torsdag 26. november 2009

Alle på jobb er jobb nr. 1 !

Innlegg i Stortingsdebatten:

I et statsbudsjett er det mye fokus på økte utgifter. Og økte utgifter er som regel godt nytt i budsjettsammenheng. Senterpartiet gleder seg over svært mye i budsjettet. Bedre kommuneøkonomi er viktig for å sikre en bedre skole og bedre omsorgstjenester. Økt satsing på samferdsel er viktig for å få et mer effektivt vegnett og togtilbud. Senterpartiet og Regjeringen tar viktige rødgrønne steg i budsjettet.

Men noen økninger i budsjettet gir grunn til bekymring. Veksten i sykefraværet og andre trygdeytelser er svært bekymringsfull. En for stor vekst i trygdeutgiftene kan svekke tilliten og oppslutningen om vårt gode trygdesystem.

Budsjettet, regjeringens oppjustering av sykepengeutbetalingene i 2009 og reforhandlingen av IA-avtalen har utløst en stor debatt om sykelønnsordningen. Jeg er glad for denne debatten – ikke minst fordi det er en saklig og god debatt om hvordan man kan beholde verdens beste sykelønnsordning – og samtidig få redusert sykefraværet.

Senterpartiets mål er at man raskt skal oppnå en varig nedgang i sykefraværet. Slik at man for 2010 kan komme i den situasjon at man kan nedjustere statens utgifter til sykelønnsordningen, og ikke som i 2009 må oppjustere med 3,2 milliarder kroner. Regjeringen anslår en vekst på 1% i 2010.

Selv om det nå pågår en prosess mellom partene med å forhandle frem en ny IA-avtale må vi i denne sal bruke tid til å diskutere saken. For det er her regningen til syvende og sist havner.

Senterpartiets har følgende rammer for dette arbeidet:

Alle nye forslag skal møtes med et åpent sinn. Derfor har vi for eksempel uttalt oss positivt til den svenske ordningen med standardisert sykemeldingsperiode. Vi må lære av andre lands innsats for å få ned sykefraværet.

Prinsippet om full lønn ved sykdom skal ligge til grunn. Vi lever i Senterpartiet godt med at IMF mener Norge har for lukrative velferdsordninger. Det norske problemet er at vi har for høyt sykefravær, ikke at vi har for gode velferdsordninger. Nedgang i sykefraværet skal ikke nås gjennom redusert yrkesdeltakelse.
Vi vil ha styrke virkemiddelbruken. Også arbeidstakerne må bidra. Pliktaspektet for arbeidstakere må styrkes.

Senterpartiet er åpne for at arbeidsgiver skal ta en større del av regningen for sykefraværet. Ved eventuelle endringer i arbeidsgivers finansiering skal småbedriftenes særlige behov vektlegges.

Vi må benytte oss av de gode eksemplene fra arbeidsplasser der man har lykkes med å redusere sykefraværet. Og jeg tror den debatten som nå går kan bidra til at sykefraværet går ned. Kanskje naivt å tro på det, men det er ingen grunn til at en befolkning som blir friskere og friskere skal være stadig mer syke.

For Senterpartiet er det å snu den negative trenden med vekst i både sykefravær og stadig flere på uføretrygd en av de største oppgavene fremover.

Alle på jobb er jobb nummer en – vil være et godt slagord for den jobben som vi nå skal gjøre. Et solidarisk budsjett med brede velferdsordninger, som det regjeringen har lagt fram, må ligge til grunn. Og eg gleder meg til å stemme for et godt helhetlig budsjett i natt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar