fredag 16. desember 2011

Ikke nok med paroler og slagord

Debatten om EUs vikarbyrådirektiv er veldig spennende å delta i. Regjeringen har ikke tatt stilling til om direktivet skal innføres i Norge eller ikke. Regjeringen har lagt frem en rekke forslag som skal styrke vikarenes rettigheter og muligheten til å ha kontroll med vikarbruken.

Vikarer har en sentral plass i norsk arbeidsliv i dag. Vil direktivet føre til at vi får en situasjon der vikarbruken tar helt overhånd? Senterpartiet mener at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

LO har på visse vilkår uttalt seg positivt til direktivet. Det er likevel stor skepsis og motstand mot direktivet. Det er varslet politisk streik og demonstrasjoner mot direktivet. Det hjelper nok lite om LOs høringsuttale ikke endres.

Senterpartiets stortingsgruppe har sagt at LOs syn vil veie tungt når vi skal ta stilling til ja eller nei til direktivet. Da må vi forholde oss til vedtatte standpunkter i LO. Ikke til paroler og slagord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar