onsdag 13. februar 2013

Lettvint om samferdsel

Analyse & Strategi har på oppdrag fra NHO laget en rapport om oppfølging av nasjonal transportplan. (NTP). Denne er rapporten er så solgt inn til TV2 som nokså ukritisk lager sak av den og sender på nyhetene uten at departementet har fått tilgang til rapporten.

Hva er en NTP:  I nasjonal transportplan gjør regjeringen rede for hvilke planer regjeringen har på samferdselsfeltet de neste ti årene. De er satt økonomiske rammer for ulike tiltak til ulike type oppgaver: Investeringer, drift, vedlikehold osv. I tillegg er det beskrevet hvilke prosjekter man ønsker å starte opp i første fireårsperiode og hvilke prosjekter som skal startes opp i siste seksårsperiode.

Rapporten som NHO har fått utarbeidet konkluderer på overordnet nivå med:

"Ser man perioden 2010-2013, samlet sett, overoppfyller regjeringen målsetningene som er formulert i stortingsmeldingen om NTP 2010-2019, som ble lagt frem våren 2009"

Når det gjelder de store investeringsprosjektene vil man ved utgangen av 2013 ha startet opp 80% av både jernbane- og veiprosjektene som ble varslet i første fireårsperiode. Det tallet kunne ha vært 100%, men av ulike omstendigheter så er noen forsinket. En hovedforklaring er at Statens vegvesen og Jernbaneverket (etatene) i NTP fikk en så kraftig vekst i bevilgningene at mange prosjekter ikke hadde kommet langt nok i planleggingen. I tillegg har det vært behov for å prioritere mer penger til drift og vedlikehold enn det man hadde lagt opp til i planen.

Erna Solberg (H) sier lettvint at dette viser at regjeringen "mangler gjennomføringskraft". La meg ta noen eksempler på at hun bommer grovt med sine lettvinte kommentarer. Når Hålogalandsbrua blir ferdig noen måneder senere enn det statens vegvesen opprinnelig har lagt til grunn så er ikke det dårlig gjennomføringskraft. Gjennomføringskraften ligger i at vi har bevilget penger og gjort vedtak som gjør at prosjektet blir realisert. Når rapporten viser at kryssingspor på Jærbanen ikke er bygget så betyr ikke det manglende gjennomføringsevne, men evne til å tenke langsiktig. Jernbaneverket har sett at det var en umoderne, dyr og dårlig løsning for Jærbanen. De har sagt at man heller vil jobbe videre med dobbelspor. Det gir strek i boken hos Erna og NHO. Jeg er svært glad for dette. Erna og NHO mener tydeligvis at krysningsporene burde vært bygget uansett. Jeg mener det er en dårlig løsning.

En svakhet med rapporten er at den tar utgangspunkt i handlingsprogrammene og ikke i nasjonal transportplan. Handlingsprogrammene er etatenes egne dokumenter for å oppfylle transportplanen. Og NHO legger til grunn at et prosjekt er forsinket dersom man kommer i gang med byggingen to måneder senere enn planen selv om prosjektet ferdigstilles på tid.

En annen svakhet er at rapporten utelukkende fokuserer på hva som er prioritert ned, og ikke hva som er prioritert opp.

Vi har store utfordringen i samferdselsektoren. Vi må få redusert planleggingstiden, effektivisert gjennomføringen av prosjekter og øke bevilgningene. Men det er et dårlig utgangspunkt for forbedring som NHO her har gitt oss. Og Erna kan heller ta en telefon til sine partifeller i Tromsø for å fortelle at prosjekter blir utsatt når byrådet ombestemmer seg midt i planleggingsfasen.

Mulig innlegget var ensidig - men jeg slår TV2 ned i støvlene når det gjelder balanse.      

2 kommentarer:

  1. Utgangspunkt for vår rapport er transportetatenes handlingsprogrammer. Her skriver veidirektøren at dette er etatenes gjennomføringsplan for NTP og er grunnlaget for de årlige budsjettprosessene. Videre skriver han at denne planen er det viktigste referansepunktet for å følge opp målene i NTP. Vi mener det derfor er naturlig å legge disse planen til grunn når vi skal vurdere oppfølgingen av NTP.

    Vi har som du er kjent med sett på både den økonomiske og prosjktmessige oppfølgingen. Regjeringen har overoppfylt den økonomiske rammen til NTP og det fortjener dere ros for. Men vi er også opptatt av hva dette har gitt ift fremdrift og gjennomføring av konkrete prosjekter. Vi opplever at handlingsrommet for et nødvendig krafttak innen for samferdsel er nå. For å utnytte dette er vi helt enig om å redusere planleggingstiden og gjøre grep for raskere og mer effektiv bygging.

    SvarSlett
  2. Jeg tror ikke en slavisk oppfølging av handlingsprogramet ville gitt best mulig ressursutnyttelse. Og rapporter gir større nytte når de anlegges metodisk for læring enn når de rettes inn som bakgrunn for presseutspill.

    SvarSlett