fredag 31. januar 2014

Reservasjonsrett

Det kan sies mye om diskusjonen om reservasjonsrett. Selv om jeg ikke har landet på et standpunkt - så har diskusjonen for min del vært oppklarende. Det er likevel to ting som står veldig klart for meg:

- Det er uaktuelt å stemme for det som regjeringen ved Bent Høie har lagt frem. Det er politisk håndverk av slett klasse.
- KrF er grundig lurt.

For meg er spørsmålet om abort et spørsmål om liv og død. Jeg er bekymret for hvor mange aborter som gjennomføres her i landet. Vi må jobbe for at det tallet skal gå ned.

Likevel støtter jeg dagens abortlov. Det vil måtte være en adgang til å ta abort. Det er som den store hovedregel kvinnen som er nærmest til å ta en slik beslutning. Selv om jeg mener det er et mål å redusere tallet på aborter skal ingen kritisere de kvinnene som tar et slikt valg.

Hva så med reservasjonsretten. Eller reservasjonsmuligheten som det nå heter i nytalen. Om man mener dette er et så grunnleggende spørsmål at det omfattes av noen hensyn som står over lovgivers vilje - så må det være en rett og ikke en mulighet. Alt her halter regjeringens forslag.

Når de i tillegg skal gi den enkelte kommune ansvaret for å bestemme om retten/muligheten til å reservere seg skal gjelde så blir det absurd. Å gjøre noe man betrakter som en menneskerett eller tilsvarende til gjenstand for forhandlinger i hvert enkelt kommunestyre er fullstendig meningsløst.

Det argumenteres også for at kjennskap til den enkelte leges holdning til abort vil være viktig for kvinnene. Det kan være et gyldig argument. Men blir effektivt skutt ned når man i neste åndedrag overlater til kommunene om kvinnene skal få denne viktige informasjonen.

Og hva er det man skal reservere seg mot? Å henvise noen til å få utført en abort. Den reserverende legen skal i stedet henvise til en lege som den reserverende legen vet vil henvise til abort. Dette er en absolutt rettighet som kvinnen har. Jeg mener spørsmålet ville vært annerledes om lovgiver hadde lagt inn et element om skjønn i vurderingen om henvisning skal gis.

Så mitt utgangspunkt er at dersom man skal åpne for at fastleger skal kunne reservere seg så må det være en nasjonal ordning. I tillegg må det være tale om en reservasjonsrett, ikke en kommunal adgang til å gi en mulighet til å reservere seg. Og en slik adgang må være snever. I praksis vil nok dette vise seg så vanskelig at man ikke bør ha en reservasjonsrett i det hele tatt.

Så påstod jeg at KrF hadde blitt lurt. Det gjør jeg fordi regjeringens opplegg vil i praksis bety at vi får en reservasjonsrett i mellomstore kommuner på sørlandet og vestlandet. De store kommunene vil si nei - og de små kommunene vil ikke kunne oppfylle kravene for å gi en reservasjonsmulighet.

Men jeg holder fast på at dette er en viktig sak - og hadde derfor fortjent bedre enn det høringsnotatet som regjeringen har laget. Bent Høie sa på NRK på onsdag at man burde lese høringsnotatet. Jeg håper for hans del at ikke så mange følger den oppfordringen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar