søndag 22. desember 2013

Uklart om snøskuter

Regjeringen har bestemt at alle kommuner som vil det skal få være med i prøveordning med lokal forvaltning av snøskuter. 

Det er en utvidelse av forsøksordningen som forrige regjering satte i verk. Ordningen er lik, men antall kommuner er økt fra 40 til over 100. I tillegg er det varslet at det skal komme en endring av lov om motorferdsel i utmark raskt. Forsøket skal altså ikke gjennomføres og evalueres før loven endres. 

Dette reiser to vesentlige spørsmål: Har regjeringen tenkt på hvordan de to prosessene skal gjennomføres og hva har de i så fall tenkt? 

Det er også reist spørsmål om en så omfattende endring som det er tale om kan hjemles som forsøksordning. (forsøkslova)

Regjeringen ved miljøvernminister Sundtoft svarer klart på alle spørsmål i saken. Det er bare en ulempe ved de klare svarene: De er ikke mulige å forstå. 

Her er et eksempel: http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=58697 

Jeg spurte om mulige prosesser. Det fikk jeg ikke svar på. Det sies at erfaringer fra forsøket skal brukes i lovarbeidet, men ikke hvordan. 

Det er verdt å merke seg at som opposisjonsparti så fremla representanter fra H og FrP representantforslag om saken. Der var tvilen mindre. http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2012-2013/inns-201213-236/ 

Senterpartiet ønsker lokal forvaltning av motorferdsel i utmark. Vi ønsker ikke frislipp. Det er heller ikke det lokal forvaltning er. 

Men vi skulle ønske at regjeringen var i stand til å kommunisere tydelig og forståelig. I tillegg fjerne tvilen om forsøksorningens lovlighet. Senterpartiet mener et bredest mulig flertall på Stortinget bør være et mål i en sak som vekker så mye følelser hos så mange. Da kan vi ikke ha en regjering som ikke gir Stortinget forståelige svar på de spørsmål stortinget har. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar