgangsmåten for fastsetting av lønnsveksten i forbindelse med den årlige reguleringen av løpende pensjoner og fastsetting av folketrygdens grunnbeløp.I dag er denne reguleringen på grunnlag av forventet lønnsutvikling i reguleringsåret, justert for eventuelle avvik mellom forventet lønnsutvikling i reguleringsåret og anslag for faktisk lønnsutvikling siste år.Det har vist seg at dette kan gi en utvikling der det blir avvik mellom den fastsatte lønnsveksten i trygdeoppgjøret og den faktiske utviklingen i samfunnet av lønnsveksten. For å få til en mer presis fastlegging skal justeringen ta hensyn til utviklingen to år tilbake i tid. I dag skjer denne justeringen ett år tilbake i tid.Komiteen understreker i innstillingen at det skal være drøftinger med organisasjonene om tallgrunnlaget for regulering av grunnbeløp og pensjoner. For komiteen er det viktig at denne ordningen blir videreført. Det er en samlet komité som går inn for endringene i folketrygdloven §§ 1-4, 19-14 og 20-18, og komiteen er opptatt av at dette skal få virkning fra og med årets oppgjør.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar