søndag 5. januar 2014

Beiteressurser/rovdyr

For Senterpartiet er det å ta vare på og bruke beiteressursen for å produsere mat viktig. Vi har et stort uutnyttet potensiale til å øke norsk matproduksjon basert på beiteressursene.  

For Senterpartiet er det et mål å øke norsk matproduksjon. De slo den rødgrønne regjeringen fast i sin stortingsmelding om landbrukspolitikken. Om dette målet gjelder under ny regjering er usikkert – tonen derfra er pris, pris og pris. Regjeringen har også greidd å si i den mye omtalte plattformen at landbruk og distriktspolitikk ikke henger sammen. Det er kunnskapsløst.

Beitedyr er viktig av flere grunner; både for å sikre biologisk mangfold, for å produsere mat og for å hindre gjengroing.

Det er flere utfordringer for å ta ut potensialet som ligger i beitenæringen:

-         En aktiv og offensiv landbrukspolitikk

-         Organisering av beitedriften

-         Og konflikt med annen bruk av de beste beiteressursene.

-         Og selvsagt rovdyrspørsmålet.

Senterpartiets program har som overskrift på rovdyrkapitlet «Rovdyrpolitikken må sikre bærekraftig bruk» Det sier noe om holdningen vi har til forholdet mellom de to delene av den todelte målsettingen for rovdyrpolitikken.

Vi har vært med på rovdyrforliket for å dra politikken i rett retning. Vi mener det var bra at et samlet storting i 2011 ble enige. Så er det slik at mange av formuleringene i forliket er tøyelige. De kan forstås på ulike måter.

Derfor må regjeringen sørge for at forliket blir fulgt opp av forvaltningen i tråd med det som var stortingets intensjon. Jeg tror vi om ikke alt for lenge må sette oss ned på Stortinget og diskutere: har det skjedd? Og hvordan kan vi i så fall sørge for at så skjer?

Der lisensjakt ikke gir ønsket resultat – har forvaltningen på en god nok måte fulgt opp forliket og tatt ut de resterende dyrene? Mitt klare svar på det er nei.

Nå har det kommet positive signaler fra miljødirektoratet om bjørn – og det må følges opp i faktiske uttak til våren. 

Hva med bestandsregistrering av havørn. (pkt.1.8) er dette fulgt opp?

Så har vi spørsmålet om ulv. Det ble ikke noen avtale med Sverige i løpet av 2013. Vi har etterlyst status på denne prosessen i stortingets spørretime. Og da skal vi i følge forliket igjen diskutere bestandsmål om ulv. Vårt utgangspunkt i de eventuelle forhandlingene på stortinget er at Norge ikke skal ha noen forpliktelser for ulv.

Det er ingen grunn til å avgrense diskusjonen om rovdyr til kun et spørsmål om rovdyrforliket selv om regjeringen har lagt forliket til grunn i sin plattform. Til det vil jeg si at rovdyrforliket ikke dikteres av noen regjering, men er fremforhandlet på stortinget og gjelder så lenge partene som har inngått forliket står bak det.

Vårt utgangspunkt er at konfliktnivået fortsatt er for høyt. Tapstallene er for høye. Vår generelle holdning er at bestandsmålene må reduseres.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar