søndag 13. mars 2011

Klar tale Høgre

Høgre har sidan regjeringa Bondevik II gjekk av - ikkje hatt særleg mykje å seie i nasjonal politikk. Men Soria Moria erklæringa II gjorde det mogleg for Høgre å avgjera utfallet av den såkalla datalagringssaka. Etter meir enn eit år med høyring, breie partiprosessar og djupe tankar venta alle i spenning på kva Høgre hadde konkludert med. 


Svaret bar preg av eit parti som er meir vane med å meina enn å handla: 


"Høyres utgangspunkt har vært å sikre en nasjonal lovgivning som ivaretar balansen mellom personvern og kriminalitetsbekjempende hensyn, ikke først og fremst å ta stilling til EUs mye omtalte datalagringsdirektiv."


Her har heile det politiske miljø venta i over eit år på å høyre kva Høgre meiner om datalagringsdirektivet, og så startar dei med å seie at dei ikkje har hatt som mål å ta stilling til saka. 


Eg har lese pressemeldinga frå Høgre. Og det gjer oss no ei god peikepinn på kva ein har i vente i andre saker. Tenk deg til dømes at det var ein finansminister frå Høgre som skulle legge fram statsbudsjett 2012. Her er ein mal for kva som kan være alternativet til dagens murkloss av eit budsjett:


Høyres tanker om statsbudsjettet 2012: 
Høyre og regjeringens utgangspunkt for neste års budsjett har vært å sikre en nasjonalt pengebruk som ivaretar balansen mellom inntekter og utgifter, ikke først og fremst å ta stilling til landets mye omtalte statsbudsjett og vanskelige detaljer i dette. 


Både Arbeiderpartiets budsjettforslag og dagens invitasjon om budsjettsamarbeid fra Frp, KrF, Venstre, SV og Sp illustrerer at 2011-budsjett har store mangler. Dagens budsjett består ikke Høyres budsjettest. Mange av pengene vi i dag benytter, har vi tilgang til fordi pengene er lagt i bankbokser uten nøkkel.


Høyre har et sunt partidemokrati (nøkkelhullmerket), og partiets interne debatt har bidratt til et godt og grundig utgangspunkt for de kommende forhandlingene. (selv om konklusjonen var ikke var helt i tråd med partiorgisasjonen) Høyres stortingsgruppe har vedtatt at vi vil skjerpe kravene til bruk av penger i budsjettet. Det er også mange andre i samfunnet og på andre samfunnsområder som bruker penger på ukloke ting.  Høyre vil tette disse hullene.


Høyres løsning tilfredsstiller folkets minimumskrav, men vil være en betydelig innstramning i forhold til dagens praksis:
 •  Pengebruken reduseres i forhold til Arbeiderpartiets forslag, men vi får se. 
 • De bevilgede penger må sikres vesentlig bedre, gjennom konsesjonsplikt, kryptering, lukket oppbevaring, samt strenge krav til de som skal håndtere lagrede penger, blant annet ved krav om vandelsattest og logging av all uthenting av penger.
 • Tellingen av pengene skal skje ved én spesialtellesentral.
 • 1. nyttårsdag må tre i kraft før budsjettet trer i kraft.
 • En forpliktende styrking av Norges Banks ressurser og mandat.
 • En evaluering av pengebruken etter tre til fire år.
 På andre samfunnsområder vil vi fremheve krav om blant annet:
 • For å beskytte kildevernet vil Høyre kreve avgift for adgangen til å avlytte telefoner/lokaler som brukes av journalister.
 • Avgift for loggføring i registre, slik som helsevesenet og NAV.
 • NAV får begrensede muligheter til å bruke penger til syke og gamle.
 • Elektronisk betaling – Skatteetaten mister hjemmel til å kreve inn skattepenger knyttet til næringsvirksomhet.
 • Registrering av alle som søker på nett og varsel til skattebetaler når søkeskatten skal betales.
 • Økonomiavdelinger etableres ved alle større institusjoner og etater som har tilgang til offentlige penger.
 • I skolen skal det utarbeides retningslinjer for å redusere pengebruken i forbindelse med innhenting og bruk av kunnskap. Innhenting og overførsel av kunnskap i barnehage og skole skal kun skje etter informert samtykke fra foreldre og foresatte.
 • Private og offentlige pålegges å etablere logg for hvem som  betaler med kontanter og rett til innsyn for den enkelte.
 • For å unngå uønsket kommunikasjon mellom disse såkalte borgerne innføres det en egen kommunikasjonsavgift.  
Høyre vil snakke med alle. Om det ender opp med et kompromiss med Arbeiderpartiet, eller Frp, KrF, Venstre, SP og SV gjenstår å se – det som er sikkert er at Høyre vil få gjennomslag for noen deler av vårt forslag. 
Blogglisten

1 kommentar: